Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
De Profetie
Republicanissimo
1     

Te dien dage bevond het land zich in grote nood: millioenen monden moesten worden gevoed en oorlogen in verre streken gevoerd. Toen besloot de Goddelijk Uitverkorene Beata Viatrix, wier naam betekent 'gezegende vrouw', tot een grote raadpleging. En zij zeide: laat mijn onderkoning Harmannus alle gekozenen bijeenroepen te Haghe, doch zo niet de Grote Blonde Gebhan. En zo gebeurde het dat zeven dagen na de zonnewende in de weidemaand en daags voor de volle maan de onderkoning Harmannus alle dorpsoudsten een voor een bij zich riep, alleen op de Grote Blonde Gebhan sloeg hij geen acht.

5

En zie, zij zetten zich op hunne ezels en spoedden zich naar het kasteel van de onderkoning. Zij brachten kostbare geschenken met zich mede: goud, zilver en edelgesteenten om de onderkoning te eren. Sommige oudsten omringden zich met eigen soldaten, anderen namen slavinnen met zich mede en weer anderen kwamen geheel alleen. Want allen wisten dat het land in groot gevaar verkeerde en dat Harmannus geen vreemde goden dulden zou. Te Haghe bijeengekomen putten zij water en goten het uit voor het aangezicht des onderkonings. Ook vastten zij op die dag en zeiden daar: wij hebben tegen Beata Viatrix gezondigd. En Harmannus richtte de oudsten te Haghe.

10

Toen de Gebhanieten hoorden dat alle oudsten zich te Haghe verzameld hadden werd hun leider toornig en zijn gelaat betrok, zeggende: zie, de Goddelijk Uitverkorene Beata Viatrix heeft alle gekozenen bijeen geroepen maar op ons heeft zij geen acht geslagen. Laat ons aldus tegen hen optrekken. De dorpsoudsten vernamen dat en werden bevreesd en zij smeekten de onderkoning: de Grote Blonde Gebhan trekt tegen ons op. Laat niet na ook hem te roepen te Haghe opdat hij ons verlosse uit de macht der Moren. Maar Harmannus sprak: weest niet bevreesd, want de Goddelijk Uitverkorene Beata Viatrix is met u. Toen nam de onderkoning een melklam en offerde het.

15

En zie, Beata Viatrix deed te dien dage de donder rollen over de Gebhanieten, zodat zij tegen de andere gekozenen nederlaag leden. Het volk verwonderde zich, zeggende: wie heeft ooit zoiets gezien? Wie zal ooit nog tegen Beata Viatrix durven optrekken? En Harmannus nam een steen en stelde die op te Haghe; hij gaf hem de naam Arausio, en zeide: zover heeft de Goddelijk Uitverkorene ons geholpen. Dien Haar alleen met geheel uw hart. De onderkoning richtte de dorpsoudsten en er heerste vrede, want de Gebhanieten waren tot voorbij de Grote Rivier teruggedrongen.

20

Nog voor het vallen van de nacht verscheen daar een oude profeet in de poort. Hij sprak in een vreemde tong en zijn staf heffende riep hij met luide stem: voorwaar, voorwaar ik zeg u, want zo spreekt de Here Heere der Heerscharen. Luister naar het volk, gij oorblazers, in alles wat zij tot u zeggen, want niet ú hebben zij verworpen, maar Mij hebben zij verworpen, opdat Ik geen koning over hen zou zijn. Beata Viatrix heeft Mij mishaagd en daarom zal ik rampspoed over u en de uwen uitstorten.

25

Nog vóór de voorjaarsequinox zullen de Gebhanieten met honderd maal honderd maal duizend tegen u optrekken en u verdrijven uit het land uwer vaderen. Voorwaar, alzo spreekt de Here Heere der Heerscharen: wee u, want daar zal het geween zijn en het tandengeknars, Ik zal Guilhelmo de Redundante als koning over u aanstellen, die u met grote vreze zult liefhebben. Horende deze woorden beefde en sidderde het volk, zeggende: wie zal ons nu nog kunnen redden? En het volk vreesde met grote vreze.

 

 

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander