Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Filosoferen.
Webredactie - 26 maart 2013

iets


Filosoferen over de onontkoombare eindigheid van al het geschapene, inclusief vorstenhuizen
Wij zijn u hier eerst een verduidelijking verschuldigd over het republikeinse woordgebruik. Republikeinen gebruiken nimmer de woorden koning, prins, majesteit, hoogheid of welke andere mallotige carnavalsaanduiding dan ook. Het gebruik van deze termen is niet alleen principieel strijdig met de fundamentele gelijkheid van alle nazaten van Adam en Eva, het leidt ook tot hovaardig gedrag en tot vernedering van de medemens.

De Griekse geschiedschrijver Herodotus verhaalt hoe farao Psammetichos III (6e eeuw v.Chr) zijn leven lang gewijd heeft aan de vraag wat het meest essentiële op aarde was. Zijn conclusie luidde: De mensen worden geboren, leven en gaan dood. De wetenschap der geschiedenis bewijst de eeuwenoude juistheid van wat Psammetichos vaststelde, nl. dat al het geschapene onontkoombaar eindig is. Zo verdorden de Egyptische farao's, de Griekse stadstaten, de Romeinse keizers, de Germaanse koningen, Habsburgers, Romanovs en de katholieke pausen.
Tevens stelde elke geschiedschrijver vast dat aan iedere ondergang dezelfde degeneratie-verschijnselen ten grondslag liggen: identificatie met een godheid, hovaardij, huichelarij, gruwelijke geldzucht, militair vertoon, organisatie van knullige volksfeesten, imponerende kledij, afkeer van wetenschapsbeoefening, gelieg en gewroet, blinde woede al dan niet bij tegenspraak en vooral geheimzinnigheid.

Het democratische Nederland staat dit jaar een wisseling van staatsopperhoofd te wachten
Er is iemand gekandideerd, aan wie als enige voorwaarde werd gesteld dat hij voldeed aan de eis van een document uit 1814 dat hij wettig nakomeling is van de man aan wie toen de soevereiniteit werd opgedragen. Is dat zo? Het wemelt in dat wereldje - zoals overal - van de bastaarden.
Waarom wordt een DNA-onderzoek geweigerd? Republikeinse geleerden denken niet ten onrechte dat elke Nederlander evenveel recht en reden heeft zich nakomeling van Willem I te noemen als Amsberg. Bovendien mag ook wel eens gekeken worden naar de hele stamboom van deze kandidaat met schavuiten als Gorilla (Willem III), Mecklenburg, Lippe. Alsof deze rij viezeriken nog niet lang genoeg is, heeft Amsberg uit vrije wil en met volle overtuiging ook nog eens gekozen voor een engagement met een dame uit een uiterst dubieuze familie.

Kijken we naar de persoonlijke capaciteiten van de kandidaat, zo blijken deze op staatkundig, wetenschappelijk, sociaal en bestuurlijk gebied ook één grote puinhoop te zijn (het Machangulo-drama 2007-2012!) , één bedroevende voortzetting van de mislukte studietijd van mijnheer, diens bierzuipen en roekeloos rijgedrag. Ook diens andere activiteiten gedurende zijn studententijd wijzen op de totale afwezigheid van enig verantwoordelijkheidsgevoel om van het gestuntel als 'bankdirecteur' en 'internationaal watermanager'(!) nog te zwijgen.
Het trieste bij dit alles is dat de kruiperige pluimstrijkerij door het Oranje-plebs voor zoete koek wordt geslikt, terwijl het tot normale proporties terugdringen van de buitensporigheden door de republikeinen wordt verketterd als gezagsondermijning, ja als majesteitsschennis. De wat ordinaire Zorreguieta-dochter, heeft eindelijk haar jeugddroom verwezenlijkt om als majesteit te worden aangesproken. Tot dat succes hielp niet weinig dat zij met haar smoeltje en rondingen reeds een enorm aantal pluimen in het onderlijf geduwd gekregen had. Het vroegere kelderfeest-meisje bleek enorme verborgen talenten te hebben als toneelspeelster, gezondheidszorgster, sociale werkster, opvoedster van arme, allochtone gezinnen en als adviseuse van de secretaris-generaal van de VN. Vrienden, kunnen jullie je lachen inhouden?

Eigenlijk zou een regering zich moeten schamen om zulk volk voor te dragen als kandidaten voor de troon!

In Nederland zijn er anno 2013 duizenden mannen en vrouwen die een voortreffelijk president zouden zijn, die politieke, culturele en sociale vaardigheden combineren met ware wetenschappelijke belangstelling, die tevreden zijn met een salaris conform de Balkenende-norm, die geen miljoenen over de balk smijten voor nieuwe kleren en schoeisel, vliegreisjes, villa's en vakanties, etc.

Tot slot:
Pro Republica verafschuwt alle geweld, wil geen revolutie of Franse en Russische toestanden. Anders dan de tegenstander beschikt Pro Republica niet over geld, macht, politie en leger en het desnoods inzetten van institutioneel geweld. We hebben alleen ons verstand en de pen om te voeren. We gaan zorgelijke dagen tegemoet. Niet alleen in 2013 maar ook - als we nu niet het constitutionele probleem oplossen - in de volgende decennia. Wat was de mening van Psammetichos ook weer?
Het ga u allen goed.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander