Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie

Leo Brabanticus 195, 09.05.2010

Leo Brabanticus

Zomaar een school uit Amersfoort - 2

In het eerste deel van deze trits schreef ik over een debat dat een aantal leerlingen van 5 VWO van het Amersfoortse Johan van Oldenbarnevelt-gymnasium eind april voerde, waarover Artwin Kreekel in het NRC bericht deed. In dit deel komen twee onderwerpen - de tanende populariteit van de monarchie in het algemeen en van de familie Van Amsberg in het bijzonder én de kosten van dat theater - aan de orde. In het laatste deel zal uitvoerig worden in gegaan op het vraagstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid alsook op de vraag hoe veel tijd de Amersfoortse leerlingen de monarchie nog geven en hoe de verbeterde versie van het staatsbestel er dan zal uitzien.

Kreekels artikel lezende vroeg ik me af of de leerlingen van het Amersfoortse gymnasium er voor geheel Nederland typische opvattingen op na hielden dan wel veeleer een uitzondering op de regel waren. Bovendien leek het interessant en noodzakelijk vanuit een historisch-wetenschappelijke achtergrond het republikeinse standpunt, waarmee Pro Republica uiteraard dag en nacht te maken heeft, toe te lichten te midden van de pulp waarmee televisie en journalisten - op enige uitzonderingen na - momenteel de massa bedienen.

Hoewel Pro Republica scherp oordeelt, proberen wij toch immer de tegenstander meer te overtuigen dan te verdoemen, hopende dat deze op gelijke wijze met ons zal worden omgegaan, ofschoon de krachtsverhoudingen wel aanzienlijk verschillen: tegenover een handjevol vrijwilligers staan legioenen professionele en uitstekend gehonoreerde functionarissen, die over alle middelen van communicatie, vervoer en (vervalsende) voorlichting beschikken en die een lange traditie van machtsuitoefening (en -misbruik) achter zich hebben.

De strijd is dus zeer ongelijk, ware het niet dat republikeinen zich gesteund weten door de natuurnoodzakelijke ontwikkelingsgang der geschiedenis, terwijl monarchisten niet meer dan het verleden achter zich aan meezeulen. Op onze website doen wij dan ook meer dan eens een beroep op het gezond verstand van de tegenpartij, zo niet van de Van Amsbergers zelf dan toch van de duizenden en duizenden ambtenaren, burgemeesters, commissarissen, diplomaten, journalisten, professoren, leraren, onderwijzers, pastoors en dominees, soldaten en agenten - wij noemen ze wel eens oneerbiedig de hoge en lage Lippe-luizen - om zich in alle eerlijkheid eens af te vragen of het uiteindelijk gelijk toch niet bij ons, republikeinen zal liggen, waar het gaat om de transparantie van de macht, de belastingvrijstelling, de erfelijkheidsproblematiek, het jetset-gedrag van de familie garnaal - in ons jargon de aanduiding voor de familie Van Amsberg-Zorreguieta - , de aankoop van dure vakantiebehuizingen, de arrogantie, de zogenaamde godgegevenheid van de monarchie en de erkenning van de misdaden van de families Lippe en Zorreguieta. Daarom kon ik in deel I namens Pro Republica toezeggen dat wij op elke school zouden willen komen om boeiende, op objectieve gegevens gebaseerde informatie te verschaffen.

Op heel veel middelbare scholen kwamen en komen vertegenwoordigers van defensie om de docenten geschiedenis, maatschappijleer, gymnastiek en godsdienst (ja inderdaad, u leest het goed: godsdienst) te informeren over nut en noodzaak van het voeren van permanente oorlogen tegen communisten, terroristen en andere godloochenaars. Anders dan de voorlichters van Jacq. de Vries, staatssecretaris, spindoctor en christen, is onze informatie niet indoctrinerend doch slechts aansporend tot denken.

Twee van de onderwerpen die in Amersfoort besproken werden betroffen, zoals reeds eerder vermeld, het negatieve nieuws waarin de familie Van Amsberg de laatste tijd verwikkeld is en de kosten van het theater. In deel III worden de idiotie van de ministeriële verantwoordelijkheid behandeld, de vraag hoeveel tijd de monarchie nog gegeven is (in Amersfoort gaven de leerlingen haar nog 30 jaar) en tenslotte het vraagstuk hoe 'de verbeterde versie van het staatsbestel' er in Nederland zal uitzien: handhaving van de bestaande constutionele monarchie, vervanging ervan door een ceremoniële of de hervestiging van de in 1806 door Bonaparte afgeschafte republiek.

De momentele slechte faam van de famiie Van Amsberg/Zorreguieta en de wankelende monarchie
In monarchaal Den Haag heersen momenteel grote bezorgdheid en onzekerheid omtrent de zeer nabije toekomst. Het zijn niet alleen de blunders van de familie zelf - harteloze ongevoeligheid voor de slachtoffers van de wereldwijde financiële en econonomische crisis, de belastingimmuniteit, de fiscale sluiproutes van de dames Lippe, de ongelooflijk intransparante macht van de familie, de Argentijnse avonturen, het jetset-gedoe van de domme Van Amsbergers jr., het ordinaire en graaiende gedrag van die gemakkelijk tranen producerende mevrouw die in New York, Parijs, Milaan of Londen nieuwe kleren, schoenen en sieraden aan het kopen is, de permanente dreiging van de aanwezigheid van vader Zorreguieta in Den Haag en Wassenaar, het recente laffe vluchtgedrag op de Dam terwijl er niets aan de hand was, enzovoorts, enzovoorts - , die het instituut koningschap belagen. De monarchie heeft echter tevens zoveel ingeboren nadelen - , waarover dadelijk meer -, dat zij nu door de combinatie rechtstreeks in haar voortbestaan wordt aangetast.

Vooreerst wil echter voor de zoveelste keer gezegd zijn dat het niet Pro Republica is die al die problemen veroorzaakt, neen, dat doet de familie zichzélf aan. Het is echter wel de taak en de plicht van elke serieuze republikein al deze onaangename dingen, (die vroeger met de mantel der onkunde bedekt werden), te openbaren.

Bovendien zijn de mensen van 2010 niet meer dezelfde als die van 1940, toen nog heilig geloofd werd dat alle gezag van God kwam - 'Van Amsberg noemt zich overigens nog steeds: 'koningin bij de gratie Gods', bespottelijk natuurlijk - , het onafhankelijke onderwijs nog niet ver genoeg ontwikkeld was en de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd werd door angst voor politie en justitie. Dat is nu allemaal godzijdank veranderd. We durven te zeggen wat we denken, ook al zijn de twee mevrouwen en de ene mijnheer met dat mooie pak en die witte pet wel erg gauw op de teentjes getrapt.

Met die openheid komen ook de aangeboren nadelen van de monarchie steeds duidelijker naar voren: de dwaasheid van een erfopvolging: waarom moet die domme Van Amsberg zijn moeder opvolgen en waarom die geraffineerde machtsbeluste Argentijnse de Nederlandse koningin worden en waarom later HKH Eulalia? Waarom trouwens was moeder Van Amsberg in 1980 troonopvolgster? De wetenschap heeft uitgemaakt dat er meer dan 2 miljoen mensen rondlopen die eveneens 0,00002% Willem-de-Zwijger-bloed (evenveel als mevrouw Van Amsberg) in hun aderen hebben maar die geen 'recht' van opvolging hebben?

Er zijn nog veel meer aangeboren gebreken. Zoals dat met geld, bezit en macht geschiedt, worden ook dom- en slechtheid niet alleen opgestapeld maar ook doorgegeven. Wat er door huwelijken aan vers bloed binnenkomt, is ook niet zo veel soeps, als we tenminste naar Emma, Heinrich von Mecklenburg-Schwerin, Bernhard von Lippe, Máxima Zorreguieta kijken. Het is gewoon belachelijk dat we dit onmogelijke volk als ' koninklijke hoogheden' moeten aanspreken. Zo was een zekere mevrouw Petra - het kan ook mevrouw Los geweest zijn - eens vreselijk boos op haar gastheer, die vergeten was HKH aan haar naam toe te voegen. En die Argentijnse mevrouw moge dan pronken met haar borsten, benen en billen, kwalitatief noch staatsrechtelijk is en blijft dat volstrekt irrelevant.

Nog veel grotere ergernis wekt het aan de monachie inherente arrogante gedrag. Als je mevrouw Van Amsberg niet met 'majesteit' aanspreekt, ben je gelijk een paria. Burgers dienen volgens de dynasten het als een gunst - geen recht - te beschouwen dat majesteit hun en lach, knik of woord toevoegt. De vorsten verbeelden zich niet alleen, zoals gezegd, allemaal door God himself te zijn aangesteld en dat ze daarom andere mensen hooghartig moeten beleren. Luister maar eens naar die toespraken van mevrouw en dan heb ik het niet eens over dat bekakte toontje dat ze aanslaat. Ze menen altijd voorbeeldig te moeten zijn, dus gaan ze ergens muren verven, rijden ze paard, produceren ze 'kunstwerken' en schilderijen die te wanstaltig zijn om ten toon te stellen, maar inmiddels wel verkocht worden: iedere hofnar wil kunnen pronken met zijn eigen Mientje of Jaantje.

Willem de Overbodige leert ons zuinig met de natuur om te gaan en zijn garnalin - zelf allochtoon - doceert Turkse en Marokkaanse vrouwen hoe ze van weinig geld heel veel kunnen doen: bijvoorbeeld door naar de markt te gaan, of op de uitverkoop te wachten of gewoon af te dingen. Ja ja, mevrouw weet het allemaal voortreffelijk. Dat de Van Amsbergers - zoals vroeger de Habsburgers en de Hohenzollerns en de Bourbons - zich allemaal zo arrogant aanstelden heeft niet alleen met hun ingebeelde goddelijke afkomst te maken maar ook met het feit dat ze hun doodsimpele menselijke eigenschappen niet verborgen kunnen houden. Daarom wordt hun leven getransponeerd in iets transcendentaals. Monarchen mogen dan mensen zijn, maar wel heel bijzondere. Als ze een mislukte liefde hebben, wordt dat zo veel mogelijk weggemoffeld of afgekocht - zie Emily Bremer - als ze een hoerarig leven achter de rug hebben, word ten alle bewijzen opgekocht en vernietigd, als zij reizen, worden zij volledig gesepareerd van Jan Publiek, dat geen kennis mag nemen van hun peristaltiek. Alles moet even voortreffelijk en voorbeeldig zijn.

Van de schavuiten - of het nu gaat om Gorilla, Heinrich, Lippe of Mabeltje - werd alles voor zover achterhaalbaar opgespoord en verwijderd. Wilhelmina had twee scheurders in permanente dienst. Lippe wierp alles wat hem slecht uitkwam in de kachel. Dat er nog relatief zo veel achterbleef, komt alleen doordat zijn schofterig gedrag van zo lange duur is geweest, op alle continenten plaatsvond en zijn uitgaande correspondentie nog niet volledig achterhaald is. Het geschiedbeeld dat de tegenwoordige generatie heeft van Willem I en II, van Emma en Wilhelmina zit dan ook nog steeds vol leugens en lacunes, veroorzaakt door bewuste vernietiging. Zodoende is de geschiedenis der koningen regelrecht bedrog.

Wanneer oprechte historici proberen nu de werkelijkheid te achterhalen worden zij uitgemaakt voor 'linkse rakkers' die 'de waarheid' geweld willen aandoen. Neen, het omgekeerde is waar: het zijn de monarchen en de monarchalen geweest die van Willem I een waarlijk constitutioneel vorst hebben gemaakt, van Willem II een geniaal veldheer, van Willem III een zorgzaam vader en van Wilhelmina een dappere vrouw die geen spoor van angst kende voor de naderende Duitsers. Wee de historicus die het andere verhaal vertelt. Wie zoals ook onze tegenwoordige Van Amsbergers zijn eigen onzin gelooft, ziet zichzelf automatisch als een voortreffelijk voortzetter van het ambt en mens en gedraagt zich dienvereenkomstig even arrogant.

Het is wel begrijpelijk dat de monarchen en monarchalen in Den Haag en Wassenaar momenteel de toekomst zwart inzien en de vreemdste strapatzen verzinnen om maar populair te blijven. De troonswisseling blijft dan ook ad Kalendas Graecas uitgesteld.

Kosten van de monarchie
Het is zeker waar dat een monarchie veel geld opslurpt en een president relatief goedkoop is. In een monarchie heb je niet alleen te maken met de persoon des konings, maar ook met de hele familie en als het een beetje tegen zit met een hele schoonfamilie. Het Noordeinde doet wel alsof de Zorreguieta's zichzelf bedruipen wanneer zij zich hier bevinden, zoals ook oom Piet met vrouw, zonen, schoondochters en kleinkinderen gezegd worden te doen, maar over een vliegreisje meer of minder moet je niet vallen.

Hoe dan ook, de naast het staatshoofd staan ook haar zoon en schoondochter officieel op de betaallijst van de regering. Nu wordt wel beweerd dat het paar opgeleid wordt tot het koningschap - wat niets om de hakken heeft en binnenkort toch verdwijnt - maar in de loop der jaren zijn wel miljoenen guldens en euro's in de zakken van enkele nietsnutten verdwenen, waar geen enkele prestatie tegenover stond. Integendeel: Heinrich genoot speciale bewaking om ons land voor - althans kennisneming van - zijn streken te behoeden, Bernhard rotzooide aan wat hij maar kon - kunnen we die boekhouding niet alsnog inzien? De Zorreguieta's reizen en feesten en kopen er maar op los, al dan niet direct uit 's-lands kas, terwijl de rotstreken die het paar uithaalt de ministers en zeker de premier en hun ambtenaren handenvol werk bezorgen en miljoenen kosten.

Daarbij komt dat de boekhouding - waarom ik reeds vroeg - al jaren een bende is, n' importe de bemoeienissen van Zalm die het op de duur ook nog schijnt te gaan geloven. Het fraaist maakte het Amsberg sr. zelf die, geconfronteerd met de ongelooflijke puinhoop van haar kasboeken, opmerkte dat ze het zelf ook wel een rommeltje vond. En dat ze blij was dat er nu iemand was die orde op zaken stelde. Alsof ze daar op zo lang had zitten wachten.

Her zijn niet alleen de vliegreizen, de vakantiegeneugten, de pleziertochtjes met de Groene Draeck maar ook en vooral de staatsbezoeken, waarvan nog nooit iemand het nut heeft kunnen aantonen, het onderhoud der paleizen en het veel te uitgebreide personeel.

Vooral Juliana had er een gewoonte van gemaakt te jammeren dat ze het allemaal niet meer kon bekostigen, dat ze zoveel uit haar eigen portemonnee moest bijpassen en dat de regering de betaling van de salarissen van haar privé personeel voortaan moest overnemen. Met zoveel Lippe-luizen binnen en buiten de regering was het natuurlijk niet lastig om 'jankende moe' haar zin te geven.

We behoeven hier niet die hele geldtragedie, die nog steeds niet fundamenteel opgelost schijnt te zijn, opnieuw te beschrijven. Het is meer dan voldoende te constateren dat de monarchie de Nederlandse belastingbetaler meer dan 40 miljoen euro per jaar kost. Daarbij zijn de kosten voor het dageijks en groot onderhoud der paleizen niet meegerekend. Was dat wel gebeurd, dan was het bedrag van € 40 tot € 114 miljoen gestegen. Volgens de bekende Belgische financieel expert, de hoogleraar Matthijs, is het Nederlandse vorstenhuis het op één na duurste van Europa. Vergeet daarbij niet dat de familie Van Amsberg in strijd met de grondwet en het generale recht vrijstelling van belastingen geniet.

Daar staat niets tegenover. Ze feesten er op los. Nergens wordt de indruk gewekt dat de Van Amsbergers zich te pletter werken voor het Vaderland, zoals onze prairieprinses zonder blikken of blozen aan een Amerikaanse journalist vertelde: zij en haar man zouden 365 dagen jaar en 24 uur per dag zich uit de naad werken voor Nederland.

Wanneer ik journalist was, zou ik enkele vragen hebben gesteld: zijn uw vakanties, uw luxe-reisjes, uw voortdurende bezoeken aan Argentinië ook onderdeel van dat uit de naad werken? Behoren uw inkopen in de fameuze internationale kleding- en bijouterieën-shops ook tot uw dagelijks werk, evenals uw dagelijkse visites bij kapper, schoonheidsalons en kledingspecialiste? Heeft u nog tijd voor uw gezin? Bent u wel eens thuis? Kookt u wel eens zelf? Heeft u betrouwbaar personeel om die dochters voor te bereiden op hun latere koninklijke taak?

Een niet zo erg geleerde Tilburgse econoom heeft eens 'berekend' hoeveel winst er voor Nederland zit in de aanwezigheid van de Van Amsbergers bij staatsbezoeken over en weer. De man verbeeldt zich kennelijk dat een bezoek van het drietal aan Mexico, Amerika, China of Indonesië miljarden en miljarden meer oplevert dan wanneer het niet van de partij is. Denkt de nauwelijks geleerde man nu echt dat buitenlandse klanten iets in Nederland kopen omdat er een een stelletje antiek van de partij is? Of zouden ze misschien iets kopen vanwege de kwaliteit van het aangebodene?

We kunnen beter concluderen dat tegenover de gigantische kosten er in het geheel geen inkomsten staan.
Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Lees eerst onze huisregels.
Uw reactie wordt gemodereerd. Om er zeker van te zijn dat u een persoon bent en geen spam-robot,
vragen wij u voor het reageren een eenvoudige rekensom op te lossen.


Plaats een reactie
 
naam
e-mail
Commentaar
 
  Maak de som af: "een plus een is"   
 


republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander