Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil - deel 1
C.V. Lafeber

Een handreiking uit 1914 voor uw wellicht laatste kerstboodschap

Geachte mevrouw Amsberg,

Officieel zijn we elkaars tegenstanders en zouden we elkaar naar het leven moeten staan. Het is echter geen oorlog tussen ons maar een politiek gevecht, dat onzerzijds met faire middelen wordt gevoerd. Wij kennen u uit de media, hoewel ons regeringssysteem dermate dwaas georganiseerd is dat wij u niet kunnen en zelfs niet mogen kennen. Of u het zo goed of zo slecht doet als sommige zich deskundig noemende ambtenaren, journalisten en historici ons te geloven voorhouden, kunnen wij niet of slechts met de grootste moeite verifiëren.

Het spijt ons echter wel vaak te moeten vaststellen dat u en uw familie uiterst gretig meewerken aan het verdoezelen, vervalsen en laten verdwijnen van onaangenaam historisch of contemporain bewijsmateriaal, dat voor waarheidsvinding onmisbaar is. Vooral uw RVD speelt daarbij - naar wij op goede gronden moeten veronderstellen - een kwalijke rol.

Ook Pro Republica bezit, wij geven dat gaarne in alle openheid toe, een eigen Republikeinse Onthullings Dienst - kortweg ROD - die juist het tegengestelde van die van u doet: onthullen, openbaren, ontrafelen. Er zijn natuurlijk ook andere verschillen. Onze ROD heeft nauwelijks personeel en helemaal geen geld, terwijl de uwe bulkt van de mensen en van het grote geld. Wat dat betreft ervaren wij onszelf vaak als een kleine David tegenover een grote Goliath.

Dank zij onze ROD weten wij dat u en uw familie alsmede het bij u werkend personeel, waartoe wij ook veel rijksambtenaren rekenen, ons kent, zelfs zeer goed kent. Onze website wordt door de Van Amsbergers meer bezocht dan door welke andere familie ook. U weet dus dat wij als principiële democraten, strijdend voor de gelijkheid van alle mensen, de functie die u krachtens een of ander antiek erfrecht uitoefent als een vervreemding van de menselijke grondrechten en een vernedering van het volk beoordelen. Dat u - bewerend dat u bij de gratie Gods regeert - daarbij het volk tegen God uitspeelt, is een hoogst kwalijke zaak die in mijn kringen zelfs als een van de ernsiger vormen van blasfemie wordt beschouwd. Het ontmythologiseren van uw beroep is immer een van onze belangrijkste strijdmiddelen geweest.

Evenmin zijn republikeinen geïmponeerd van het door u en uw collegae immer voorgeschreven protocol, dat geleidelijk aan steeds lachwekkender proporties heeft aangenomen. Hoe fatsoenlijk wij verder ook zijn, wij zullen u en de uwen nimmer met een réverence begroeten, u op de straatweg nimmer een voorrangsprivilege geven noch verkeersovertredingen met een vervalst proces-verbaal verhullen. Met name zijn wij geslagen tegenstanders van de door u en de uwen geëiste linguïstische onderdanigheid. Hoe onaangenaam een en ander u ook zal treffen, wij spreken u en uw familie niet aan met majesteit of koninklijke hoogheid, iedereen is voor ons mevrouw of mijnheer, dus ook u.

Wij hechten erg veel aan deze nieuwe taalkundige omgangsvormen omdat een aanspreektitel immers de verheffing van de een en de vernedering van de ander impliceert. In de lijn der burgerlijke traditie spreken wij ieder ook aan met de burgerlijke familienaam.

Kort en goed: voor ons republikeinen bent u mevrouw Van Amsberg, niet meer en niet minder. Ik denk wel eens wat een pedagodische blunder het geweest moet zijn om uw schoonfamilie met de hier bekritiseerde titulatuur op te zadelen.

Het komt ons voor dat alles wat in deze alinea is gezegd u als mens ook uit het hart gegrepen moet zijn. Ieder weldenkend mens maakt zich vrolijk wanneer hij per ongeluk in koninklijk gezelschap verzeild raakt. Heeft u nu nooit de hoop gekoesterd eenmaal van al die rariteiten verlost te zullen zijn? Welnu, de bevrijding is op komst. Hoe beter u daaraan meewerkt, des te sneller het proces zal plaats vinden. Dat republikeinen des duivels worden bij die verheffing van de ene mens boven de andere - en dat op totaal oneigenlijke gronden - heeft vooral te maken met de daaruit voortgevloeide verwaandheid van de aangesprokene, die zich inderdaad steeds meer als als een verhevene moet gaat voelen en gedragen. Het bekakte taalgebruik, waarin u helaas bent voorgegaan, is te dwazer voor woorden omdat het niet meer dan uiterlijk vertoon is, en naar telkenmale gebleken is, niet gebaseerd op enige innerlijke beschaving.

Ik vraag u of u, wanneer u binnenkort uw nieuwe kersttoespraak voorbereidt, heel speciaal op deze twee aspecten wilt letten: laat dat vertroon van deftigheid achterwege en stel u niet aan alsof u van ander makelij en hogere morele orde bent dan andere mensen.

Mevrouw van Amsberg, u dient goed te beseffen hoe ongeloofwaardig u bent voor de luisteraars wanneer u - en dat op zo'n arrogante toon - anderen op tekortkomingen wijst die u zelf juist zo vlijtig demonstreert. Dat de mensen u en uw monarchie u uitspuwen heeft niet alleen te maken met het feit dat de dynastie - zoals elke menselijk organisatie - haar houdbaarheidsdatum overschreden heeft maar ook aan de arrogantie die u en de uwen te lang aan de dag hebben gelegd. De klok der geschiedenis kunnen u noch ik terugdraaien, maar we kunnen wel samen op weg gaan naar nieuwe structuren, waardoor het natuurnoodzakelijke zonder schokken en stoten zal verlopen.

Onze webredactie biedt u deze in- en inmenselijke kerstboodschap aan, die, als de tekenen niet bedriegen, wel eens de laatste zou kunnen zijn. Deze boodschap wordt een historisch verhaal over kerstmis 1914, nu reeds 95 jaar geleden. Het leert ons dat de werkelijke zin is van het kerstverhaal niet dat van koningen en keizers was, maar dat van de eenvoudige mensen die juist in hun naam moesten moorden en vernietigen.

Een gezegend kerstmis, mevrouw

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander