Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Antwoorden van kamerleden
door de webredactie

Naar aanleiding van onze oproep fracties en individuele parlementariërs aan te schrijven over hun stemgedrag bij de ingediende moties, kunt u hier de aan ons ingezonden correspondenties nalezen. Alle namen en E-mailadressen van leden en lezers zijn verwijderd, maar uiteraard wel bij ons bekend. De recentste bijdragen staan bovenaan en worden dagelijks bijgewerkt. Brieven die na een week nog niet beantwoord zijn worden ook geplaatst.

Van:
Verzonden: donderdag 5 november 2009 18:33
Aan: fractie@partijvoordedieren.nl
Onderwerp: .

LS.,

Bij deze verzoek ik u vriendelijk onderstaande brief onder uw fractiegenoten te verspreiden. Bij voorbaat hartelijk dank.

Geachte volksvertegenwoordiger,

Het zal u zeker niet onbekend zijn dat het koningshuis de laatste tijd veel kritiek te verduren heeft gehad. Voor een groot deel is dat te wijten aan de buitensporige leef- en bestedingswijze van het koningshuis. Waar talloze Nederlanders met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen, doet deze familie alsof het niet op kan. Daarop is van alle zijden, zelfs van de oranjeverenigingen terecht veel kritiek gekomen. De fam. van Amsberg is aan een campagne-offensief begonnen in een poging te redden wat er nog te redden valt.

Om te beginnen worden alle volksvertegenwoordigers bij de koningin uitgenodigd. Een bedenkelijk feit dat de laatste tien jaar niet meer is voorgekomen. Het zou u sieren als u aan deze uitnodiging geen gevolg zou willen geven. U bent tenslotte vertegenwoordiger van het volk en indien er wat te bespreken valt dan is de Tweede Kamer daarvoor de aangewezen locatie. Het is al erg genoeg dat er geheime besprekingen bestaan tussen de premier en ons niet-gekozen staatshoofd.

Het draagvlak voor de fam. van Amsberg is de laatste maanden afgekalfd. Het is niet meer 80%, zoals de RVD u wil doen geloven, maar beneden de 50% volgens andere peilingen. De tijd is voorbij dat alles wat het koningshuis doet voor zoete koek wordt aangenomen. De mensen zien wat er gebeurt, kijken op internet en vormen zo hun eigen mening.

Met vriendelijke groet,

Geachte heer,

Vriendelijk dank voor uw mail van 5 november jl. welke gaat over het koningshuis.

De Partij voor de Dieren staat kritisch ten opzichte van het Koningshuis vanwege het feit dat de leden jagen en de koningin bont draagt. Uit betrouwbare bron weten wij wel dat zij 1 dag in de week vegetarisch eet.

De fractie van de Partij voor de Dieren staat daarnaast ook kritisch ten aanzien van de rijksuitgaven voor het Koninklijk Huis. Deze zijn veel te hoog, niet transparant en veelal onterecht. Verder vindt de fractie dat het koninklijk huis net als alle andere Nederlanders belasting dient te betalen.

De PvdD-fractie heeft geen uitgesproken mening voor of tegen het Koninklijk Huis. Wel zou het zinvol zijn een debat te houden over de vraag of de Koningin een meer een symbolische/representatieve functie zou moeten hebben in plaats van dat de Koningin deel uit maakt van de regering.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoen te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Partij voor de Dieren


Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw mail.

Het CDA staat achter de monarchie zoals we die nu kennen. Daarin staan we niet alleen: ruim 80% van de Nederlanders is zeer tevreden met de monarchie en het huis van Oranje. Het Koningshuis is stevig verankerd in de Nederlandse samenleving. De monarchie zorgt voor stabiliteit. Uit de manier waarop koningin Beatrix al vele jaren haar rol vervult blijkt duidelijk dat zij met haar tijd meegaat. Kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima hebben gekozen voor een actieve maatschappelijke rol. Zo houdt prinses Máxima zich onder andere bezig met microfinanciering voor startende ondernemers. Prins Willem-Alexander is heel actief op het gebied van watermanagement. Het CDA is kortom zeer tevreden met onze monarchie en zal niet pleiten voor de invoering van de republiek.

Kosten koninklijk huis

Aan het in stand houden van de monarchie en het Koningshuis hangt natuurlijk wel een prijskaartje. Jarenlang was onduidelijk hoeveel het Koningshuis de belastingbetaler precies kost. Deze kosten vallen namelijk onder verschillende ministeries. Onderhoud van de paleizen bijvoorbeeld valt onder VROM, beveiliging valt onder Binnenlandse Zaken. Op verzoek van de Kamer heeft premier Balkenende deze kosten op een rijtje laten zetten, door oud-minister van Financiën Zalm. Daarbij heeft Zalm een helder onderscheid aangebracht tussen de volgende zaken:
- het privé-inkomen van de betreffende leden van het koninklijk huis (koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima);
- de functionele uitgaven (zoals personeelskosten);
- uitgaven via andere begrotingen (zoals voorlichting).

Apart hoofdstuk

Al deze uitgaven staan met ingang van 2010 in een apart hoofdstuk van de Rijksbegroting, onder de noemer ‘De Koning’. De kosten voor beveiliging, staatsbezoeken en het onderhoud van de paleizen zijn ook uitgesplitst, maar blijven onder andere ministeries vallen.

De totale kosten voor het Koningshuis bedragen 110 miljoen euro. Het CDA kan zich voorstellen dat mensen dit heel veel geld vinden. Maar we moeten niet vergeten dat elke staatsvorm hoe dan ook een staatshoofd kent. Wanneer we bijvoorbeeld een president zouden hebben, dan zou dat vergelijkbare kosten met zich meebrengen. Bovendien komen daar bijvoorbeeld weer de kosten van verkiezingscampagnes bij. Het is in elk geval goed dat nu iedereen kan zien wat de kosten van het Koningshuis zijn. Daarmee wordt het ook makkelijker om te controleren of dit geld op de juiste manier wordt besteed.

Wat de uitnodiging betreft. Het is aan ieder Kamerlid zelf om al dan niet gehoor te geven aan de uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

CDA Tweede Kamerfractie
Publieksvoorlichting


Van:
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 9:32
Aan: Timmer A.J.
Onderwerp: stemgedrag moties begroting Huis der Koning

Geachte mevrouw Timmer,

Kunt u mij uitleggen waarom de PVDA van de 10 ingediende moties inzake de begroting van het Huis der Koning er 9 hebben afgestemd? Ik vind dit onbegrijpelijk voor een partij die graag zo’n sociaal gezicht wil laten zien.

Voor verdere informatie kunt u eens kijken op www.prorepublica.org – stemverdeling moties bij begroting huis der koning.

Met vriendelijke groet,

Van: Schrama M. [mailto:m.schrama@tweedekamer.nl] Namens Timmer A.J.
Verzonden: dinsdag 3 november 2009 17:48
Aan:
Onderwerp: RE: stemgedrag moties begroting Huis der Koning

Geachte mevrouw,

Dank u voor uw brief van vorige week maandag over de moties inzake de begroting ‘De Koning’. Hierbij een korte toelichting van mijn kant.

De PvdA is in principe voorstander van een gekozen staatshoofd, maar kunnen we leven met de constitutionele monarchie zoals die nu functioneert. De PvdA vindt, zoals velen, dat het Koningshuis een belangrijke symbolische functie heeft voor onze samenleving. Het vormt niet alleen een belangrijke bron van identificatie met Nederland, maar ook een belangrijk onderdeel van onze cultuur en geschiedenis. Die bindende functie is voor de PvdA een belangrijke reden die spreekt vóór de monarchie. Een groot deel van de Nederlandse bevolking is het hiermee eens.

Ondanks dit volgt de PvdA de uitgaven voor het Koninklijk Huis al jaren kritisch. Zo is het voor een groot deel aan het toenmalige PvdA-kamerlid Ella Kalsbeek te danken dat de uitgaven die vanuit de staatskas voor het Koninklijk Huis worden gedaan, steeds beter op een rijtje worden gezet. Dankzij dat overzicht weten wij nu pas goed hoeveel uitgaven er worden gedaan voor privé-uitgaven van de leden het Koninklijk Huis en kunnen we nu pas kritische vragen gaan stellen.

De leden van het Koninklijk Huis hebben naast de inkomsten van de staat ook privé-inkomsten en –vermogen. Daarmee financieren zij privé-investeringen zoals onder andere het buitenhuis van de kroonprins in Mozambique dat u noemde in uw brief. Daaraan kunnen wij niet veel doen, al hebben ook wij vraagtekens bij een dergelijke investering.

Waar we wel wat aan kunnen doen zijn privé-uitgaven van leden van het Koninklijk Huis die uit de staatskas worden gefinancierd. Daar zien wij niets in. Een grote post (ruim 610.000 euro per jaar) voor privévluchten willen wij daarom schrappen. Ik heb me bij de behandeling van de begroting voor het Koninklijk Huis zeer kritisch over dergelijke uitgaven uitgelaten. Op 13 oktober is mijn motie, om de financiering van deze privé-vluchten van leden van het Koninklijk Huis af te bouwen, aangenomen (die ene van de tien).

Verder heeft de minister-president toegezegd dat hij de uitgaven voor het Koninklijk Huis nog een kritisch zal onderzoeken. Wat ons betreft leidt dat rondom de bespreking van de voorjaarsnota tot verdere concrete voorstellen tot bezuiniging. Want, in een tijd waar van veel gewone mensen offers wordt gevraagd, kunnen leden van het Koninklijk Huis niet achter blijven.

Ik hoop dat ik u er met deze toelichting van heb kunnen overtuigen dat de PvdA nog altijd met een kritische blik kijkt naar de kosten van het Koningshuis, en dat hiermee wat ons betreft de kous niet af is. Wij blijven dit kritisch volgen.

Ik hoop dat u wat heeft aan mijn reactie.

Met vriendelijke groet,

Anja Timmer


Geachte volksvertegenwoordiger,

uw debat van 8 oktober jl. omtrent de perikelen rondom de monarchie en haar uitwassen moet naar wij aannemen dezelfde verontwaardiging, zo niet walging hebben gewekt bij u, gekozen volks-vertegenwoordigers, als bij ons, het gewone volk, dat in 2011 weer in het stemlokaal uw functioneren wordt geacht te beoordelen. Ik neem aan dat u gevoelig bent voor de maatschappelijke en politieke veranderingen die zich momenteel in rap tempo voltrekken. U wilt ook van mij aannemen dat oude waarden en tradities door deze ontwikkelingen worden ontmanteld en plaatsmaken voor de invulling van een nieuw tijdperk. Met name het erfelijke koningschap en de daaraan gelieerde rechten en privileges erodeert sneller dan verwacht. Zelfs voorstanders van staatsrechtelijke hervormingen zijn hierdoor overdonderd. Onderstaande "links" geven u inzicht dat het republikeinse gedachtegoed de laatste tijd significant terrein wint, sommige peilingen geven aan dat 93% van de bevolking vindt dat er op de monarchie dient te worden bezuinigd. Deze indicatie strookt in het geheel niet wat de volksvertegenwoordiging in het debat uitdraagt. Ik spreek niet over publicaties in de pers door dezelfde volksvertegenwoordigers, dit blijkt gezien de uitslagen van de stemmingen niet relevant te zijn. Het lijdt daarbij geen enkele twijfel dat de Nederlandse monarchie zelf een groot aandeel heeft geleverd in het verlies van haar betekenis, waardigheid en functioneren, waarover door u in genoemd debat werd gesproken. Wat voor de meesten van ons nog steeds als zeer onbevredigend en onverteerbaar wordt ervaren, is het volgende:

  1. De meeste fracties hebben ingestemd met het door de minister president gevoerde en met verve verdedigde beleid met betrekking tot het notoire wangedrag van het ongekozen staatshoofd en andere leden van die familie en hebben moties dienaangaande doen aannemen;

  2. Deze fracties hebben geen enkel besef van de groei van het republikeinse gedachtegoed;

  3. Ook hebben deze fracties blijkbaar geen benul van de schade die zij zichzelf toebrengen door dergelijk protestloos stemgedrag;

  4. De regering en een groot deel van de volksvertegenwoordiging hebben geen kennis van de rechten en de macht van het staatshoofd sinds 1848.

De minister president leverde daarvoor het onomstotelijke bewijs, door een epistel van de heer van Amsberg jr. voor te lezen, in plaats van hém juist een kamerbrief te sturen, met daarin onverkort de mededeling dat de de minachting voor grondwet, volksvertegenwoordiging en de belastingbetaler absoluut niet meer zal worden getolereerd en dat hij daarvoor op het Catshuis zal worden ontboden.
Dergelijk gedrag van een minister president is al buitengewoon afstotelijk te noemen, erger nog is dat de volksvertegenwoordiging dit zwijgend over haar heen heeft laten gaan met als gevolg totaal geen resultaat omtrent de ingediende (en soms afgezwakte) moties, ondanks ook de hierboven beschreven kentering van de publieke opinie ten aanzien van de monarchie.
Heeft u enig idee hoe u deze schade gaat herstellen en wanneer wij dat kunnen verwachten? Daarnaast is er de vraag gesteld omtrent het rapport Machangulo, welke is opgesteld door Alessandra Soresina en op de website Machangulo is gepubliceerd. Nog steeds is dat rapport niet beschikbaar en willen wij weten waarom niet en wanneer het wel ter beschikking komt. U zou wederom hierover vragen moeten stellen wil de democratie nog enigszins geloofwaardig blijven.
Een bepaalde volksvertegenwoordiger uit uw midden heeft de suggestie gedaan dat journalisten en parlementariërs een cursus vaderlandse geschiedenis dienen te volgen alvorens hun werkzaamheden aan te vangen. Wij van Pro Republica zijn het daar roerend mee eens. Om te beginnen zou u zich eens kunnen verdiepen in het ontstaan van deze on-democratische toestand in Nederland, door uitgebreid onze website te raadplegen. (http://www.prorepublica.org/).
Mag ik rekenen op een spoedig antwoord op mijn vraag hoe een en ander recht te trekken en tevens eventueel ingenomen standpunten ter verdere voorbereiding van tioekomstige staatshervormingen toe te lichten?

Met vriendelijke groeten,


Van:
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 0:07
Aan: Timmer A.J.
Onderwerp: de moties inzake het koningshuis

Geachte mevrouw Timmer,

Ik herinner me nog goed het pamflet 'Tien over Rood', waarin de PvdA de monarchie, zijnde een anachronisme in ons staatsbestel, verwierp. Sindsdien is de partij herhaaldelijk en bij voortduring de Oranjes te hulp gekomen. Mij verbaast het dat de PvdA (vrijwel?) geen enkele motie die recent aan de orde is geweest t.a.v. het koninklijk huis heeft ondersteund. U meent toch niet werkelijk dat het een socialistisch principe is dat we zoiets als een koningshuis moeten dulden? Of is de partij principieel voorstander van een koningshuis., met erfopvolging? Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.

met vriendelijke groet

----- Original Message -----
From: Timmer A.J.
To:
Sent: Tuesday, November 03, 2009 6:00 PM
Subject: RE: de moties inzake het koningshuis

Geachte heer,

Dank u voor uw brief, waarin u duidelijk te kennen geeft dat u zeer kritisch ben ten opzichte van de monarchie. Ook heeft u vragen over de inzet van de PvdA op dit onderwerp. Ik zal hierbij proberen het standpunt van de PvdA een beetje toe te lichten.

Allereerst de kwestie van monarchie versus republiek. Hoewel de PvdA in principe voorstander is van een gekozen staatshoofd, kunnen we leven met de constitutionele monarchie zoals die nu functioneert. De PvdA vindt, zoals velen, dat het Koningshuis een belangrijke symbolische functie heeft voor onze samenleving. Het vormt niet alleen een belangrijke bron van identificatie met Nederland, maar ook een belangrijk onderdeel van onze cultuur en geschiedenis. Die bindende functie is voor de PvdA een belangrijke reden die spreekt vóór de monarchie. Een groot deel van de Nederlandse bevolking is het hiermee eens, en ook in de Tweede Kamer is nog altijd een grote meerderheid voor het huidige stelsel.

Wat betreft het ondersteunen van moties over het Koninklijk Huis, laat ik zeggen dat de PvdA al jaren kritisch is op onder andere de kosten van het Koninklijk Huis. Het voor een groot deel aan het toenmalige PvdA-kamerlid Ella Kalsbeek te danken dat de uitgaven die vanuit de staatskas voor het Koninklijk Huis worden gedaan, steeds beter op een rijtje worden gezet. Dankzij dat overzicht weten wij nu pas goed hoeveel uitgaven er worden gedaan voor privé-uitgaven van de leden het Koninklijk Huis en kunnen we daar nu kritische vragen over stellen.

Waar we wat aan kunnen doen zijn bijvoorbeeld de privé-uitgaven van leden van het Koninklijk Huis die uit de staatskas worden gefinancierd. Daar zien wij niets in. Een grote post (ruim 610.000 euro per jaar) voor privévluchten willen wij daarom schrappen. Ik heb me bij de behandeling van de begroting voor het Koninklijk Huis zeer kritisch over dergelijke uitgaven uitgelaten. Op 13 oktober is mijn motie, om de financiering van privé-vluchten van leden van het Koninklijk Huis af te bouwen aangenomen. Daarmee is naar mijn mening een belangrijk signaal afgegeven.

Verder heeft de minister-president toegezegd dat hij de uitgaven voor het Koninklijk Huis nog een kritisch zal onderzoeken. Wat ons betreft leidt dat rondom de bespreking van de voorjaarsnota tot verdere concrete voorstellen tot bezuiniging. Niet om het principe van bezuinigen, maar vooral ook vanwege het sociaal democratische principe dat de sterkte schouders ook de zwaarste lasten moeten dragen. In een tijd waarin veel Nederlanders offers moeten brengen, hoort het Koninklijk Huis niet achter te blijven.

Ik hoop dat u wat heeft aan mijn reactie.

Met vriendelijke groet,

Anja Timmer


Van:
Verzonden: zondag 25 oktober 2009 12:59
Aan: Timmer A.J.
Onderwerp:

Geachte mevr. Timmer,

Als jarenlange stemmer op uw partij bedroeft het mij ten zeerste dat u de beginselen van de partij verloochent waar het gaat om gelijkgerechtigheid. Bij het debat over de kosten van het koningshuis stond u toe dat deze familie er nog meer geld bij kreeg terwijl de "gewone" man met steeds minder genoegen moet nemen. Dat moet u toch een gevoel van schaamte hebben gegeven. Bijgaande brief circuleert thans in vele kringen en ik voeg hem hierbij:

Geachte heer,

Dank u voor uw brief waarin u aangeeft uw bedenkingen te hebben over de begrotingsbehandeling van 8 oktober over de begroting ‘De Koning’. Heeft u wat aan een korte toelichting van mijn kant?

Allereerst het bestaansrecht van de monarchie in Nederland. Hoewel de PvdA in principe voorstander is van een gekozen staatshoofd, kunnen we leven met de constitutionele monarchie zoals die nu functioneert. De PvdA vindt, zoals velen, dat het Koningshuis een belangrijke symbolische functie heeft voor onze samenleving. Het vormt niet alleen een belangrijke bron van identificatie met Nederland, maar ook een belangrijk onderdeel van onze cultuur en geschiedenis. Deze mening wordt gedeeld door een meerderheid van de Nederlandse bevolking, en ook in de Tweede Kamer is nog altijd een grote meerderheid voor het huidige stelsel. Ik denk dat u en ik het hierover gewoon niet eens zijn.

Ik kan me deels wel vinden in uw punt dat een stijging van de kosten van het Koninklijk Huis in een tijd dat veel Nederlanders juist moeten inleveren wel wrang is. Dat is de reden dat de PvdA de kosten van het Koningshuis al jaren kritisch volgt. Zo is het voor een groot deel aan het toenmalige PvdA-kamerlid Ella Kalsbeek te danken dat de uitgaven die vanuit de staatskas voor het Koninklijk Huis worden gedaan, steeds beter op een rijtje worden gezet. Dankzij dat overzicht weten wij nu pas goed hoeveel uitgaven er worden gedaan voor privé-uitgaven van de leden het Koninklijk Huis en kunnen we nu pas kritische vragen gaan stellen.

Waar we nu al wel wat aan kunnen doen zijn privé-uitgaven van leden van het Koninklijk Huis die uit de staatskas worden gefinancierd. Daar zien wij niets in. Een grote post (ruim 610.000 euro per jaar) voor privévluchten willen wij daarom schrappen. Ik heb me bij de behandeling van de begroting voor het Koninklijk Huis zeer kritisch over dergelijke uitgaven uitgelaten. Op 13 oktober is mijn motie, om de financiering van privé-vluchten van leden van het Koninklijk Huis af te bouwen aangenomen. Daarmee is naar mijn mening een belangrijk signaal afgegeven.

Verder heeft de minister-president toegezegd dat hij de uitgaven voor het Koninklijk Huis nog een kritisch zal onderzoeken. Wat ons betreft leidt dat rondom de bespreking van de voorjaarsnota tot verdere concrete voorstellen tot bezuiniging. Want, zoals ook u opmerkt, in een tijd waar van veel gewone mensen offers wordt gevraagd, kunnen leden van het Koninklijk Huis niet achter blijven.

Ik hoop dat u wat heeft aan mijn reactie. De PvdA heeft respect voor de functie die het Koninklijk Huis heeft voor Nederland, maar vindt natuurlijk ook dat dit in goede verhouding moet blijven tot de Nederlandse bevolking. Zeker ook in tijden als deze.

Met vriendelijke groet,

Anja Timmer


Van:
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 21:04
Aan: Timmer A.J.
Onderwerp: Moties

Mevrouw,

Ik ga niet nader in op de moties die onlangs bijna allemaal verworpen werden in de Tweede Kamer inzake het koningshuis. Het was een beschamende vertoning, zeker ook voor de PvdA. De Kamer zit uiterlijk te oordelen vol met lakeien, innerlijk zal dat wel meevallen. Uw partij heeft me al enkele malen laten weten dat zij kan leven met een niet-gekozen staatshoofd. Natuurlijk komt dat uit electorale overwegingen, want elk weldenkend mens en zeker elk democratische socialist walgt van een staatsrechterlijk wangedrocht als de erfopvolging. Over enige tijd zal mevrouw van Amsberg haar 'koninklijke' waardigheid (die volgens het eerste Mensenrecht evenredig is aan die van U en elke andere landgenote) overdragen aan haar zoon. Hoe kan uw fractie daar zonder huiver bij aanwezig zijn?

Als U enige aanraking had gehad van de Verlichting (door uw geestverwanten, misschien wat al te bloedig, verworven tijdens de Franse Revolutie) zou U die dag een snipperdag nemen. Maar laten we hopen dat voor die tijd nog meer schandalen rond de Van Ambergers zich zullen aandienen en hun populariteit dan tot ver onder nul zal zakken, zodat zij eieren voor hun geld zullen kiezen en zich voorgoed vestigen in een vakantiewoning in Mozambique.

Maar weet U wat uw afwezigheid op die dag een extra glans zou kunnen geven? Welnu, het zou een stille genoegdoening kunnen betekenen, een posthuum eerbetoon aan de grote socialistische voorman Domela Nieuwenhuis, die onder Willem III wegens een artikel in zijn blad op de aanklacht vanwege "majesteitsschennis" werd veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. Nooit heeft iemand van de Oranje-familie daar openlijk excuus voor aangeboden.

Misschien dat uw fractie daar nog eens vragen over zou kunnen stellen. Overigens heeft U van de premier niet veel te verwachten. Hij is Beatrix' opperstalmeester in de politieke arena en monddood door het protocol.

Ik hoop U stof tot nadenken te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

----- Original Message -----
From: Timmer A.J.
To:
Sent: Tuesday, November 03, 2009 5:57 PM
Subject: RE: Moties

Geachte heer,

Dank u voor uw brief. Ik maak hieruit op dat u bekend bent met het standpunt van de PvdA inzake de monarchie: Hoewel de PvdA in principe voorstander is van een gekozen staatshoofd, kunnen we leven met de constitutionele monarchie zoals die nu functioneert. De PvdA vindt, zoals velen, dat het Koningshuis een belangrijke symbolische functie heeft voor onze samenleving. Het vormt niet alleen een belangrijke bron van identificatie met Nederland, maar ook een belangrijk onderdeel van onze cultuur en geschiedenis. Die bindende functie is voor de PvdA een belangrijke reden die spreekt vóór de monarchie. Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat u en ik hier van mening verschillen.

Wat betreft uw suggestie om eens kamer vragen te stellen over excuses van de Oranjefamilie aan Domela Nieuwenhuis, ik vraag me af wat we daar 122 jaar na dato precies mee opschieten.

Met vriendelijke groet,

Anja Timmer


Van:
Verzonden: zondag 25 oktober 2009 11:44
Aan: Timmer A.J.
Onderwerp: Debat 8 oktober 2009

Geachte mevrouw Timmer,

Ik wil even mijn hevige teleurstelling uiten over het debat van 8 oktober, aangaande de monarchie.

Ik zie de PvdA echt niet als één van onze volksvertegenwoordigers, anders had uw partij wel gehoor gegeven aan de 93% van de bevolking die aangeeft voor een republiek te zijn.

U heeft tegen alle moties gestemd. Wat is dat toch dat niemand in de kamer, op een enkeling na, niet eerlijk ervoor uit komt dat er een verandering moet komen betreffende het erfelijk koningschap?

Zoals het nu gaat, is volkomen uit te tijd, Wij hebben het recht om ons staatshoofd te kiezen en volgens Frits Wester heeft 80 % van de 2e Kamer deze mening. Dit systeem is volkomen uit de tijd en gezien de walgelijke gedragingen van de Oranjes, willen wij hier zo spoedig mogelijk van af. Ik moet er ook niet aan denken dat tijden de abdicatie er een massamoordenaar op het bordes staat. Dat zal het aanzien van Nederland tegenover andere landen ook zeker niet ten goede komen.

Dus mijn dringende verzoek is: DOE HIER IETS AAN EN STEM IN ALLES TEGEN DE MONARCHIE, OOK GEEN CEREMONIËLE MONARCHIE. Dan komen we nooit meer van die vreselijke familie af.

Vriendelijke groeten,

----- Original Message -----
From: Timmer A.J.
To:
Sent: Tuesday, November 03, 2009 5:45 PM
Subject: RE: Debat 8 oktober 2009

Geachte,

Dank u voor uw brief van vorige week zondag over de begrotingsbehandeling van 8 oktober over de begroting ‘De koning’. Ik begrijp uit uw brief dat u grote vraagtekens heeft bij de monarchie als staatsrechtelijk stelsel, en dat u zich af vraagt waarom ik namens de PvdA niet meer moties heb ondersteunt.

Allereerst, de PvdA is in principe voorstander is van een gekozen staatshoofd, maar we kunnen leven met de constitutionele monarchie zoals die nu functioneert. De PvdA vindt, zoals velen, dat het Koningshuis een belangrijke symbolische functie heeft voor onze samenleving. Het vormt niet alleen voor veel mensen een belangrijke bron van identificatie met Nederland, maar ook een belangrijk onderdeel van onze cultuur en geschiedenis. Deze mening wordt nog altijd door een meerderheid van de Nederlandse bevolking gedragen. Ook in de Tweede Kamer is er een grote meerderheid voor het huidige stelsel.

Wel vindt de PvdA dat het koninklijk huis, zeker in tijden dat veel mensen het wat minder breed hebben, ook hun bijdrage mogen leveren. Ik heb daarom wel een motie ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van 8 oktober, met het voorstel om de financiering van privé-vluchten van leden van het Koninklijk Huis af te bouwen, en deze is ook aangenomen. Verder heeft de minister-president toegezegd dat hij de uitgaven voor het Koninklijk Huis nog eens kritisch zal onderzoeken. Wat ons betreft leidt dat rondom de bespreking van de voorjaarsnota tot verdere concrete voorstellen tot bezuiniging.

Al met al ziet de PvdA gezien de brede steun onder de Nederlandse bevolking geen directe reden tot afschaffen van de Nederlandse monarchie, maar zullen we het koningshuis wel zeer kritisch blijven volgen.

Ik hoop dat u deze kleine toelichting verhelderend vind.

Met vriendelijke groet,

Anja Timmer


Van:
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 9:56
Aan: Ham van der B.; Gent van W.; Verdonk M.C.F.; Ronald van Raak rvraak@sp.nl; Spies J.W.E.; Anker E.W.; Timmer A.J.; Vlies van der B. [Privé]; Beek van W.I.I.
Onderwerp: Uw debat van 8 Oktober j.l.

Geachte volksvertegenwoordiger,

in uw debat van 8 Oktober j.l. betreffende het konigshuis kwam weer eens naar voeren hoe horig de politiek achter de oranjes aanloopt. Een schandelijk slappe vertoning en democratie onwaardig. Geen enkele echt kritisische vragen, neen; als makke schapen liet U zich door de MP naar het bekende slachthuis voeren. Dat ook een MP alleen het briefje voorlas wat ie vanuit paleis Noordeinde kreeg toegestopt zal Uw wakkere ogen zeker niet ontgaan zijn.

Wordt het niet eens tijd te gaan bekijken in hoeverre een monarchie nog draagvlak heeft onder de bevolking. Het lijkt me dat het langzaam tijd wordt hierover de discussie aan te gaan, te meer steeds meer burgers eindelijk inzien in wat voor poppenkast-democratie wij eigenlijk leven. Kijkt u maar eens rond op het internet en maak uw oordeel.

De miskenning der republikeinse staatsvorm in deze tijd, tegenover de monarchiale argumenten kan niet parlematier uiteindelijk niet oprecht gehouden worden.

Nu sterk eens Uw rug en ga die discussie voor de zin en de onzin van een monarchie nu eens volwassen aan.

U kent de argumenten die hoef ik hier niet op te sommen; maar het wordt tijd eens te gaan handelen zoals het een echt politicus betaamt.

Veel succes!

Met vriendelijke groet,

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Spies J.W.E. [mailto:L.Spies@tweedekamer.nl]
Gesendet: Montag, 2. November 2009 19:42
An:
Betreff: RE: Uw debat van 8 Oktober j.l.

Geachte heer Van den Hengel,

In uw mail van 26 oktober jl. pleit u ervoor de discussie over de republikeinse staatsvorm in Nederland te gaan voeren. Wat de CDA-fractie betreft is dat niet nodig. Juist omdat we zoals u zelf ook aangeeft de argumenten kennen kiezen we voor de constitutionele monarchie. Dat heeft niets te maken met horig achter de oranjes aanlopen of andere zaken die u suggereert. U kunt het daarmee niet eens zijn. Dat is uw goed recht en te respecteren. Ik zou willen dat u onze opvattingen ook respecteert.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Spies

----- Original Message -----
From:
To: Spies J.W.E.
Sent: Monday, November 02, 2009 8:08 PM
Subject: AW: Uw debat van 8 Oktober j.l.

Geachte mevrouw Spies,

Dank U voor Uw antwoord.

Nieuwe feiten liggen op tafel.

Uw ministerpresident (en daarmee ook de mijne ;-( ) wordt met de keuze van de heer Frederik Harald van Fentener van Vlissingen als stichting Machangulo-voorzitter wel heel erg in zijn hemd gezet vindt U niet?

Deze voorzitter zou naar woorden van de MP in de tweede kamer notabene onpartijdig zijn in kwestie. Naar nu blijkt is de heer Harold van Fentener van Vlissingen zelf belanghebbende en mede-investeerder. En dit allemaal om afstand te creeren tussen het project Machangulo en de prins. Wie speelt er hier een spelletje?

Het moet U toch wel als echte CDA'er vreselijk aan het hart gaan om vast te stellen hoe Uw boegbeeld JP Balkenende als sprekende trekpop gebruikt wordt om deze kwestie erdoorheen gedrukt te krijgen.

Wordt het niet eens tijd echte kritische vragen te stellen?

veel succes daarbij!

Met vriendelijke groeten,


Van:
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 9:56
Aan: Ham van der B.; Gent van W.; Verdonk M.C.F.; Ronald van Raak rvraak@sp.nl; Spies J.W.E.; Anker E.W.; Timmer A.J.; Vlies van der B. [Privé]; Beek van W.I.I.
Onderwerp: Uw debat van 8 Oktober j.l.


Geachte volksvertegenwoordiger,

in uw debat van 8 Oktober j.l. betreffende het konigshuis kwam weer eens naar voeren hoe horig de politiek achter de oranjes aanloopt. Een schandelijk slappe vertoning en democratie onwaardig. Geen enkele echt kritisische vragen, neen; als makke schapen liet U zich door de MP naar het bekende slachthuis voeren. Dat ook een MP alleen het briefje voorlas wat ie vanuit paleis Noordeinde kreeg toegestopt zal Uw wakkere ogen zeker niet ontgaan zijn.

Wordt het niet eens tijd te gaan bekijken in hoeverre een monarchie nog draagvlak heeft onder de bevolking. Het lijkt me dat het langzaam tijd wordt hierover de discussie aan te gaan, te meer steeds meer burgers eindelijk inzien in wat voor poppenkast-democratie wij eigenlijk leven. Kijkt u maar eens rond op het internet en maak uw oordeel.

De miskenning der republikeinse staatsvorm in deze tijd, tegenover de monarchiale argumenten kan niet parlematier uiteindelijk niet oprecht gehouden worden.

Nu sterk eens Uw rug en ga die discussie voor de zin en de onzin van een monarchie nu eens volwassen aan.

U kent de argumenten die hoef ik hier niet op te sommen; maar het wordt tijd eens te gaan handelen zoals het een echt politicus betaamt.

Veel succes!

Met vriendelijke groet,


-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Spies J.W.E. [mailto:L.Spies@tweedekamer.nl]
Gesendet: Montag, 2. November 2009 19:42
An:
Betreff: RE: Uw debat van 8 Oktober j.l.

Geachte heer ,

In uw mail van 26 oktober jl. pleit u ervoor de discussie over de republikeinse staatsvorm in Nederland te gaan voeren. Wat de CDA-fractie betreft is dat niet nodig. Juist omdat we zoals u zelf ook aangeeft de argumenten kennen kiezen we voor de constitutionele monarchie. Dat heeft niets te maken met horig achter de oranjes aanlopen of andere zaken die u suggereert. U kunt het daarmee niet eens zijn. Dat is uw goed recht en te respecteren. Ik zou willen dat u onze opvattingen ook respecteert.

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Spies


----- Original Message -----
From:
To: Spies J.W.E.
Sent: Monday, November 02, 2009 8:08 PM
Subject: AW: Uw debat van 8 Oktober j.l.

Geachte mevrouw Spies,

Dank U voor Uw antwoord.

Nieuwe feiten liggen op tafel.

Uw ministerpresident (en daarmee ook de mijne ;-( ) wordt met de keuze van de heer Frederik Harald van Fentener van Vlissingen als stichting Machangulo-voorzitter wel heel erg in zijn hemd gezet vindt U niet?

Deze voorzitter zou naar woorden van de MP in de tweede kamer notabene onpartijdig zijn in kwestie. Naar nu blijkt is de heer Harold van Fentener van Vlissingen zelf belanghebbende en mede-investeerder. En dit allemaal om afstand te creeren tussen het project Machangulo en de prins. Wie speelt er hier een spelletje?

Het moet U toch wel als echte CDA'er vreselijk aan het hart gaan om vast te stellen hoe Uw boegbeeld JP Balkenende als sprekende trekpop gebruikt wordt om deze kwestie erdoorheen gedrukt te krijgen.

Wordt het niet eens tijd echte kritische vragen te stellen?

veel succes daarbij!

Met vriendelijke groeten,
----- Original Message -----
From:
To: a.timmer@tweedekamer.nl
Sent: Monday, October 26, 2009 9:32 AM
Subject: PVDA - stemgedrag begroting Huis der Koning

Geachte mevrouw Timmer,

Kunt u mij uitleggen waarom de PVDA van de 10 ingediende moties inzake de begroting van het Huis der Koning er 9 hebben afgestemd?

Ik vind dit onbegrijpelijk voor een partij die graag zo’n sociaal gezicht wil laten zien.

Voor verdere informatie kunt u eens kijken op www.prorepublica.org – stemverdeling moties bij begroting huis der koning.

Met vriendelijke groet,


----- Original Message -----
From:
To: b.vham@tweedekamer.nl
Sent: Monday, October 26, 2009 10:06 AM
Subject: D66 - Stemgedrag moties begroting Huis der Koning

Geachte heer Van der Ham,

Tijdens het debat van 8 oktober jl over de begroting van het Huis der Koning kondigde u aan met een motie te komen die oproept om een tijdelijke commissie in te stellen die scenario’s uitwerkt voor een moderne invulling van het koningschap.

Waarom heeft u deze motie aangehouden?

Waarom heeft D66 tegen motie nr. 17 gestemd waarbij wordt voorgesteld de uitkeringen aan het staatshoofd en het kroonprinselijk paar met 20% te verlagen. (zie: www.prorepublica.org – stemverdeling moties bij begroting Huis der Koning)

Naar aanleiding van genoemd debat heb ik dhr Van Beek (VVD) gemaild; onze briefwisseling kunt u lezen op www.prorepublica.org – brief van een pro republicalid aan Willibrod Van Beek.

Het zal u niet verbazen als ik u dus ook vraag naar de standpunten van D66 inzake de monarchie en de huidige Nederlandse (ondemocratische) staatsvorm.

Tot slot nog een vraag: Afrika-kenner Alessandra Soresina heeft een onderzoeksrapport geschreven over Machangulo. De fractie van Groen links heeft in Kamervragen om dit rapport verzocht.

In antwoord hierop (kamerstuk 18-09-2009) is het rapport niet gegeven. Dit rapport is nergens meer te vinden of op te vragen (zie www.prorepublica.org – pandora).

Als er met het vastgoedproject van dhr Van Amsberg niks aan de hand is waarom mogen wij de inhoud van dit rapport niet zien?

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,


----- Original Message -----
From:
To: 'Raak van A.A.G.M.'
Sent: Monday, October 26, 2009 2:22 PM
Subject: RE: debat koningshuis

Beste Ronald van Raak,

Zie onderstaande mail – ik zou graag willen weten hoe het met het voorstel t.a.v. het debat staat.

Op www.prorepublica.org staat mijn briefwisseling met dhr Van Beek. Het is wel interssant om te lezen dat de VVD voor een gekozen staatshoofd is en niets ziet in een Zweeds model koningschap. Het raakt mij toch iedere keer weer als ik op kleuterniveau wordt behandeld door mij het sprookje van de monarchie te vertellen. Ook u maakt zich daaraan schuldig door te vertellen dat een meerderheid van de bevolking dit wenst. Zolang de Nederlandse bevolking niet volledig wordt geïnformeerd over de monarchie al staatsvorm, zolang er geen bindend referendum mag plaatsvinden over het Nederlandse staatsbestel en zolang de media maar steeds eenzijdig berichten over deze “fantastische” familie is de uitspraak “groot draagvlak onder de bevolking” nergens op gebaseerd.

Inderdaad, gooi het maar eens in de groep: Nederland doet het dus met een monarchie zoveel beter als Duitsland,

Frankrijk, Italië, Amerika, Rusland, China, Oostenrijk, Zwitserland……etc. Wat een belediging voor deze landen en wat een belediging voor alle Nederlanders die voor zuivere democratie zijn. U kunt als Kamerlid een debat aan gaan over ons huidige staatsbestel en daarmee de democratie een grote dienst bewijzen.

Tot slot nog een vraag:

Afrika-kenner Alessandra Soresina heeft een onderzoeksrapport geschreven over Machangulo. De fractie van Groen links heeft in Kamervragen om dit rapport verzocht. In antwoord hierop (kamerstuk 18-09-2009) is het rapport niet gegeven. Dit rapport is nergens meer te vinden of op te vragen (zie www.prorepublica.org – pandora). Als er met het vastgoedproject van dhr Van Amsberg niks aan de hand is waarom mogen wij de inhoud van dit rapport niet zien?

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,Van: Raak van A.A.G.M. [mailto:r.vraak@tweedekamer.nl]
Verzonden: zondag 11 oktober 2009 17:35
Aan:
Onderwerp: RE: debat koningshuis

Beste ,

Bedankt voor het compliment. De SP vindt dat iedere gezagdrager gekozen moet worden, dus ook het staatshoofd. Maar een grote meerderheid van de Nederlanders wil de monarchie behouden, Maurice de Hond had daar vandaag weer een peiling over. Als Kamerlid moet ik dat mogelijk maken. Dat kan alleen als we een ceremonieel koningschap hebben, ontdaan van alle politiek. Dat is ook wat de mensen willen. De premier wil hier niet eens over praten. Dat is echt schandalig. Ik zal in de Kamer voorstellen om dat dan maar zelf te doen!

Met vriendelijke groet,

Ronald van Raak-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:
Verzonden: vr 9-10-2009 10:08
Aan: Raak van A.A.G.M.
Onderwerp: debat koningshuis

Geachte heer Van Raak,

Als overtuigd republikein en liberaal wil ik u hierbij complimenteren vooruw inhoudelijke bijdrage in het debat over de begroting van de familie Van Amsberg. Uw ingehouden, respectvolle en duidelijke betoog om misstanden omtrent de
bezoldiging van leden van het koninklijk huis aan de kaak te stellen met daaraan gekoppeld, en dat spreekt mij het meest aan,
een nieuwe discussie over de rol van de monarchie binnen onze democratie. Liever had ik dat dit instituut geheel zou verdwijnen, want het irriteert mij mateloos dat ik niet kan controleren of het Nederlandse staatshoofd capabel genoeg is voor een functie binnen ons staatsbestel (en bij diskwalificatie kan heenzenden!)

Vraag:

Er wordt iedere keer maar weer geschermd met het feit dat Nederland de monarchie wil. Waarop is dit gebaseerd? Mij wordt niets gevraagd. Ik wil nog de monarchie en al helemaal deze familie Van Amsberg niet! Is het mogelijk om een referendum te organiseren over een andere staatsvorm dan ons huidige? Waarom een monarchie handhaven als wij Europees moeten gaan denken? Nogmaals dank voor uw inspanningen om Nederland democratischer te maken.

Met vriendelijke groet,


----- Original Message -----
From:
To: b.vdvlies@tweedekamer.nl
Sent: Wednesday, October 28, 2009 1:05 PM
Subject: stemgedrag moties Begroting Huis der Koning

Geachte heer van de Vlies,

Met belangstelling heb ik debat over de begroting Huis der Koning van 8 oktober jl. via de live stream gevolgd. Ik meen mij te herinneren dat u veel sprak over een discussie over de monarchie uit 2002 en dat u graag bereid bent op feiten te discusiëren en niet mee wil gaan in de hype rond het koningshuis. Daarom ben ik ben zeer onaangenaam geraakt door de antwoorden van uw SGP woorvoerder dhr Menno de Bruyne. (zie www.prorepublica.org – antwoorden van Kamerleden) waarin hij een grote minachting voor de vraagsteller laat zien en ondeskundigheid t.a.v. de staatvorm republiek. Hij schrijft nl. (..)” de SGP ruilt koningin Beatrix liever niet in tegen Kim Jong Il, Robert Mugabe, Poetin of Ahmadinejad”.

Betekent dit dat de SGP mevrouw Van Amsberg dan wel wil inruilen voor een gekozen staatshoofd van de volgende republieken Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Amerika?

Graag uw (inhoudelijke) reactie,

Met vriendelijke groet,


----- Original Message -----
From: Partij voor de Dieren
To:
Sent: Monday, November 02, 2009 3:59 PM
Subject: Re: Reactie van website: debat huis der koning

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw email over het Koningshuis.

De Partij voor de Dieren heeft geen uitgesproken mening voor of tegen het Koninklijk Huis. Wel vormt de erfopvolging van het Koningshuis een terecht onderwerp van discussie. Ook zou het zinvol zijn een debat te houden over de vraag of de koning(in) een meer een symbolische/representatieve functie zou moeten hebben in plaats van dat de Koning(in) deel uit maakt van de regering.

Daarnaast staat de Partij voor de Dieren kritisch ten opzichte van de rijksuitgaven voor het Koninklijk Huis. Deze zijn veel te hoog, niet transparant en veelal onterecht. Verder vindt de partij dat het Koninklijk Huis net als alle andere Nederlanders belasting dient te betalen. Marianne Thieme voerde eerder een debat over de kosten van het Koningshuis. U kunt haar bijdrage via de volgende link lezen:

http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148/Fractie/view/speech/223

Op de thema’s die de partij na aan het hart liggen, vinden we het feit dat de leden jagen en de koningin bont draagt onacceptabel. Het past een "ambassadeur" van ons land niet om te jagen (op kosten van de belastingbetaler!) of bont te dragen, terwijl een overgrote meerderheid van de bevolking tegen plezierjacht en tegen bont is. Uit betrouwbare bron weten wij wel dat de koningin 1 dag in de week vegetarisch eet.

Omdat de Partij voor de Dieren maar twee zetels heeft in de Tweede Kamer, kunnen wij helaas niet aan ieder debat deelnemen. Dit was ook het geval tijdens het debat
over de kosten van het Koninklijk Huis op 8 oktober jl. De SP-fractie sprak daarom tijdens het debat ook namens onze partij. Uiteraard stemde onze fractie wel mee
met de moties. Zo stemden we tegen de motie waarbij wordt voorgesteld de uitkeringen aan het staatshoofd en het kroonprinselijk paar met 20% te verlagen, omdat
we die maatregel te ver vonden gaan. We stemden wel voor het bevriezen van de inkomens van de leden van het Koningshuis. De Partij voor de Dieren wil daarnaast
dat het Koningshuis belasting gaat betalen en dat de subsidie voor de jacht door het Koningshuis wordt stopgezet.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over ons standpunt over het Koningshuis.
Met vriendelijke groet,

Imke Banen

Partij voor de Dieren


Geachte heer De Bruyne,

In uw antwoorden op e-mails van enkele Pro Republica-leden kunt u niets beters bedenken dan het opsommen van een aantal ondemocratische republieken. In het bijzonder noemt u China, Iran, Rusland, Italië, Noord-Korea en Zimbabwe. Het dédain dat uit uw e-mails spreekt, heeft mij bijzonder gestoord.

Afgezien van het feit dat u inhoudelijk in het geheel niet op de bezwaren van de e-mailschrijvers ingaat, maakt u twee storende denkfouten:

1. Door uiterst selectief een handvol ondemocratische republieken op te sommen suggereert u dat er geen democratische republieken zouden bestaan. Wanneer u zes criminele Marokkanen kent, concludeert u naar analogie waarschijnlijk ook dat álle Marokkanen crimineel zijn. U wilt kennelijk niet zien wat niet in uw denkwereld past. Ik kan u echter verzekeren dat de lijst van democratische republieken zeer veel langer is dan die van ondemocratische republieken. En omdat u dat zelf waarschijnlijk ook wel weet, zal ik me niet tot uw niveau verlagen door hier een lange lijst van voorbeeldige republieken op te sommen. Of wilt u soms beweren dat al die republieken waarmee Nederland binnen de EU samenwerkt, allemaal roversnesten zijn?

2. U suggereert niet alleen dat alle republieken ondemocratisch zouden zijn, maar u leidt hieruit met betrekking tot de monarchie bovendien het omgekeerde af: wanneer een republiek ondemocratisch is, moet een monarchie 'dus' wel democratisch zijn. Ook hiermee geeft u aan dat u van logica en argumentatieleer weinig kaas heeft gegeten. Laat ik mijn eerdere voorbeeld maar eens variëren: wanneer u zes criminele Marokkanen kent, is voor u kennelijk de conclusie gerechtvaardigd dat Nederlanders zich wél aan de wet houden.

Met betrekking tot Noord-Korea geef ik u verder het volgende in overweging. De voorganger van het huidige staatshoofd Kim Jong-Il was - zoals u wellicht weet - diens vader Kim Il-Sung. En als opvolger van Kim Jong-Il wordt momenteel diens zoon Kim Jong-Un klaargestoomd. Ik zie - afgezien van het geslacht van de personen in kwestie - eerlijk gezegd weinig verschil met de Nederlandse successiereeks bestaande uit Juliana, Beatrix en Willem-Alexander. Misschien is dus de vraag gewettigd of Noord-Korea wel een republiek is.

Mijn conclusie: zindelijk denken is een vaardigheid die u kennelijk niet beheerst! Het is dan ook een gotspe wanneer u een van de e-mailschrijvers verwijt dat zijn argumentatie niet deugt. U zou zich moeten schamen!

Met vriendelijke groet,


----- Original Message -----
From:
To: a.timmer@tweedekamer.nl
Sent: Monday, October 26, 2009 12:06 AM
Subject: de moties inzake het koningshuis

Geachte mevrouw Timmer,

Ik herinner me nog goed het pamflet 'Tien over Rood', waarin de PvdA de monarchie, zijnde een anachronisme in ons staatsbestel, verwierp. Sindsdien is de partij herhaaldelijk en bij voortduring de Oranjes te hulp gekomen. Mij verbaast het dat de PvdA (vrijwel?) geen enkele motie die recent aan de orde is geweest t.a.v. het koninklijk huis heeft ondersteund. U meent toch niet werkelijk dat het een socialistisch principe is dat we zoiets als een koningshuis moeten dulden? Of is de partij principieel voorstander van een koningshuis., met erfopvolging? Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.

met vriendelijke groet


Oorspronkelijk e-mailbericht:
------------------------
Ingezonden op 20 okt 2009, 13:03u
Ingezonden door:

Ingestuurde formuliergegevens:

Ontvanger
- Bericht is bestemd voor: Femke Halsema

Bericht
- Onderwerp: Antwoord op kamervraag 2009Z15332
- De inhoud van uw bericht:

Geachte mevrouw Halsema,

Graag zouden wij van u vernemen of u het rapport over Machangulo van de premier hebt ontvangen (kamervraag 2009Z15332, 31 augustus).

Veel dank, hartelijkst,

Pro Republica

Geachte heer ,

Hartelijk dank voor uw e-mail van 20 oktober 2009. Wij zijn blij dat u de moeite heeft genomen om onze fractie te schrijven.

Het betreffende rapport hebben wij nog niet mogen ontvangen. Omdat wij hier absoluut wel veel belang aan hechten hebben wij vandaag een persbericht doen uitgaan. Ik heb dit hieronder in de mail geplakt:

Wespennest Machangulo: GroenLinks wil spoeddebat

29 oktober 2009

GroenLinks eist opheldering over de mogelijke belangenverstrengeling tussen het kroonprinselijk vastgoedproject en de voorzitter van de beheersstichting. Uit onderzoek van het NRC Handelsblad blijkt dat de voorzitter van de beheersstichting zelf participeert in het vastgoedproject. Daarmee komt de volstrekte autonomie van de stichting, die was bedoeld om afstand te creëren tussen de kroonprins en het project, te vervallen. De bestuursvoorzitter en de kroonprins blijken immers nu dezelfde belangen te delen. GroenLinks wil inzage in alle stukken die te maken hebben met het kroonprinselijke vastgoedproject Machangulo.

Van Gent: De beheersstichting begint inmiddels op een schijnconstructie te lijken en mijn voorspelling dat de minister president hierover vaak op het matje zou worden geroepen wordt bewaarheid. GroenLinks wil volgende week een spoeddebat en wil inzage in alle, op de stichting betrekking hebbende stukken. Ook wil GroenLinks antwoord op de afgelopendinsdag gestelde vragen en de aanvullende vragen die zij zojuist heeft gesteld.

Ineke van Gent

Schriftelijke vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister president, de minister van Algemene Zaken over de betrokkenheid van de kroonprins in het vastgoedproject Machangulo, in aanvulling op eerdere vragen

1. Herinnert u zich mijn eerdere schriftelijke vragen d.d 27 oktober 2009?

2. Klopt het dat de bestuursvoorzitter van de stichting die afstand moet creëren tussen kroonprins Willem-Alexander en zijn investering in een Mozambikaans vastgoedproject zelf ook in het vakantieproject blijkt te beleggen ?

3. Bent u met mij van mening dat hierdoor de beoogde afstand tussen de stichting en de kroonprins komt te vervallen en dat er geen volstrekte autonomie van de stichting meer bestaat nu verwacht mag worden dat de bestuursvoorzitter zijn belang in het vastgoedproject, dus integraal ook het belang van de kroonprins daarbij, zal behartigen?

4. Op welk moment raakte u bekend met de participatie van deze bestuursvoorzitter in het project? Was dat vóór of na de benoeming tot bestuursvoorzitter?

5. Bent u bereid om deze en mijn eerdere vragen omtrent Machangulo van 27 oktober jl. vóór dinsdag 3 november 12 uur a.s. te beantwoorden en de Kamer alle stukken, zoals de oprichtingsakte, de statuten en de beschikbare vergadernotulen van deze stichting toe te sturen?

Voor de vragen die eerder week gesteld zijn zie: http://groenlinks.nl/node/31343

Met vriendelijke groet,

Mel van den Berg
Publieksdienst
Tweede Kamerfractie GroenLinks


Hierbij de reactie van van Beek VVD

Geachte heer ,

Uit uw mail leid ik af dat u mijn inbreng bij het debat over het Koninklijk Huis niet heeft gehoord of gelezen. Het was juist de VVD die wil dat leden van het Koninklijk Huis belasting gaan betalen. Wij waren het die de M.P. hebben afgedwongen dat hij met een notitie komt. Juist wij hebben aangedrongen op bezuinigingen op de begroting van het K.H.

Tenslotte hebben wij ervoor gepleit dat de extra kosten voor beveiliging van het vakantiehuis worden aangemerkt als privé. Wat wij niet gedaan hebben is de keuze gemaakt voor het Zweedse model. Wij kiezen er voor om als het Nederlandse model niet meer werkt over te gaan naar een direct gekozen staatshoofd. De tussenvorm steunen wij niet.

Met vriendelijke groet,

Willibrord (W.I.I.) van Beek
Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten - Generaal
w.vanbeek@tweedekamer.nl


Willibrord van Beek 'wil dat leden van het Koninklijk Huis belasting gaan betalen'.


Van:
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2009 13:38
Aan: Vlies van der B. [Privé]
Onderwerp: debat huis der koning

Geachte heer B vd Vlies,

Met belangstelling ben ik de dag van het debat over de begroting huis der koning thuis gebleven om de livestream te kunnen volgen. Mijn eerste verbazing was dat de monarchie niet betwist wordt en dat terwijl er toch een groeiend deel van de bevolking liever een gekozen staatshoofd heeft. Ik ben geen dromer en maak mij ook echt geen illusies dat het in ons land met een gekozen staatshoofd per definitie beter zal gaan, maar een gekozen staatshoofd kunnen wij op zijn haar daden afrekenen en naar huis sturen als ons dat zo zint. Een door geboorte bepaald staatshoofd is ano 2009 niet meer met rationele argumenten uit te leggen. Of u nu voor of tegen bent de constitutionele monarchie als staatsvorm is gewoon niet meer van onze tijd waarin het volk transparantie en openheid eist. Volksvertegenwoordigers en machtdragers dienen gekozen te zijn. Kabinetten die in achterkamertjes door iemand die al evenmin democratisch is benoemd in elkaar worden getimmerd hebben in mijn ogen sowieso niks met democratie te maken. De monarchie in welke vorm ook is een achterhaald middeleeuws restverschijnsel dat gedoemd is om vroeger of later plaats te maken voor een echte democratie.

Gebrek aan draagvlak bij de bevolking is een veel gehoord argument om alles maar bij het oude te laten. De meerderheid van de bevolking zou nog altijd kiezen voor de monarchie en dus is onze staatsvorm geen onderwerp van discussie. Ondertussen lees ik in de zelfde media wel bergen kritiek op Berlusconi en laat ik in deze kwestie nou een grote overeenkomst tussen Beatrix met haar collaborateurs en berlusconi zien. Het verwijt jegens Berlusconi is dat hij als media magnaat de mening van het volk in zijn eigen voordeel manipuleert. U begrijpt denk ik ook wel dat als dezelfde persoon én president is én een groot deel van de media lees meningsvorming van het volk stuurt er van echte democratie geen sprake is. In Nederland gebeurt al decenia lang precies het zelfde. De mening van het Nederlandse volk is dus eerder produkt van manipulatie, list en bedrog dan ongestuurde eigen mening. De BV oranje heeft maar een activiteit en dat is het in stand houden van haar eigen populartiteit. Een pers die in hoofdzaak hand en spandiensten ten gunste van het oranje imago verricht kunnen wij toch nauwelijks objectief noemen. De lintjesregen de in oranje gehulde sporters. Zorgen dat je gelinkt wordt aan zaken die hun populartiteit verhogen enz. Manipulatie van de mening van de massa en niet oprecht en weldenkend kiezen is de basis van het voortbestaan van dit middeleeuws instituut. Net als in Noord Korea worden wij gehersenspoeld om de monarchie te aanbidden. Ik vind dit ziek en crimineel.

De vele peilingen laten allemaal zien dat zelfs als vele Nederlanders vooral door onwetendheid nog altijd voor de monarchie zijn zij in meerderheid vinden dat ook de bv oranje de broekriem moet aanhalen oftwel de meerderheid van het volk wil dat er bezuinigd gaat worden op het koningshuis. Waarom als dit zo is zijn er geen politici bereid om deze wens van het volk in daden om te zetten (lees bezuinigen en wel nu), zij zijn ten slote vertegenwoordigers van het volk. Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat onze volksvertegenwoordigers vooral goed voor zich zelf en de monarchie zorgen en dat de mening en wil van het volk die weer eens met voeten getreden is er voor de machtselite eigenlijk niet toe doet. Liever een hand van beatrix dan de wil van het volk uitvoeren.

U kent het woord collaborateur vast nog wel uit de geschiedenisboekjes op school over de 2de wereld oorlog. U weet wel die mensen die samenwerkten met de bezetter en daar na de oorlog op afgerekend zijn. Ik hoop werkelijk dat de dag dat wij bevrijd worden van de monarchie de lakeien van oranje het zelfde lot treft. Een land waarin bijna alle machtsfuncties verdeeld worden tussen een club vriendjes is geen democratie maar een dictatuur.

Ps Waarom vraagt niemand in de kamer om het rapport van Alessandra Soresina? machangulo_local_community_project.pdf'. Als er niks te verbergen is waarom mogen wij dit rapport niet zien?

Een boze burger,

----- Original Message -----
From: Vlies van der B. [Privé]
To:
Sent: Tuesday, October 27, 2009 1:51 PM
Subject: FW: debat huis der koning

Geachte boze burger,

Uw mening over de monarchie is helder. De onze ook: die is fundamenteel anders dan de uwe. Leuk dat u Noord-Korea noemt, een republiek toch? Italië, ook door u genoemd, idem dito. China is er trouwens ook nog, en wat dacht u van Zimbabwe met een échte door het volk gekozen president. Rusland zou ook nog te noemen zijn, en, last but not least, Iran. Zo zie je maar.

De SGP ruilt koningin Beatrix liever niet in tegen Kim Jong Il, Robert Mugabe, Poetin of Ahmadinejad.

Een redelijk tevreden burger,

Menno de Bruyne, woordvoerder SGP-fractie Tweede Kamer

Van:
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2009 15:29
Aan: Vlies van der B. [Privé]
Onderwerp: Re: debat huis der koning

Geachte heer de Bruyne,

Ik vind het bijzonder vreemd dat u als voorbeeld van de democratisch republikeinse staatsvorm gelijk de vergelijking maakt met griezelige dictaturen die met het begrip democratie niks te maken hebben. Duitsland, USA, frankrijk, Zwisterland en alle andere democratische republieken wilt u toch niet vergelijken met dictatoriale regimes? Over Zimbabwe waar ik gewoont en gereist heb weet ik veel en de herinnering is geen feest. Ik ben in 84 bij de rellen in kwekwe geweest waar de bende van Mugabe tegenstanders heeft uitgemoord. Het woord genocide gaat mischien te ver, maar in Matabeleland is in die tijd flink huisgehouden komplete dorpen uitgemoord. Hier wist ook de Nederlandse ambassade alles van, maar vond het niet nodig er iets aan te doen of van te zeggen . In de trein van Harare naar Bulawayo op de grond met een ak 47tegen mijn hoofd omdat ik niet begreep wat de soldaten van de 5th brigade van mij wilden. Ik geloof niet dat u ook maar enig verstand van politiek heeft en de enige reden dat u de baan heeft die u heeft is omdat u lid bent. van een club met trouwe stemmers die sgp stemmen om de simpele reden dat ze gereformeerd zijn. Als u mijn achternaam googled komt u er snel genoeg achter dat ook ik uit een gereformeerde familie kom (broer van mijn opa was de architect van 18 gereformeerde kerken die als ik mij niet vergis nu allemaal rijksmonumenten zijn. Kunt u mij uitleggen hoe u blinde steun aan een criminele monarchie met uw geloof verenigen kan?

----- Original Message -----
From: Vlies van der B. [Privé]
To:
Sent: Tuesday, October 27, 2009 3:00 PM
Subject: FW: debat huis der koning

Geachte heer ,

Fijn dat u een heleboel verstand hebt van politiek. Gefeliciteerd - misschien dat u voorgedragen kunt worden voor een lintje. Onze gedachtenwisseling tot nu toe en de bewoordingen die u gebruikt om uw mening te onderbouwen geeft me overigens geen aanleiding om te vermoeden dat we het eens zullen worden. Daarom wilde ik het maar laten bij de vaststelling dat we het erover eens zijn dat we het niet met elkaar eens zijn.

Met vrind’lijke groet,

Menno de Bruyne


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Brinkman H. (h.brinkman@tweedekamer.nl)
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2009 7:41:48
Aan:
Onderwerp: RE: bericht via de website


Beste mevrouw ,

Bedankt voor uw bericht.
De PVV heeft geen republikeins standpunt. Ik begrijp dat u dat jammer vind, maar aan beide staatsvormen kleven voor- en nadelen, waarbij de PVV expliciet kiest voor de monarchie. Dat neemt niet weg dat voor de belastingbetaler kosten helder en duidelijk en sociaal aanvaardbaar gemanaged moeten worden. Dat is in Nederland niet het geval en daarover zal de PVV zich blijven uiten.

Vriendelijke groet,

Hero Brinkman
Tweede Kamer der Staten-Generaal PVV


----- Original Message -----
From:
To: a.timmer@tweedekamer.nl
Sent: Monday, October 26, 2009 9:03 PM
Subject: Moties

Mevrouw,

Ik ga niet nader in op de moties die onlangs bijna allemaal verworpen werden in de Tweede Kamer inzake het koningshuis. Het was een beschamende vertoning, zeker ook voor de PvdA. De Kamer zit uiterlijk te oordelen vol met lakeien, innerlijk zal dat wel meevallen. Uw partij heeft me al enkele malen laten weten dat zij kan leven met een niet-gekozen staatshoofd. Natuurlijk komt dat uit electorale overwegingen, want elk weldenkend mens en zeker elk democratische socialist walgt van een staatsrechterlijk wangedrocht als de erfopvolging. Over enige tijd zal mevrouw van Amsberg haar 'koninklijke' waardigheid (die volgens het eerste Mensenrecht evenredig is aan die van U en elke andere landgenote) overdragen aan haar zoon. Hoe kan uw fractie daar zonder huiver bij aanwezig zijn?
Als U enige aanraking had gehad van de Verlichting (door uw geestverwanten, misschien wat al te bloedig, verworven tijdens de Franse Revolutie) zou U die dag een snipperdag nemen. Maar laten we hopen dat voor die tijd nog meer schandalen rond de Van Ambergers zich zullen aandienen en hun populariteit dan tot ver onder nul zal zakken, zodat zij eieren voor hun geld zullen kiezen en zich voorgoed vestigen in een vakantiewoning in Mozambique. Maar weet U wat uw afwezigheid op die dag een extra glans zou kunnen geven? Welnu, het zou een stille genoegdoening kunnen betekenen, een posthuum eerbetoon aan de grote socialistische voorman Domela Nieuwenhuis, die onder Willem III wegens een artikel in zijn blad op de aanklacht vanwege "majesteitsschennis" werd veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. Nooit heeft iemand van de Oranje-familie daar openlijk excuus voor aangeboden.
Misschien dat uw fractie daar nog eens vragen over zou kunnen stellen. Overigens heeft U van de premier niet veel te verwachten. Hij is Beatrix' opperstalmeester in de politieke arena en monddood door het protocol.

Ik hoop U stof tot nadenken te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,


Hartelijk dank voor uw mail. Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom ik deze heb gekregen. Ik heb mij zeer kritisch opgesteld tijdens het debat. Er is nu blijkbaar een e-mail actie met een aantal standaard opmerkingen die aan diverse kamerleden wordt verstuurd. Ik herken mij totaal niet in uw opmerkingen. Ik ben altijd zeer kritisch tav het koningshuis als republikein en als lid van een partij die tegen erfopvolging is. Een gevoel van schaamte maakt zich niet van mij meester. Het spijt mij zeer dat u de verkeerde conclusie over mijn inbreng tijdens het debat trekt.

Met vriendelijke groet, Ineke van Gent (lid van het republikeinsgenootschap en nooit aanwezig bij de troonrede!)


Ineke van Gent
Tweede Kamerlid GroenLinks
tel.nr. 070 3182679/3030
w.vgent@tweedekamer.nl
www.inekevangent.nl


Van:
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 0:12
Aan: Beek van W.I.I.
Onderwerp: het vorstenhuis


Geachte heer van Beek,

Tja, als liefhebber van Thorbecke is het mij zwaar te moede, te moeten constateren dat de partij der liberalen geen enkele motie inzake het vorstenhuis heeft ondersteund. Ik heb het hier over de vergadering in de Tweede kamer van ik meen 8 oktober j.l. Uiteraard ben ik zeer benieuwd naar de beweegredenen, en ik hoop deze van u te vernemen,

met hoogachting,

----- Original Message -----
From: Beek van W.I.I.
To:
Sent: Monday, October 26, 2009 11:17 AM
Subject: RE: het vorstenhuis

Geachte heer ,

De VVD is buitengewoon helder als het gaat om het Koninklijk Huis.Het steunen van moties moet een doel dienen. Bij het laatste debat waren er een aantal ingediend die niet voldeden aan onze wensen. De VVD wil dat het Koninklijk Huis belastingplichtig wordt en wij waren tevreden met de toezegging van de MP dat hij binnenkort met een brief komt waarin alle argumenten nog eens naast elkaar worden gezet. Daarop heb ik mijn eigen motie niet ingediend.

De afgesproken bezuinigingen op de begroting van het Koninklijk Huis gingen verder dan in de motie werd gevraagd. Het zou dom zijn deze motie te steunen. Ten slotte vroegen een tweetal moties om met name de discussie te heropenen over het Zweedse model. De VVD kiest voor het Nederlandse model of als alternatief een direct gekozen staatshoofd. Wij voelen niets voor de tussenvorm.

Tenslotte is het ons zeker niet ontgaan dat de maatschappelijke kritiek op het Koninklijk Huis de laatste tijd aanzienlijk is toegenomen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Willibrord (W.I.I.) van Beek
Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten - Generaal
w.vanbeek@tweedekamer.nl


From: "Beek van W.I.I."
Date: October 26, 2009 2:16:45 PM GMT+01:00
To:
Subject: RE: stemming moties omtrent Koningshuis

Geachte mevrouw ,

Volgens mij verschillen wij niet zo veel van mening over het Koninklijk Huis. Ten principale zijn liberalen voorstander van een direct door het volk gekozen staatshoofd. In onze programma's staat echter steeds dat zolang het Koninklijk Huis van Oranje kan rekenen op een grote steun onder de bevolking wij het niet opportuun achten de staatsvorm steeds weer ter discussie te stellen.
Wij hebben een zeer kritische inbreng geleverd bij het debat over het koninklijk Huis. De moties waren zodanig slecht dat wij die niet gesteund hebben. Beter geen moties dan een aantal slechte en daardoor verworden moties.
Moties die tot doel hadden om het Zweedse model te introduceren hebben wij verworden omdat wij voorstander zijn van het Nederlandse model en als alternatief een direct gekozen staatshoofd maar zeker niet weer een nieuw experiment met een ander model. Ik vind het vreemd dat nu de VVD de meest kritische inbreng heeft geleverd sinds jaren u daarin aanleiding ziet uw lidmaatschap op te zeggen.

Met vriendelijke groet,

Willibrord (W.I.I.) van Beek
Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten - Generaal


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:
Verzonden: zo 25-10-2009 13:09
Aan: rvraak@sp.nl
Onderwerp: .


Geachte heer Raak,

Uw optreden in de Kamer tijdens het debat over de kosten van het koningshuis heeft mij diep teleurgesteld. U heeft zich door onze premier in een hoek laten drijven. Waar de "gewone" man steeds meer moet inleveren, staat u toe dat deze familie er nog meer bij krijgt. Ik denk dat een schaamtegevoel bij thans wel op zijn plaats zou zijn. U gedroeg zich niet als volksvertegenwoordiger maar meer als vertegenwoordiger van de kroon. Ook werd er niet aangedrongen op openbaarheid van het onderzoeksrapport van Alessandra Soresina over de zaak Machangulo. Sluit u vooral ogen en oren voor alles wat er nu speelt dan zult u merken dat u daar bij de volgende verkiezingen op wordt afgerekend. Onderstaande brief circuleert op talrijke websites en ik hem u niet onthouden:

Beste ,

Bedankt voor uw uitgebreide mail. Ik ben historicus, en ben vrij goed op de hoogte van de geschiedenis van onze monarchie en de ontwikkeling van onze grondwet. Daarom ook vind ik het onacceptabel dat de minister-president niet wil praten over modernisering van de monarchie. En de Tweede Kamer niet eens wil informeren over het onderzoek naar het vastgoedproject van de kroonprins in Mozambique. Mijn voorstellen om te bezuinigen op het Koninklijk Huis zijn afgewezen, er komt wel op ons verzoek een jaarverslag. Dat debat over de monarchie zal er zeker komen. Het is onbestaanbaar dat we straks een nieuwe Koning hebben, maar de Tweede Kamer daar niet over heeft gesproken. Desnoods zonder de premier!

Met vriendelijke groet,

Ronald van Raak


Beste Ronald van Raak,

Dank u voor uw snelle reactie. Het zelf organiseren van een debat lijkt mij een prima plan. Ik hoop dat het openbaar is, en dat het op tijd bekend gemaakt wordt, zodat iedere geïnteresseerde daar aan deel kan nemen.

Vriendelijke groeten,

----- Original Message -----
From: Raak van A.A.G.M.
To:
Sent: Monday, October 26, 2009 12:29 PM
Subject: RE: Debat 8 oktober 2009


Beste ,

De is voor een gekozen staatshoofd. Maar de bevolking wil dat niet. Dat laat elk opinieonderzoek zien. Dat 93 procent van de bevolking van de monarchie af wil is niet helemaal waar. 9 op de 10 mensen vinden dat de leden van het Koninklijk Huis moeten matigen en hun inkomen niet moeten verhogen. Dat heb ik ook voorgesteld, maar als zo vaak maakte de 'volksvertegenwoordiging' een andere keuze. Het is schandalig dat de minister-president niet met ons wil spreken over de toekomst van de monarchie. De SP zal dat debat dan maar zelf organiseren, desnoods zonder de premier!

Met vriendelijke groet,

Ronald van Raak


Geachte mevrouw ,

De VVD is buitengewoon helder als het gaat om het Koninklijk Huis.

Het steunen van moties moet een doel dienen. Bij het laatste debat waren er een aantal ingediend die niet voldeden aan onze wensen. De VVD wil dat het Koninklijk Huis belastingplichtig wordt en wij waren tevreden met de toezegging van de MP dat hij binnenkort met een brief komt waarin alle argumenten nog eens naast elkaar worden gezet. Daarop heb ik mijn eigen motie niet ingediend.
De afgesproken bezuinigingen op de begroting van het Koninklijk Huis gingen verder dan in de motie werd gevraagd. Het zou dom zijn deze motie te steunen. Ten slotte vroegen een tweetal moties om met name de discussie te heropenen over het Zweedse model. De VVD kiest voor het Nederlandse model of als alternatief een direct gekozen staatshoofd. Wij voelen niets voor de tussenvorm.
Tenslotte is het ons zeker niet ontgaan dat de maatschappelijke kritiek op het Koninklijk Huis de laatste tijd aanzienlijk is toegenomen.

Met vriendelijke groet,

Willibrord (W.I.I.) van Beek
Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten - Generaal


-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Jong de J. [mailto:J.dJong@tweedekamer.nl]Im Auftrag von Vlies van der B. [Privé]
Gesendet: Montag, 26. Oktober 2009 10:49
An:
Betreff: FW: Uw debat van 8 Oktober j.l.

Geachte heer ,

Uw standpunt is helder, uw argumentatie is dat echter allerminst.

Uiteraard wens ik u veel succes met en in de republiek.

Republieken genoeg in deze wereld: China, Iran, Rusland, Italië, Noord-Korea, Zimbabwe, kortom: genoeg mogelijkheden om aan uw democratische trekken te komen.

Met een hartelijke groet vanaf het Binnenhof,

Menno de Bruyne, woordvoerder SGP-fractie Tweede Kamer


Van:
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 9:08
Aan: Beek van W.I.I.
CC: info@prorepublica.org
Onderwerp: RE: stemming a.s dinsdag moties ontrent Koningshuis


Geachte heer van Beek,

Dank voor uw reactie op mijn mail van 10 oktober jl. Ik heb met verbazing en lichte euforie kennis genomen van het VVD standpunt inzake de monarchie. Verbazing is er over het feit dat u een direct gekozen staatshoofd prefereert boven het Zweeds model koningschap, terwijl u letterlijk op uw webpagina van de VVD website schrijft een constitutionele monarchie (…) “de meest aangewezen staatsvorm te vinden”.

Euforie is er voor mij, als republikein en liberaal, over het feit dat de VVD (fractie + leden) dus mogelijk lid zal gaan worden van Pro Republica! Deze vereniging heeft als doel Nederland democratischer te maken en nu de VVD zo duidelijk aangeeft (weliswaar afhankelijk van het dan heersende volksgevoel) ook wel voor een gekozen president te voelen, is de oprichting van een republikeinse partij misschien wel overbodig (zie: www.prorepublica.org - pro republica, verwoorder van Republikeinse onvrede of meer dan dat? Deel 3)

Vanwege mijn gemoedstoestand (verbazing en euforie) heb ik gemeend onze briefwisseling ter kennisgeving te sturen aan Pro Republica. Het is dan wel zo duidelijk voor iedereen waar de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie voor staat (zie: www.prorepublica.org – brief van een Pro Republica lid aan Willibrord van Beek). U mailt mij dat de VVD van mening is dat het Koninklijk Huis ook belasting moet gaan betalen en dat daartoe de grondwet moet worden gewijzigd. Waarom steunt u dan geen motie die daartoe oproept (nr 13 _ PVV) en waarom heeft de VVD als oppositiepartij tegen alle moties gestemd? (zie www.prorepublica.org - stemverdeling moties bij begroting Huis der Koning)

Ik ben zeer teleurgesteld in het stemgedrag van de VVD en boos ben ik over het feit dat de VVD mij op kleuterniveau behandelt door maar steeds over het sprookje van de monarchie te vertellen. Of wacht u liever net zolang tot de monarchie helemaal in verval is geraakt? Ik vrees dat de VVD tegen die tijd ook in verval is geraakt. Ik stem liever voor een partij die werk maakt van politieke- en bestuurlijke vernieuwing – en dat zal dus niet meer de VVD zijn.

Tot slot nog een vraag:

Afrika-kenner Alessandra Soresina heeft een onderzoeksrapport geschreven over Machangulo. De fractie van Groen links heeft in Kamervragen om dit rapport verzocht. In antwoord hierop (kamerstuk 18-09-2009) is het rapport niet gegeven. Dit rapport is nergens meer te vinden of op te vragen (zie www.prorepublica,nl – pandora). Als er met het vastgoedproject van dhr Van Amsberg niks aan de hand is waarom mogen wij de inhoud van dit rapport niet zien?

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Van: Beek van W.I.I. [mailto:W.vanBeek@tweedekamer.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 11:19
Aan:
Onderwerp: RE: stemming a.s dinsdag moties ontrent Koningshuis

Geachte mevrouw ,

De VVD is buitengewoon helder als het gaat om het Koninklijk Huis. Het steunen van moties moet een doel dienen. Bij het laatste debat waren er een aantal ingediend die niet voldeden aan onze wensen. De VVD wil dat het Koninklijk Huis belastingplichtig wordt en wij waren tevreden met de toezegging van de MP dat hij binnenkort met een brief komt waarin alle argumenten nog eens naast elkaar worden gezet. Daarop heb ik mijn eigen motie niet ingediend.

De afgesproken bezuinigingen op de begroting van het Koninklijk Huis gingen verder dan in de motie werd gevraagd. Het zou dom zijn deze motie te steunen. Ten slotte vroegen een tweetal moties om met name de discussie te heropenen over het Zweedse model. De VVD kiest voor het Nederlandse model of als alternatief een direct gekozen staatshoofd. Wij voelen niets voor de tussenvorm.

Tenslotte is het ons zeker niet ontgaan dat de maatschappelijke kritiek op het Koninklijk Huis de laatste tijd aanzienlijk is toegenomen.

Met vriendelijke groet,

Willibrord (W.I.I.) van Beek
Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten - Generaal
070-3182899
w.vanbeek@tweedekamer.nl


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 9:19
Aan: Brinkman H.
Onderwerp: bericht via de website

Als lid van pro republica heb ik uw bijdrage aan het debtat over het Koninghuis van 8 oktober jl met instemming gevolgd. Helaas is het merendeel van de Tweede Kamer nog niet zo ver om ook daadwerkelijk eens de bezem te halen door dit ondemocratische instituut.
(zie: www.prorepublica.org - brief lid prorepublica aan W. Van Beek en stemverdeling moties bij begroting huis der koning). Mijn vraag is: waarom heeft u tegen motie 7a gestemd (bevriezing imkomen leden koninklijk huis) en waarom geeft de PVV niet duidelijk aan ook voor een gekozen staatshoofd te zijn?

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Brinkman H. [mailto:h.brinkman@tweedekamer.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2009 9:34
Aan:
Onderwerp: RE: bericht via de website


Geachte mevrouw ,

Bedankt voor uw bericht.
Laat ik overigens duidelijk stellen dat de PVV niet voor een Republiek is. Wel zijn wij voor helderheid in kosten en voor een ceremoniële koning. Wij hebben tegen deze motie gestemd, omdat deze motie volgens ons niet ver genoeg ging. Wij hebben namelijk een eigen motie ingediend die vroeg om een vermindering van het inkomen met 20%. Het zou een vreemd signaal zijn indien wij tegelijkertijd voor een motie zouden stemmen die oproept tot bevriezing.

Vriendelijke groet,

Hero Brinkman


Van: C.V. Lafeber
Verzonden: zondag 25 oktober 2009 21:14
Aan: Beek van W.I.I.
Onderwerp: Uw brief d.d.21.10 aan mevrouw J.B. te BussumGeachte Heer Van Beek,

De website-redactie van Pro Republica publiceerde Uw correspondentie met een van onze leden over de kwaliteit van het republikeins gehalte van Uw fractie.

Het verheugde mij dat de VVD volgens Uw antwoord van mening is dat de familie Amsberg belasting moet betalen. Teleurstellend - en zelfs beschamend voor Uw partij en pijnlijk voor Uw electoraat - is daarbij dat U het initiatief daartoe overlaat aan de SP én zelfs het genomen voorstel van deze partij niet ondersteunde. Op zijn minst had Uw fractie duidelijk kunnen maken dat een grondwetswijzigingvoorstel terzake wèl Uw hartelijke en volledige instemming geniet.

Ik verheugde mij daarentegen er wel over dat Uw fractie het zgn. Zweedse model met betrekking tot de familie Amsberg afwijst. Daar wij ons niet kunnen voorstellen dat de VVD het nu vigerende dwaze systeem van een voor de daden van het staatshoofd verantwoordelijke minister wil continueren, zou, logisch geredeneerd, voor U de enig overblijvende staatsvorm die van een republiek zijn. Wilt U tegen deze gevolgtrekking een even zinnige redenering plaatsen?

Ten slotte beweert U dat de familie Amsberg 'nog altijd een groot draagvlak onder de bevolking heeft' en dat zij internationaal 'in hoog aanzien staat'. Wat de laatste bewering - die overigens volkomen irrelevant is - bent U kennelijk slecht geïnformeerd. Wie veel in het buitenland verbijft, weet hoe men zich daar constant verbaast over het überhaupt nog bestaan van monarchieën, terwijl U eens een telefoontje zou kunnen plegen over Uw bewering met mevrouw Clinton.

En wat dat 'brede Nederlandse draagvlak' betreft: bent U dan de enige Nederlander die niet weet wat hier de laatste maanden gebeurd is en dat het genoemde draagvlak in nog geen half jaar gezakt is van 81% tot minder dan 40? Leest U wel eens binnen- en buitenlandse kranten?

Ik heb salva reverentia indringende vragen gesteld. Ik hoop dat U mij even indringend en eerlijk wilt antwoorden.

Met vriendelijke groet, verblijve

Prof. Dr. C.V. Lafeber

From: Beek van W.I.I.
To: C.V. Lafeber
Sent: Monday, October 26, 2009 11:17 AM
Subject: RE: Uw brief d.d.21.10 aan mevrouw w J.B. te Bussum


Geachte heer Lafeber,

De VVD is buitengewoon helder als het gaat om het Koninklijk Huis. Het steunen van moties moet een doel dienen. Bij het laatste debat waren er een aantal ingediend die niet voldeden aan onze wensen. De VVD wil dat het Koninklijk Huis belastingplichtig wordt en wij waren tevreden met de toezegging van de MP dat hij binnenkort met een brief komt waarin alle argumenten nog eens naast elkaar worden gezet. Daarop heb ik mijn eigen motie niet ingediend.

De afgesproken bezuinigingen op de begroting van het Koninklijk Huis gingen verder dan in de motie werd gevraagd. Het zou dom zijn deze motie te steunen. Ten slotte vroegen een tweetal moties om met name de discussie te heropenen over het Zweedse model. De VVD kiest voor het Nederlandse model of als alternatief een direct gekozen staatshoofd. Wij voelen niets voor de tussenvorm.

Tenslotte is het ons zeker niet ontgaan dat de maatschappelijke kritiek op het Koninklijk Huis de laatste tijd aanzienlijk is toegenomen.

Met vriendelijke groet,

Willibrord (W.I.I.) van Beek
Lid VVD fractie
Tweede Kamer der Staten - Generaal

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander