Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Eindelijk erkenning
Webredactie - 3 oktober 2017


KB

Hét moment der momenten is eindelijk daar (knipoog!)
Zelfs een instituut als de Koninklijke Bibliotheek heeft onze website erkend als belangwekkend digitaal erfgoed. Alle artikelen die op onze website staan zullen voor het nageslacht bewaard worden in de KB. De republikeinse teksten die door onze maatschappijkritische en monarchie-afwijzende organisatie de informatiesnelweg op zijn geslingerd, zullen worden toegevoegd aan de digitale annalen van deze hoofdbibliotheek als tegenhanger voor de eindeloze stroom monarchie-propaganda.

Zie hier de email die wij ontvingen.
Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://prorepublica.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 20 oktober 2017. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.

Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix [1]. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina's op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Uit kwaliteitsonderzoek blijkt dat de beperkingen die zijn aangegeven in het zogenaamde robots.txt-bestand te vaak complete archivering verhinderen. Eventuele beperkende aanwijzingen in dit robots.txt-bestand [2] zullen wij daarom negeren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunnen wij testen in hoeverre uw website is te archiveren bij het respecteren van de beperkingen. In overleg met u kunnen wij daarna bepalen of archivering nog zinvol is.

Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering of het te zijner tijd via het webarchief online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 20 oktober 2017 een e-mail te sturen naar webarchivering@kb.nl. Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken.

Voor nadere informatie met betrekking tot webarchivering door de KB, kunt u zich wenden tot:

Peter de Bode, Webarchivering KB
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
webarchivering@kb.nl

Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op:https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering

Met vriendelijke groet,
Lucinda Jones - Hoofd Collecties
Koninklijke Bibliotheek

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Heritrix
[2] http://nl.wikipedia.org/wiki/Robots.txt

 

U vraagt zich vermoedelijk af waarom een republikeinse organisatie zou willen worden opgenomen in een bibliotheek
met koninklijke signatuur.

Welnu, het antwoord is als volgt:

  • Allereerst vinden wij het belangrijk dat alle teksten worden bewaard op een centrale locatie. Het is belangrijk dat ook de republikeinse teksten voor het nageslacht toegankelijk zullen zijn en niet alleen de monarchistische propaganda.

  • Mocht Nederland eindelijk democratischer worden door het ongekozen staatshoofd te vervangen voor een gekozen staatshoofd, en dus een republiek is geworden (welke vorm dan ook), dan vinden we het belangrijk vanuit geschiedkundig oogpunt dat zowel de monarchistische als de republikeinse argumentatie door onze kindskinderen kan worden geraadpleegd.

  • Het heeft wel iets schelms ;-) om de artikelen juist bij zo'n organisatie met koninklijke signatuur op te slaan. En iets schelms, daar zijn we altijd wel voor in. Wij zijn toch een beetje de ondeugende snaken die strijden voor de republiek.

  • Kortom: wat ons betreft een prima idee. Ook het opnemen van onze artikelen in andere maatschappelijke archieven zouden wij een goed initiatief vinden. Hoe meer onze artikelen en het republikeins gedachtegoed verspreid liggen door Nederland (en de wereld), en hoe meer mensen deze dan kunnen raadplegen, hoe sneller de bubbel die monarchie heet zal worden doorgeprikt.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander