Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Deel I: Kapotgemaakt in opdracht en uit naam van Beatrix
Webredactie, 31 maart 2015

Op verzoek van betrokkenen is onderstaand stuk geanonimiseerd. Dit geldt ook voor de komende delen.
De auteur(s) is/zijn bij de redactie bekend.

In Nederland wordt met de mond beleden dat het herdenken van 4 en 5 Mei een groot goed is. Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam zijn op 4 Mei jaarlijks het niet-democratisch gekozen Nederlandse staatshoofd en zijn echtgenote/haar echtgenoot aanwezig. Voor 2013 waren dit Beatrix en - toen hij nog leefde - haar man Claus. Thans zijn dit Willem-Alexander en Máxima.

Hier zit al iets heel wrangs in als u bedenkt dat de grootvader van Willem-Alexander al in een heel vroeg stadium van zijn 'carrière' lid is geworden van de SS en de SA. Ook is dit pijnlijk als u als lezer beseft hoe grootvader Bernhard en overgrootvader Hendrik de hielen likten van de Duitse dictator Adolf Hitler en - in het geval van de platzakke Hendrik - zelfs een extra zakcentje via deze dictator probeerde te verdienen. Om nog maar te zwijgen over de neonazistische contacten van Bernhard en Hendrik voor de Tweede Wereldoorlog met o.a. de pro-neonazistische verbannen ex-keizer Wilhelm II in Doorn en ná de oorlog met de uiterst omstreden Felix Kersten, de "lijfarts" en vertrouweling van de Reichsführer-SS Heinrich Himmler.

Dit alles wordt echter nog eens extra pijnlijk, wanneer in de praktijk blijkt hoe twee Nederlandse mannen, die anno 2015 al weer vele jaren op volledig vrijwillige en volstrekt onbezoldigde basis zich inzetten om neonazisme, fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden in de afgelopen jaren zowel direct als indirect te maken kregen met de persoonlijke wraak van het niet democratisch gekozen voormalige Nederlandse staatshoofd Beatrix, toen de publicaties van met name één van de beide heren over het oorlogsverleden en de nauwe neonazistische contacten van de 'Familie van Oranje' Beatrix haar niet langer bevielen. Een reactie op de vorm en dus niet op de inhoud van een ontvangen brief via wat - toen nog - het Kabinet van de Koningin heette namens oud-Vorstin Beatrix, werd de stichtingsoprichter uiteindelijk fataal.

In deze feuilletonreeks zal u dit aan de hand van documenten worden aangetoond hoe de oprichter van een stichting, die het o.a. voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers opneemt door toedoen van Beatrix en haar consorten ongevraagd en ongewild een Klokkenluidersbehandeling heeft gekregen. Schrale troost voor de beide heren: de Klokkenluidersbehandeling van de stichtingsoprichter is inmiddels officieel erkend door de Tweede Kamerfractie: Partij voor de Dieren.

Maar de reputatie van de stichtingsoprichter is willens en wetens kapot gemaakt; zijn financiële reservebronnen zijn uitgeput en als er geen wonder gebeurt, wacht de stichtingsoprichter straks de ingang van de Sociale Dienst. Waarom? Louter en alleen omdat hij zich oprecht inzet voor onbeperkte, objectieve geschiedschrijving zonder aanzien des persoon en vanwege zijn oprechte streven om neonazisme, fascisme en antisemitisme in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden is deze stichtingsdirecteur uiteindelijk volledig fataal geworden in ons eigen Nederland met een niet-democratisch gekozen staatshoofd aan het hoofd van onze regering. Vandaar dan ook met recht de titel van deze feuilletonreeks: Kapotgemaakt in opdracht en uit naam van Beatrix.

Deel 1: het gedwongen ontslag van de stichtingsdirecteur bij Rijkswaterstaat na diens reactie op slechts de vorm van een brief van - toen nog - het Kabinet van de Koningin namens oud-Vorstin Beatrix

De oprichter van de stichting, die het o.a. opneemt voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers, doet dit werk - net als zijn collega - onbezoldigd en vrijwillig. Beide heren moeten dus werken om in hun levensonderhoud te voorzien.

De stichtingsdirecteur werkte in 2010 en 2011 bij Rijkswaterstaat als Projectmedewerker. Via het uitzendbureau ManPower werd hij als inhuurkracht bij dit Nederlandse ministerie ingezet. In zijn nevenfunctie als directeur van de stichting schreef hij op een gegeven moment oud-Vorstin Beatrix aan om haar sympathie te vragen voor het belang van kennisoverdracht over de Tweede Wereldoorlog aan huidige en toekomstige generaties. Daarop ontving hij via - toen nog - het Kabinet van de Koningin de volgende uiterst kille reactie namens Beatrix:

briefbeatrix

Let op dat er bij deze brief via het Kabinet van de Koningin namens Beatrix geen 'Geachte heer' als aanhef staat vermeld en dat de brief niet wordt ondertekend met 'Met vriendelijke groet' of 'Hoogachtend'. Hierop schreef de directeur een brief aan Beatrix via het Kabinet van de Koningin, waarin hij zijn beklag deed over de uiterst kille vorm van deze brief.

Dat schoot de 'Majesteit' klaarblijkelijk volledig in het verkeerde keelgat. Op 9 mei 2011 werd de directeur in zijn hoedanigheid als Projectmedewerker via het uitzendbureau ManPower op het matje geroepen bij Joke Cuperus, de HID van Oost Nederland. Daar kreeg de uitzendkracht te horen dat via het Kabinet van de Koningin een telefoontje was gepleegd naar de top van Rijkswaterstaat om sancties te treffen tegen deze uitzendkracht, die het had gewaagd om te klagen over de kilte van een brief van de 'Majesteit'. Let vooral op de titel van de mail in het verslag 'Mijn mening over de brief die via het Kabinet van de Koning namens Beatrix von Amsberg is verzonden'. In het gesprek gaf zij nadrukkelijk aan dat zij van hogerhand haar directieven had gekregen om de Projectmedewerker te ontslaan en dat zij daar dus niets meer tegen kon doen ondanks het feit dat deze Projectmedewerker zijn werk al die tijd goed had gedaan.


briefbeatrix

briefbeatrix


In het verslag werd dan ook heel duidelijk opgenomen dat het functioneren van de Projectmedewerker niet ter discussie staat. Voor zijn inzet en het op de juiste manier verrichten van zijn werkzaamheden was de desbetreffende Projectmedewerker, die het in zijn privétijd opnam voor o.a. Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers, in februari 2011 - dus nog slechts enkele maanden daarvoor - door zijn uitzendbureau ManPower met toestemming en medeweten van zijn direct leidinggevende binnen Rijkswaterstaat zélfs nog benoemd tot Medewerker van de Maand.

briefbeatrix

Wat dit uiterst merkwaardige ontslag zo extra boeiend maakt, is dat ook Theo van de Gazelle, de plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat eraan te pas is gekomen om het ontslag van deze uitzendkracht te bewerkstelligen. Er werd dus duidelijk grof geschut ingezet om deze ingehuurde Projectmedewerker te ontslaan. Bij de correspondentie over de inhoud van het gespreksverslag was deze Theo van de Gazelle namelijk eveneens betrokken.

briefbeatrix

briefbeatrix

Twee voorbeelden waaruit blijkt dat Theo van de Gazelle direct betrokken was bij het ontslag van deze via het uitzendbureau ManPower ingehuurde Projectmedewerker.

Wie is Theo van de Gazelle?

briefbeatrix

Wat doet een Directeur-Generaal?
briefbeatrix

Hoe verhoudt Theo van de Gazelle als Plaatsvervangend Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat zich binnen de ambtelijke rangorde? Om u als lezer het e.e.a. te verduidelijken volgen hieronder enkele organogrammen, zoals deze op ministeriële overheidswebsites staan vermeld.

briefbeatrix

briefbeatrix

briefbeatrix

In de ambtelijke volgorde is er dus de volgende rangorde:

  • Minister
  • Staatssecretaris - Marlies Veldhuijzen van Zanten, van 2010 tot 2012 CDA-Staatssecretaris van VWS in het Kabinet Rutte I
  • Secretaris-Generaal
  • Directeur-Generaal
  • Plaatsvervangend Directeur-Generaal - Theo van de Gazelle

Dat Beatrix zowel de stichting als diens oprichter niet goed gezind is geweest, blijkt uit de verklaring die het toenmalige PVV-Tweede Kamerlid Willie Dille op 1 juni 2012 persoonlijk aan de stichtingsdirecteur heeft gegeven in aanwezigheid van diens collega. Beatrix had volgens CDA-Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten letterlijk gezegd: 'De heer ....... en zijn stichting hebben nu wel weer meer dan genoeg aandacht gehad'. De Staatssecretaris van VWS had dit in een persoonlijk gesprek aan Willie Dille meegedeeld. Op 1 juni 2012 vóórafgaand aan het bezoek van de beide heren aan haar in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag heeft Willie Dille dit zélfs nog eens extra geverifieerd bij Staatssecretaris van VWS Marlies van Veldhuijzen van Zanten, zodat over de exacte woorden van de oud-Vorstin over de directeur en diens stichting naderhand geen enkel misverstand kan gaan ontstaan.

briefbeatrix

Naderhand heeft de collega van deze stichtingsdirecteur hierover een verklaring afgelegd, die u hierboven aantreft.

Conclusie: er is dus uiterst grof geschut ingezet om een 'uitzendkracht' op 13 mei 2011 te ontslaan, die zijn eerlijke mening heeft gegeven over slechts de vorm van een brief van het Kabinet van de Koningin namens het niet democratisch gekozen Nederlandse staatshoofd Beatrix.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander