Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  

Amsberg en Rutte één pot nat
Webredactie, 14 februari 2012


Wie het op dit moment direct of indirect nog opneemt voor de schobbejak - om niet te zeggen 'schoft' - Lippe, is niet alleen een politieke non-valeur maar - wat wellicht erger is - een machiavellist van het zuiverste water
Wij zijn langzamerhand gaan inzien wat voor vlees we met die Rutte in de kuip hebben: een man die niets begrepen heeft van de koninklijke onschendbaarheid - hij maakt er dan zoiets van dat je een koningin niet op haar gezicht mag slaan of in haar kuiten of zo mag knijpen of dat zo'n mens geen zonde kan doen of niet gearresteerd mag worden of weten wij veel hoe mijnheer het adagium 'la personne du roi est inviolable' interpreteerd. De grootste waanzin die hij terzake debiteert is wel dat het befaamde grondwetsartkel over de onschendaarheid de macht van de koning versterkt in plaats van opgeheven heeft.

De Nederlandse democratie functioneert bar slecht, al moet onmiddellijk worden toegegeven dat er sinds Thorbecke slechts brekebenen premier waren, die terug deinsden voor de vloeken van Willem III, de grote bek van Wilhelmina, het voortdurende gehuilebalk van Juliana en de stuitende arrogantie van Amsberg, dat alles nog afgezien van de kwaliteit der volksvertegenwoordigers, die als knipmessen buigen voor 'majesteit' en andere 'hoogheden' en dol gelukkig zijn wanneer die aangeklede poppen hun een genadig knikje toe werpen. Sjonge, denk je dan, wat is onze democratie toch tot een lachertje verworden, een reeks toneelstukjes zonder enige wezenlijk betekenis, ook al kan die publieke collaborateur Tjeenk Willink ons nog zozeer vermanen 'zuinig op onze instituties te zijn'. Wil de man ook de pijnbank, de paus, de Inquisitie en het Heilge Roomse Rijk der Duitse natie in de oude luister terugbrengen?

Nog niet zo lang geleden was er een episode, waarin onze staatshoofdelijke familie niet alleen zoals nu bespottelijke, vermakelijke(?) - en dure -toneelstukjes opvoerde maar ook en vooral huisvesting - plus de rest - verleende aan een Hitleriaan en SS-er, een 'Schnösel' (Zijl 230), leugenaar -'liegen als Lippe'- ,fantast, wegpiraat, geldmaniak, rokkenjager, smeerlap, militarist en wapenhandelaar, een schande voor de familie en ons land, die eindelijk in 1975 tegen de lamp was gelopen. De bangerik - er zijn andere, duidelijker qualificaties in omloop - Den Uyl durfde een parlementaire enquete, voorstel van D66, niet aan, doodsbenauwd als hij was dat de monarchie dan zou sneuvelen, wat toen kennelijk het ergste leek wat een land kon overkomen. Trouwens, zo dacht menigeen, wanneer die Lippe bij hoog en laag zweert dat 'er niets aan de hand is' en een Van Riel (VVD) beweert dat Lippe altijd op zijn woord dient geloofd te worden, waar maken we ons dan eigenlijk druk over?

In elk geval durfde Den Uyl een parlementaire enquete niet aan
Al lang vóór 2012 zeiden we dat die domoor beter de geschiedenis haar gang had kunnen laten gaan. Nu kroop de held in zijn schulp voor de dreiging van moeder Lippe dat zij en haar oudste dochter die haar goddelijk staatshoofd-toekomst in gruzelementen zag vallen als de troon kapseisde, zouden vertrekken. Op 26 april 1976 droeg die laatste dame uitdagend en zelfs provocerend een opvallende witte anjer op haar jas (id.. 159). Het zou goed zijjn wanneer ze ook tijdig tegen de lamp loopt.

Nadat het parlementaire onderzoek dus was afgevoerd, verscheen er een variant aan de hemel in de vorm van een ongevaarlijker want onmachtiger commissie van drie wijze mannen, Donner, Holtrop en Peschar, die nooit van die gevaarlijke voorstellen zou los laten, welke misschien wel een proclamatie van een republiek tot gevolg zouden kunnen hebben. Want - zo was de mensheid hier te lande jarenlang voorgehouden- Nederland kan niet zonder een erfelijk staatshoofd, als die geen nakomeling is van een aantal beruchte sujetten. Bovendien liet de misdadiger zelf weten wél mee te zullen werken aan zo' n commissie, al kon hij niet zeggen of hij alles nog wist. Hij leed de laatste tijd erg aan geheugen-zwakte, wat in dit soort gevallen wel vaker voorkomt. Maar hij zou wel zijn best doen, de goeierd.In elk geval was deze 'middenweg' voor Den Uyl een ultieme poging om de schoft buiten het gevang te houden. Voor wie erin geïnteresseerd mocht zijn: bij Lippe is tot zijn dood in 2004 nimmer enige vorm van dementie geconstateerd.

Na een half jaar onderzoek was de commissie in augustus 1976 klaar
De conclusies waren duidelijk: Mijnheer had volstrekt onaanvaardbare initiatieven ontplooid en zich toegankelijk getoond voor niet fatsoenlijke aanbiedingen (Kikkert 205). Hij moest al zijn functies afstaan, zowel bij de krijgsmacht, in het bedrijfsleven als bij alle, culturele en filanthropische organisaties. Het allerergste vond de militarist Lippe dat hij geen uniform meer mocht dragen. Minister Vredeling is persoonlijk het rampzalige nieuws aan het paar komen mededelen. Hij was niet alleen de minister van oorlog maar leek erg geschikt om het tweetal eens flink de les te lezen. Hij had nl. in 1973 met 'moe' en die 'typische mof' een groteske woordenwisseling gehad. Misschien was het toen ook wel de eerste keer in de parlementaire geschiedenis geweest dat een minister het staatshoofd eens precies uitlegde wat de koninklijke onschendbaarheid nu precies inhield, een lesje waarvan de Ruttes van vandaag heel wat kunnen leren. Vredeling vroeg het paar of het wist 'wat het verschil is tussen uw mening en de mijne? Het verschil is dat ik beslis en niemand anders'. (Santegoeds 161-2).

Na-filsoferend over de afloop van de Lockheed-affaire, kunnen we nu niet anders concluderen dan dat, wanneer de eindeloos om eerherstel en zuivering van alle smaad doorzeurende Juliana haar zin had kunnen doordrijven, het voor geen tegenspraak vatbaar is dat dan een kabinetscrisis en de val van Den Uyl daarvan het gevolg zouden zijn geweest. Nu mevrouw echter bleef - en dus de PvdA in de regering kon blijven - was de familie Lippe 'praktisch veilig' (Kikkert 204). De man van een regerend voorstin komt immers niet in het gevang, welk soort onzin we nu maar zo snel mogelijk uit ons bestel moeten verwijderen. Stel je voor dat ons vandaag of morgen iets soortgelijks zal overkomen met die Zorregieta, Eulalia, Nicotina, Mabelaria, of hoe ze ook mogen heten: wie stout geweest is, draait de nor in.

De angst bij Den Uyl dat het op een proces zou kunnen uitdraaien moet zo groot geweest zijn dat hij al in een vroeg stadium vice-premier Van Agt - we kennen hem: die linkse rakker van tegenwoordig - er op afstuurde om bij de Procureur-Generaal na te gaan wat de Hoge Raad zou doen met een eventuele aanklacht tegen Lippe. Ten overvloede werd Van Agt geïnstrueerd dat de regering mordicus tegen een vervolging van Lippe was. Van Agt kwam met de geruststelende boodschap thuis, dat een proces tegen Lippe geen geen schijn van kans maakte. Dat heet in een democratische maatschappij scheiding der machten.

De historicus Aalders die zich zo goed als uitsluitend bezig houdt met het opsporen van de misdaden van de crimineel Lippe - en nog lang niet klaar is - heeft in zijn onlangs uitgekomen studie 'Het Lockheedschandaal 'Wapenindustrie, smeergeld en corruptie' (Amsterdam 2012) duidelijk gemaakt dat deze niet zijn laatste hierover kan zijn. Er liggen nog steeds uiterst geheime documenten in de archieven waarvan Amsberg en Rutte de sleutels beheren. Publicatie wordt pas over 40 jaar overwogen.

We behoeven ons niet bezig te houden met de vraag wie van zulke onzinnige condities de initiatoren en belanghebbenden zijn geweest
De verliezers lijken in elk geval de Nederlandse historiografie én de Nederlandse politiek te zijn. Niet alleen is de kans dat naar het illustere voorbeeld van de grote crimineel een aantal té belastende documenten voortijdig in het vuur zal verdwijnen maar ook wordt de voortgang van het historisch onderzoek door gebrek aan bewijsmateriaal ernstig gehinderd. Minstens twee generaties zullen opgroeien met een bewust gefalsificeerd beeld van de echtgenoot en vader van een Nederlands staatshoofd. De Nederlandse regering zal zich (inter)nationaal te belachelijk voelen wanneer in die tientallen jaren historici van alle nationaliteiten studerend in publieke nationale en particuliere collecties opzienbarende vondsten doen die het zich nu al opdoemende beeld van een nog groter viezerik dan we tot nu toe al hadden, nog eens extra versterken. Duidelijk zal dan worden dat onze tegenwoordige heftige twijfels over het voldoende wetenschappelijk karakter en dus waarheidsgehalte van de onderzoekscommissie-Donner uit 1976 juist zijn.

Het was dan ook volledig terecht dat het D66-Kamerlid Pechtold Rutte gevraagd heeft een nader onderzoek in te stellen. Let wel: D66 vraagt niet om een nieuwe parlementaire enquete, maar om een broodnodig onderzoek naar de twijfelachtige conclusies van de onderzoekscommissie- Donner. Tot een In het noodzakelijke geval van ook een parlementaire enquete moet dan nog dit jaar besloten worden. Opschieten is de boodschap, want de generatie van de jaren '70 is snel aan het uitsterven.

Van de zich liberaal noemende maar in werkelijkheid aartsreactionaire Rutte wordt verwacht dat hij onze democratische verworvenheden beschermt tegen de op voordurende uitbreiding van macht, geld en arrogantie beluste families Amsberg-Lippe en Amsberg-Zorreguieta, vergeet vooral de laatste (Machangulo!) niet. Maar vooralsnog schijnt de voornaamste interesse van de premier uit te gaan naar het 'sussen-door-toegeven' aan de genoemde uitverkorenen Gods die door Hem regelrecht zijjn aangesteld om te zetelen in paleizen, daar zich te laten verwennen, in grote luxe leven en nooit belasting te betalen en nog veel meer van die overbodigheden, waarvan ieder normaal mens niet alleen inziet dat ze uit de tijd zijn maar ook dat die éne familie hier ook nog in staat is om de wetgeving, de uitvoerende macht en kennelijk ook de rechters naar haar pijpen te kunnen laten dansen.

Het feit dat de premier zich ook in dit geval wéér schikt naar Amsberg is afschuwelijk
Mevrouw denkt kennelijk dat pappie nog steeds niets te verwijten valt. Daarmee zet zij haar politiek om zich van niemand ook maar iets aan te trekken, consquent door. Tot het laatste moment wil zij laten voelen dat zij en zij alleen de baas in ons land is en lak en larie heeft aan de ministeriële verantwoordelijkheid. Het is een afschuwelijke zaak. Rutte, historicus, leerling van Leiden, liberaal en jong, blijkt een even grote verkrachter van de liberaal- democratische beginselen te zijn als al zijn voorgangers: van Van Hall tot Den Uyl toe. Lubbers, Kok en Balkenende hebben er evenmin iets van terecht gebracht. Van hen was dat te verwachten omdat hun partijen stervende zijn. Rutte dient ommiddellijk af te treden en ruimte te maken voor een democraat. Ons voorstel is dan ook om Amsberg en Rutte samen te laten aftreden. Gedeelde smart is halve smart.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander