Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Recht?
Tom Couzy - 14 juli 2012

iets

Nietig is het vonnis dat volgt op een geding, waarin het recht van verdediging in eerste aanleg van de gedaagde werd geschonden. (De aanklacht is dat Erwin Lensink een koningin iets heeft toegedaan. Erwin bestrijdt dat het hier een koningin betreft die rechtmatig voldoet aan art.24 van de Grondwet en roept voor zijn verdediging getuigen op en als bewijs een DNA onderzoek. Dit is hem geweigerd door de rechter, waardoor het recht op verdediging in eerste aanleg ernstig werd geschonden en nietigheid van het vonnis dient worden ingeroepen)[Aantasting fundamentele vrijheden op politiek, sociaal cultureel terrein ,Discriminatie wegens levensovertuiging, politieke gezindheid, of op welke grond dan ook is niet toegestaan }(art.1 Grondwet en art 90 WvSr.)

1. De door de verdediging van Erwin Lensink aangevoerde argumenten met het dringende verzoek van een DNA onderzoek, in relatie tot de vraag of het huidige Staatshoofd zich wel rechtmatig Koningin mag noemen, (waardoor de vrijheid van meningsuiting art. 10 van EVRM in een ruimer daglicht kan worden gezien) is niet gehonoreerd noch behandeld en derhalve niet meegewogen in het vonnis, waardoor aan de objectiviteit van de rechter sterk getwijfeld kan worden. In Nederland heeft iedere rechtzoekende burger recht op een onpartijdige rechter ( Art. 6 EVRM), waarbij wraking tot de mogelijkheid behoort.

2. De vraag in deze, of mr. M. van Essen als advocaat van Erwin Lensink ernstig verwijtbaar nalatig is geweest door GEEN wraking van de rechter in te roepen, is hierbij gerechtvaardigd. Ernstige vraagtekens zijn er tevens ,wanneer de rechter in zijn vonnis bepaalt dat Erwin Lensink voor zijn daad niet gestraft kan worden ,maar wel verwezen wordt naar het PBC voor een jaar. Erwin Lensink is derhalve wel degelijk gestraft. Hij zit immers al vanaf september 2010 opgesloten en is anders dan de Damschreeuwer NIET in afwachting van zijn vonnis in vrijheid gesteld. Ook hier is de vraag gerechtvaardigd hoe zich dit verhoud met de Grondwettelijke regel dat NIEMAND voor hetzelfde feit 2 x gestraft kan worden. Artikel 14 lid 7 van het BUPO verdrag VERBIEDT volgens het Non bis in Idem beginsel elke cumulatie van straffen.
Het systeem waarbij eenzelfde schending van de wet tot een straf ,als tot een administratieve geldboete aanleiding geeft werd door de raad van State eveneens afgewezen. Gelijktijdig bestaan er grote vraagtekens over de gevolgde procedure in het PBC, welke onderhevig is aan wettelijk voorgeschreven bepalingen, richtlijnen en normen welke door Psychiater J.J.F.M. de Man en Psycholoog F.G. Schilder gevolgd dienden te worden. Hierbij is een rapportage tot stand is gekomen na amper 5 minuten onderhoud met een niet aan dit onderzoek meewerkende verdachte. Uiteindelijk is hiermee in causaal verband de rechter tot zijn vonnis gekomen, maar is onduidelijk of de afwijkende contra-expertise van Ernst Ameling, forensisch psycholoog is meegewogen. Op 4 april 2011 is door drs. M.L. Smits en Dr. H.Ph. Vogel van Pro Republica een goed geformuleerde klacht tegen dhrn. J.J.F.M. de Man en F.G. Schilder ingediend bij het NIFP te Utrecht.

Zie hiervoor: Klacht tegen psychiater de Man.

De aanklacht tegen Erwin Lensink heeft geleid tot geen vervolging en is in feite geseponeerd. De verwijzing naar het PBC is echter niets anders dan een Ter Beschikking Stelling, immers Erwin Lensink was al eerder als verdachte voor een diagnose en het bepalen van die toerekeningsvatbaarheid voor een observatieperiode van zeven weken opgenomen in de observatiekliniek het Pieter Baan Centrum (PBC) te Utrecht. Terbeschikkingstelling echter is in het Nederlandse strafrecht een maatregel die de rechter kan opleggen aan een verdachte van een misdrijf, waar minimaal vier jaar gevangenisstraf op staat of van enkele specifiek genoemde delicten (bijvoorbeeld bedreiging en stalking).
Het is nu juist het verzoek van verdachte en verdediging welk een DNA onderzoek ter verdediging verlangde om te bepalen of hier wel sprake is van een delict tegen de rechtmatige status van een koningin die volgens de wet de hoogte van de straf bepaalt. Het is deze verdediging welke de rechter niet toestond en getuige afwees. Indien blijkt dat het hier een delict betreft die volgens de bepalingen in de Grondwet tegen een onrechtmatige koningen was gericht, dan ziet de hoogte van de maximaal op te leggen straf er heel anders uit waardoor een reden voor TBS oplegging niet aanwezig is en deze afweging door de rechter in zijn vonnis niet is meegewogen.

In relatie tot bovenstaande verwijs ik naar de procedure mr. Hans Anker - O.M. De rechtbank in Almelo veroordeelde de man in 2005 tot 4 maanden cel en tbs voor eenvoudige mishandeling. In de wet staat echter dat tbs alleen kan worden opgelegd als op het gepleegde misdrijf een gevangenisstraf van 4 jaar of meer staat. Op eenvoudige mishandeling staat een maximumstraf van 3 jaar, dus tbs was in deze zaak helemaal niet toegestaan, aldus advocaat Hans Anker, die daarmee in vrijheidstelling van cliënt en een financiële compensatie werd toegewezen door het O.M. Op 19 maart 2010 werd aan minister president Balkenende een brief gezonden, waarin werd verwezen naar de stamboom gegevens van de familie van Amsberg. (zie hiervoor http://www.oranjedna.blogspot.com) In deze brief werd het dringende verzoek gedaan een DNA onderzoek te starten om tot een overtuigend bewijs te komen of op grond van de toenmalige Grondwet (1848) c.q Salische Wet en Castiliaanse stelsel, Wilhelmina rechtmatig de troon en bijbehorende status heeft verkregen en/of op grond van de strekking van de huidige Grondwet zoals verwoord in artikel 24, Juliana en Beatrix voldeed/voldoen aan de daarin genoemde vereisten voor de status van Staatshoofd.
Via een ambtenaar van Balkenende kregen wij het volgende antwoord. In zijn antwoord verwoordde Balkenende op 26 maart 2010 expliciet dat DNA onderzoek van overheidswege alleen wordt benut ten behoeve van strafrechtelijke of strafvorderlijke doeleinden en uitsluitend op wettelijke grondslag. Welnu het proces tegen Erwin Lensink is een strafrechtelijke en een strafvorderlijke aangelegenheid en kan geconcludeerd worden dat het verzoek om DNA onderzoek bij mevr. van Amsberg ter verdediging gehonoreerd had dienen te worden.

Omdat de inhoud van het antwoord van Balkenende geen duidelijkheid gaf m.b.t. artikel 24 van de Grondwet, maar werd verwezen naar het latere Statuut verzonden wij op 5 april 2010 een nieuw schrijven aan deze minister. Zie: http://i53.tinypic.com/3011yjs.pngHierop kwam ondanks dat wij niet onze visie gaven, maar duidelijke vragen stelden het volgende alles zeggende antwoord : http://i55.tinypic.com/71mz38.jpg Na de kabinet wisseling besloten wij om opheldering te vragen aan minister President Mark Rutte die immers publiekelijk verklaarde te luisteren naar wat het volk te vertellen heeft. Op een schrijven d.d. 01 november 2010 kwam geen antwoord maar na onze herinnering d.d 26 november 2010. : http://i51.tinypic.com/vrfsdc.png werd gereageerd middels het volgende niet inhoudelijke antwoord: http://i55.tinypic.com/11juahi.jpg Men wenst ondanks alle wettelijke verplichtingen de bevolking niet adequaat te antwoorden terwijl het zeer aannemelijk is indien gevolg was gegeven aan een DNA onderzoek en de resultaten in openbaarheid waren toegelicht, er geen reden was voor Erwin Lensink hiervoor de aandacht te vragen op die bewuste dag in september 2010.

HET STATUUT.
Het statuut is een inleidende bepaling zoals neergelegd in de preambule en is niets meer dan een nadere regeling van verhouding tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. In 1954 werd de koloniale relatie tussen Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen en Nieuw-Guinea beëindigd door de totstandkoming van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Suriname en de Nederlandse Antillen kregen beiden de status van land en daarmee o.a. autonomie op het gebied van binnenlands bestuur. Om o.a. die reden is het Statuut tot stand gekomen, maar ook werd hierin heel sluiks niet Artikel 24 van de Grondwet in relatie tot de erfelijke afstamming overgenomen, maar een nieuw artikel toegevoegd die afstamming niet van Willem I noodzakelijk maakt, maar nog SLECHTS van Juliana volgens artikel 1 van het Statuut.
Een direct gevolg hiervan zal zijn, dat elk artikel uit onze Grondwet dat de suprematie van het recht in de weg staat, buiten werking gesteld moet worden en dat elke rechter in Nederland onze Grondwet en de wetten moet kunnen toetsen aan de volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Binnen deze verhouding staat in de hiërarchie van NORMEN het Statuut boven de Grondwet, omdat volgens art.5 het 2de lid van het Statuut de bepalingen van het statuut IN ACHT neemt. Artikel 43 (toelichting) van het Statuut echter bepaalt verder dat het waarborgen van de fundamentele rechten van de mens en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur aangelegenheid is van het Koninkrijk. Aangelegenheden van het Koninkrijk die Aruba, Curacao en/of Sint Maarten niet direct raken worden geregeld volgens de bepalingen van de Grondwet (en dus niet door het Statuut).Regelingen in strijd met de grondwet zijn nietig en verlangen eerst goedkeuring voor de grondwet kan worden gewijzigd.

Betreft het bij Erwin Lensink ADHD? Niet waarschijnlijk, maar het is niet onderzocht, middels hersenscan. Betreft het bij Erwin Lensink een Fantasie? Zelfs hier moet nee op geantwoord worden omdat: {Fantasie en dagdromen zijn begrippen uit de psychologie. Bij fantasie en dagdromen wordt aan de onbevredigde verlangens voldaan via denkbeeldige prestaties. Fantasieën hebben vaak betrekking op situaties die onmogelijk zijn (zoals het bestaan van magische krachten) of (op korte termijn) onwaarschijnlijk zijn (zoals wereldvrede)}. Er kan dus niet met zekerheid worden vastgesteld of het een fantasie betreft, omdat fantasieën betrekking hebben op situaties die onmogelijk zijn. In geval van Erwin , waarin hij stelt dat het huidige staatshoofd geen koningin is kan dit echter na DNA onderzoek blijken waar te zijn.

Betreft het bij Erwin dan een Waanidee zoals zo makkelijk door genoemde psychiater en psycholoog gerapporteerd en wat is dat dan wel? Een waan is een niet met algemeen geaccepteerde opvattingen en/of ideeën overeenkomend denkbeeld, waarvan de patiënt niet af te brengen is met logisch redeneren. Wanen dienen niet verward te worden met hallucinaties: de patiënt ziet en hoort tijdens een waan precies hetzelfde als iedereen, maar verbindt hier conclusies aan die volstrekt uit de pas lopen met de werkelijkheid of algemeen geaccepteerde opvattingen. Maar WAT is hierbij de werkelijkheid? Het begrip werkelijkheid is een elementair begrip.
Het begrip werkelijkheid is een aanduiding voor de wereld, waarin we leven, en is verwant aan de begrippen "realiteit" en het bestaan, waarbij realiteit als feitelijk gezien moet worden. Wat zijn dan de feiten. Er is nog nooit bewijs geleverd dat koningin Beatrix afstammeling is van Willem I en dat zijn de feiten. De zogenaamde waanideeën van Erwin Lensink kunnen dus berusten op waarheid, waardoor er geen enkel sprake is van waanideeën , indien hem ter verdediging DNA onderzoek wordt toegestaan. Een sprekende voorbeeld hiervan is Daniël Shechtman.

De Israëliër en wetenschapper Professor Daniël Shechtman kreeg onlangs (oktober 2011)de Nobelprijs voor Scheikunde uitgereikt en een geldprijs van ca 1,1 miljoen euro voor zijn wetenschappelijke ontdekking. De man liep in 1984 volledig uit de pas met wat men noemt, de werkelijkheid of algemeen geaccepteerde opvattingen. (Waanideeën dacht men en het is nog een geluk dat de man geen TBS kreeg opgelegd) Collegae van het US National Bureau of Standards geloofden hem niet en het ging zelfs zover dat hij werd weggestuurd uit de groep van wetenschappers. Shechtman zette echter zijn onderzoek voort met als gevolg: hij bleek dus geen waanideeën te hebben, maar het gelijk van de waarheid aan zijn zijde. Zou deze man voor zijn "vermeende waanideeën" zijn opgesloten dan was dit een groot verlies geweest voor de wetenschap.
Conclusie: Erwin Lensink dient naar mijn mening middels zijn Hoger Beroep, NIETIGHEID van het vonnis in te roepen, omdat zijn recht op verdediging ernstig verwijtbaar is geschonden. Extra Note: Tijdens de troonoverdracht van Wilhelmina was de Grondwet van 1848/1880 van kracht. Een Grondwet, volgens de strekking van de Salische Wet en Castiliaans stelsel, waarbij de erfopvolging via de patriarchale mannelijke lijn diende te verlopen, zoals duidelijk vastgelegd in de Grondwet van 1815.
Anders dan in de 20st eeuw was in de 19de eeuw het erfrecht op familierechtelijke gronden uitgesloten en niet van toepassing, waardoor bastaard kinderen, zijnde niet de biologische afstammeling van Willem I voor troonopvolging NIET in aanmerking kwamen. De toen nog niet bestaande hedendaagse DNA technieken boden een mogelijkheid tot fraude m.b.t. de afstamming en mogelijk een Staatsrechtelijke dwaling. Ditzelfde geld voor nakomende opvolging, waarbij de vraag of de latere koningin Juliana mogelijk een geadopteerd kind is niet beantwoord wordt en DNA onderzoek resoluut wordt geweigerd. Zelfs toen de Russische regering in 1991 een tweetal nakomelingen van de Tsaar, t.w. Koningin Elisabeth van Engeland en Koningin Juliana, om DNA verzochten, om vast te stellen dat de opgegraven botten de Romanovs behoorden, weigerden Juliana pertinent DNA af te staan. De reden mag duidelijk zijn.

Op de talloze verzoeken om opheldering die Erwin Lensink indiende werd geen antwoord ontvangen. Ook niet toen Erwin in april 2010 een artikel 12 procedure indiende bij het gerechtshof te Arnhem. Indien daarnaast op andere schrijvens zoals hierboven vermeld, wel duidelijk opheldering was gegeven in relatie tot het DNA van het "aangenomen Koningshuis", dan was er meer dan waarschijnlijk voor Erwin Lensink op die bewuste dag in september 2010 geen reden geweest om aandacht te vragen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander