Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Schend onschendbaarheid
Spuitelf

Als een minister het vertrouwen van de kamer verliest, moet hij opstappen. Daarvoor hoeft hij of zij soms niet eens met boze opzet laakbaar gehandeld te hebben. Hij of zij heeft dan eenvoudig weg te gaan. Een vorst(in) daarentegen hoeft niet op te stappen, wat hij of zij ook, met argeloze of boze opzet, met voorbedachten rade, uit egocentrische of egoïstische of wat-ook-maar voor motieven uitspookt, ondersteunt of in werking zet. In plaats daarvan wordt 's lands 'allerhoogste' in alle opzichten beschermd, vertroeteld en waar het kan vrijgehouden van alles wat hem of haar ook maar voor het minst kan schaden, straffen of anderszins benadelen. En in de wet wordt dit gelegitimeerd door het artikel wat 'onschendbaarheid' predikt en de ministers voor letterlijk alles (!) verantwoordelijk houdt.

Niet verwonderlijk dat een familie als (voor het gemak noem ik ze maar even zo) die van de Oranjes zich (in elk geval een deel ervan) naar hartelust uitleeft en in brede zin pot verteert op kosten van de hardwerkende, belastingplichtige Nederlandse burger. Niemand kan de uitverkorenen kapittelen of sanctioneren. Niemand roept hen 'op het matje'. En dit is niet, omdat de familie een controlerende instantie steeds voor is door bijvoorbeeld uit gewetenswroeging of schaamte casu quo eergevoel zelf telkenmale (of zelfs maar een enkele keer..) aan te geven dat men ergens te ver mee is gegaan, niet solidair genoeg geweest is, eventuele terechte boetes van een familielid of belasting te gaan betalen, te weinig presteert, heeft gelogen, gegraaid, bedrogen en noem maar op. Nee, het is die verwerpelijke wettekst zelf die deze waanzin in stand houdt.

Niet verwonderlijk dat ministers, toch ontwikkelde, gewetensvolle (mogen we aannemen) redelijke en verantwoordelijke mensen zich in tijden van ophef en schandalen rond de familie in de raarste bochten kronkelen om zich er weer eens uit te redden. Zij moeten binnen de wet te blijven, de gunst van de koning(in) en diens familie behouden en tegelijk die van de kamer en het volk. Probeer dan maar eens in de ongenaakbare plooi te blijven. De minister die panisch stuntelt en peentjes zweet om niet in volle openbaarheid minimaal op een der fronten het gezicht te verliezen, beseft, als hij of zij eens eerlijk en open durft te kijken, misschien dat hij of zij meteen bij de aanstelling het eigen gezicht al verkwanseld heeft door trouw te beloven aan de onschendbare held(in)die toevallig dat moment de troon bezet.

In de monarchie waarin wij leven lijkt er sprake te zijn van partijen die democratische idealen zouden nastreven en bewerkstelligen. Ik ben geen doorgewinterd politicus, doch slechts een onbetekenend onderdeeltje behorend tot het gepeupel dat men van oudsher 'voetvolk' noemt, maar ik voel toch op mijn klompen aan dat hier op zijn minst iets niet klopt. Ik beweer (even gebruik makend van, voor zo'n eenvoudig iemand nogal deftige woorden) dat een monarchie annex democratie een soort van 'contradictio in terminis' is. Een democratische monarchie kan helemaal niet. Het een bijt namelijk het ander. Het is ten diepste met elkaar in tegenspraak. En ik zal niet van mening veranderen, voordat iemand mij van het tegendeel heeft kunnen overtuigen. Wie trouw aan de regerend vorst(in) belooft, snijdt zich op hetzelfde moment de pas af om zich tegen het instituut monarchie als zodanig te verzetten. Ergo: zolang dit misbaksel niet uit de wet wordt geschrapt, zitten wij ongenadig opgescheept met wie er maar toevallig als troonopvolger uit de koninklijke schoot is gerold.

Het voorgaande in acht nemend, vind ik dat wij, toch niet het minst ontwikkelde land van deze aardkloot, anno 2009 eens serieus moeten kijken naar mogelijkheden om op een waardige manier doch met vaste en doortastende hand, onze samenleving om te buigen naar een status waarin wij niet meer gebonden zijn aan een achterlijke, wettig gezien soms zelfs strijdige, (zie artikel Bob Elbracht, over waarom Pro Republica geen politieke partij wordt) toestand die ons, redelijk beschaafd en ontwikkeld volk onwaardig is. Onwaardig! Zelfs als de Koninklijke familie zich verantwoordelijk, netjes en solidair met het volk zou gedragen, is het nog steeds een geëmancipeerde samenleving onwaardig een onschendbaar iemand, die op grond van geboorte de belangrijkste plek verkrijgt, te handhaven. Laat staan als het iemand betreft die zich ook nog eens verlaagt tot kwalijke praktijken, geen blijk geeft van solidariteit met de burgers en nalaat zich afwijzend uit te laten over het feit dat de familie zich inlaat, zelfs verenigt en uitbreidt met, (afstammelingen) van oorlogsmisdadigers. Het is een schande dat bijvoorbeeld mensen zoals Zorreguieta welkom zijn op Huis ten Bosch. En wij moeten niet willen dat een dochter van deze oorlogsmisdadiger (hij is 100% medeverantwoordelijk voor de misstanden van dat kwalijke regime waar de vreselijkste misdaden zijn gepleegd en waar de gevolgen nog volop beleefd worden door de vele slachtoffers of hun nabestaanden) hier wordt verheven tot koningin, met het onzalige risico dat we van tijd tot tijd geconfronteerd worden met die misdadiger op het koninklijk bordes!

En stelt u het zich voor: na Willem Alexander is Amalia als troonopvolgster aan de beurt. Een volbloed kleindochter van een Argentijnse oorlogsmisdadiger van moederszijde en daarenboven via vaderszijde een achterkleindochter van een criminele, overspelige Duitser, wiens oorlogsverleden ook aan alle kanten bedenkelijk rammelt. Lees de geschiedenis er maar op na.

Natuurlijk: dit gelukkig nog zorgeloze en schuldloze meisje kan er helemaal niks aan doen dat die voorouders zulke boeven waren. Je kunt kinderen de wandaden van ouders en voorouders niet aanrekenen. Dat is niet zuiver. Maar: evenmin als men door geboorte nadeel dient te verstrekken, dient men voordeel te verlenen, bijvoorbeeld door uitverkiezing voor de troon met alle bijbehorende rijkdommen, glans en privileges. Dit wederzijdse uitsluiten werkt even sterk vanuit beide perspectieven. Dat heeft te maken met de belangrijke waarde: wederkerigheid. Hebben we daar geen belangrijk punt? Kunnen we bij de wetgever in deze niet een consequente houding claimen?

Ik weet het best: ik herhaal wat al zo dikwijls en op zoveel manieren door zoveel aanhangers van een ware democratie, dus een republiek, gezegd is. En ik doe het toch, omdat ik vind dat het niet vaak genoeg gezegd kan worden. Omdat ik hoop dat anderen, die er net zo over denken, ook doorgaan met zeggen dat ze het hier anders willen. Dat ze niet het hoofd in de schoot leggen, omdat het allemaal toch weinig of niets uithaalt. Dat je net zo goed tegen de zon kunt roepen dat ze moet schijnen, dan bijvoorbeeld tegen Balkenende en zijn apostelen roepen dat er iets moet veranderen ten aanzien van de zaken rond de Oranjes. Ik hoor het om me heen van de mensen en ik begrijp het ook, want het is te frustrerend en verlammend voor woorden. En na Balkenende zit de nieuwe premier met hetzelfde probleem. Ook deze heeft trouw aan de vorst(in) moeten beloven, dus zit in dezelfde tang. Laten we - om te beginnen - ons verlossen van die onmogelijke oneerlijke tekst, die elke idioot, toevallig aan de beurt, het kabinet en daarmee het land in de houdgreep kan houden.

Daarom beste mensen: doorgaan met protesteren. Laat horen hoe u erover denkt! Laat weten dat u het anders wilt! Maak gebruik van de mogelijkheid die internet biedt om meer en meer mensen te bereiken. Stuur belangrijk nieuws door. Wijs bijvoorbeeld op het bestaan van Pro Republica en tip over andere sites waar de waarheid niet verbloemd wordt en waar men de eigen stem mag laten horen!

De leden der volksvertegenwoordiging die democratische waarden bepleiten, roep ik op opening van zaken te geven. Waarom bent u zo gematigd in uw uitspraken? Waarom spreekt (op een enkele na; alsnog dank u wel, Diederik Samson voor uw korte optreden in P&W) niemand zich luider en duidelijker uit tegen de monarchie? Waarom komt u niet uit de republikeinse kast? Waarom verschijnt er geen duidelijk anti-monarchistisch standpunt of actiepunt in uw verkiezingsprogramma's? Waar blijft u toch? Het volk mort toch consequent over het koningshuis en alle perikelen eromheen? Waarom speelt u daar niet steviger en bevredigender op in? Als (volgens Frits Wester) driekwart van de parlementariërs republikeinse sympathie�n heeft, waarom weet en/of merkt het volk het dan niet of nauwelijks? Ik vraag u om (als het mag van de redactie en ik kan niet bedenken waarom niet) eens (of vaker!) op de site van Pro Republica te schrijven. Alstublieft! Laat ons weten waar u staat en of we op uw constructieve vertegenwoordiging kunnen rekenen! Ik verzeker u dat wij en velen met ons snakken naar vertegenwoordigers die onze republikeinse belangen gaan bevechten. En als u erin slaagt, bijvoorbeeld als eerste doel op korte termijn, ons te verlossen van die achterlijke letters uit de wet, dan zijn we ineens een enorm stuk verder gekomen!

Verder wil ik de landelijke en lokale pers en media oproepen meer en betere aandacht te geven aan de perikelen rondom het koningshuis. De (vaak) summiere berichtgeving die nu vaak verschijnt, is (te vaak) zo voorzichtig en oranjegevoelig geformuleerd, dat het maar al te dikwijls de eigenschap van 'natte sneeuw' aanneemt, waar de lezer/kijker/luisteraar derhalve niet of nauwelijks wordt geprikkeld tot wat dan ook. Zo'n instituut als een monarchie heeft zich dermate in een samenleving geworteld en verankerd, dat het absoluut niet anders omvergeworpen kan worden dan, of door grof en bloedig geweld (Laten we dit alstublieft voorkomen! Geen marteling, moord of doodslag, geen lichamen uit vliegtuigen werpen of baby's roven, om zomaar eens wat te noemen, En dergelijk geweld of verantwoordelijken daarvoor kunnen zomaar dichterbij zijn dan u denkt en wenst) ofwel langs parlementaire weg en in dat geval solide onderbouwd met goede argumenten en breed gedragen door vereende krachten. Een samenleving, zelfs de behoorlijk ingewikkelde en arbeidsintensieve overstap van een monarchie naar een republiek, is maakbaar, maar we moeten er iets voor doen. Geef het niet op! Berg uw protesthoorn en uw (denkbeeldige) strijdbijl niet op in de bezemkast! Maak van uw republikeinse hart geen moordkuil!

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander