Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Disclaimer

Door deze website te bezoeken, verklaart de lezer dat deze heeft kennis genomen van de inhoud van deze disclaimer en akkoord gaat met het daarin gestelde. De informatie op de website alsook het gebruik van deze website is volledig voor risico van de lezer. De webredactie verklaart dat de artikelen en reacties op www.prorepublica.org volledig te goeder trouw worden geplaatst, en dat zij niet kan instaan noch aansprakelijk gesteld kan worden voor de accuratesse van de daarop geplaatste gegevens. Evenmin is het ingenomen standpunt van een geplaatste reactie of ingezonden en geplaatst artikel het standpunt van Pro Republica c.q. de webredactie.

De redactie behoudt zich het recht voor zowel artikelen als reacties zonder voorafgaande opgave van redenen aan te passen of te verwijderen. Zowel artikelen als reacties worden enkel op risico van de schrijver geplaatst en door het inzenden van desbetreffend artikel of reactie vrijwaart deze Pro Republica permanent voor mogelijke schade van elke aard die desbetreffend artikel of reactie kan veroorzaken. Voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website kan niet onomstotelijk worden ingestaan. Aan de door ons verschafte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Pro Republica aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site.

Artikelen noch reacties op deze website mogen worden verspreid, bewerkt, verveelvoudigd of overgedragen in welke vorm dan ook, schriftelijk danwel digitaal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pro Republica en/of de auteurs van de gepubliceerde artikelen. Pro Republica wijst alle aansprakelijkheid af betreffende schade ontstaan door het bezoeken van deze website en de via deze website verkregen informatie. Pro Republica wijst alle aansprakelijkheid af betreffende bezoek aan zgn. "derden-sites" (websites waaraan door middel van een hyperlink en/of deeplink in onze artikelen of de reacties daarop, een bezoek wordt gebracht) en elke mogelijke schade die daaruit kan voortvloeien.

Pro Republica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet vermeld zijn kunnen zich wenden tot Pro Republica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander