Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Voorbeeldbrief voor de heer Van Amsberg
de webredactie

Willem Alexander van Amsberg Geachte meneer Van Amsberg,

Nu de geruchten over een mogelijke abdicatie aanstaande maandag van uw moeder weer toenemen, hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt een brief van uw betovergrootvader - destijds ook de troonpretendent - uit uw eigen huisarchief onder het stof vandaan te trekken. Omdat ook hij geen enkele affiniteit met de politiek had, verzocht hij zijn vader koning Willem II middels onderstaand schrijven deze beker aan hem voorbij te laten gaan. Hij werd echter wél koning, en we weten allemaal hoe dat afliep - alle welwillende en ongetwijfeld kundige adviseurs ten spijt. Daarom schiet Pro Republica u gaarne te hulp:

  1. Kopieer onderstaande brief (selecteren met ingedrukte linkermuisknop, en dan [control]+C).

  2. Plak de tekst door middel van [control]+V in uw mailprogramma.

  3. Vervang het rood gemarkeerde deel in de brief door 'de Nederlandse bevolking'.

  4. Verstuur de brief naar uw moeder, maar doe het wel vóór maandagavond.

Na lezing van deze brief realiseren wij ons dat wij 'door God met u gezegend waren', en dat zonder u 'geen duurzaam volksgeluk te verwachten is', maar daar zullen we dan maar mee moeten leren leven. Indien uw moeder u genadig mocht blijken, dan kunt u hier klikken om lid te worden van onze vereniging. De helft van de contributie volstaat, omdat wij verwachten onszelf dan in korte tijd eindelijk te kunnen opheffen.Hoogachtend,

Pro Republica

 

's Gravenhage 19 Oct. 1848


Sire!

Bij mijne mondelinge mededeelingen van den 13° dezer rekende ik mij verpligt, aan Uwe Majesteit met eerbiedige openhartigheid mijne zienswijze kenbaar te maken aangaande de wijzigingen, die in de grondwet zijn vastgesteld bij de wetten van den 14° October 1.1. (S.B. nr. 59-70) en die ik niet in overeenstemming acht met het welzijn van Nederland, met de regten der Kroon, met ware vrijheid en welgevestigde orde, met den aard en het doel der grondwettige instellingen van den staat. De eerbied, dien ik aan de goede trouw van meeningen, geheel in strijd met de mijne toedraag, vermeen ik met gelijk regt voor mijne overtuiging te mogen verwachten. Deze brengt noodwendig mede, dat ik de handhaving en de onderhouding dier nieuwe staatsregeling onmogelijk in gemoede zoude kunnen bezweren bij eene inhuldiging volgens A. 51 dier grondwet. Diensvolgens ben ik na de meest ernstige en kalme overweging van de pligten en van de verantwoordelijkheid die stilzwijgende of uitdrukkelijke aanneming der gewijzigde grondwet mij zoude opleggen uit geheel vrijen wil tot het stellig en onherroepelijk besluit gekomen, afstand te doen van mijne betrekking en regten als Prins van Oranje en als erfgenaam der Kroon, alles geheel ten behoeve van mijnen oudsten zoon den Erfprins van Oranje zoodat deze in mijne plaats en regten treedt.

Ik veroorloof mij Uwe Majesteit met eerbiedigen aandrang te verzoeken wel de benoodigde maatregelen te willen doen beramen ter wettelijke regeling van mijnen afstand, en van de daartoe betrekkelijke aangelegenheden. Het kiesch en edel gevoel Uwer Majesteit, zal zeker niet willen dat ik zelfs tijdelijk eene betrekking behoude waarvan ik de eervolle vooruitzigten aan mijne overtuiging en beginselen ten offer breng, en van wier voorregten ik mij dan ook even onverwijld wensch te onthouden.

Sire! Bij dezen gewigtigen stap en van nu af geheel vreemd aan alle staatkundige betrekking, word ik nog thans gedrongen tot de ontboezeming dat wijzigingen in de staatsvorm geenerlei verandering teweeg brengen in mijne opregte gehechtheid aan Nederland en dat ik bij het levendig besef der afhankelijkheid van God, die Nederland met Oranje zegende, en zonder Wien geen duurzaam volksgeluk te verwachten is, Zijnen genadigen zegen uit den grond van mijn hart afsmeek voor Uwer Majesteits ook door mij hoog geëerbiedigden en geliefden Persoon voor Hoogstdeszelfs Regering en voor het waarachtig heil van het Nederlandsche volk.

Ik noem mij met eerbied
Sire

van Uwe Majesteit
den zeer teeder lievenden
zoon en onderdaan
Willem Prins van Oranje

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander