Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Frappez, frappez toujours, ofwel: je kunt het nooit genoeg herhalen
Webredactie, 5 september 2011

iets

In deze rubriek wordt u, bezoeker en lezer, gevraagd om opvallende en/of ergerlijke gebeurtenissen, met de familie Amsberg, waarover de - lokale - pers in geuren en kleuren bericht, aan ons ter nationale verspreiding door te geven.

Wij verzoeken u kort en krachtig uw ergernis te ventileren via het contact formulier, o.v.v. Frappez. Klik hier om uw bijdrage te leveren.

Deze rubriek maakt deel uit van een spritueel, wetenschappelijk en geweldloos contra-charme-offensief van Pro Republica.

Hieronder weer enige voorbeelden uit de ergernissenpot.


Wat weet dat deert
Dat het Nederlandse volk de familie Amsberg - evenmin als alles wat ooit aan deze kliek is voorafgegaan en wat ons wellicht nog aan fraais te wachten staat - in feite geen snars interesseert en dus ook nauwelijks enige weet heeft van de streken die mevrouw en haar coterie uitspoken met haar macht, geld en grote mond is nooit een nieuw feit geweest. De hele monarchie zou binnen een mum van tijd weg zijn wanneer ons volk precies zou weten wat zich allemaal boven onze hoofden afspeelt. De redactie van Pro Republica filosofeerde daarover door na het lezen van het artikel in De Volkskrant - 'Tien geboden voor een politicus' - van 19 augustus waarin als Zevende Gebod fungeerde 'Gij zult op uw woorden letten' met als laatste regel: 'een doodzonde, want wat binnen de muren van paleis Noordeinde wordt besproken moet binnen die muren blijven'.

Wanneer die regel opgeheven werd, zou de volgende week al de republiek uitgeroepen kunnen worden. En dan hebben we het niet over de maandagmiddaggesprekken van de premier met Amsberg. Er wordt dan wel beweerd dat die politiek niets om het lijf hebben, maar niemand zal ons wijs kunnen maken dat die twee wanneer mevrouw het vraagstuk van de al dan niet ceremoniële monarchie op tafel zou leggen, de reactie van Rutte zou zijn ' uwe gewoonheid weet net zo goed als ik dat we hier samen zijn om gezellig te klaverjassen of een ouderwets potje mens-erger-je-niet te spelen of wanneer u dat graag weer wil net zo als vorige week verstoppertje spelen, waarbij uwe gewoonheid, toen u zich onder die grote kast verstopt had en ik u bij uw benen -jemel, wat een gewicht - daaronder vandaan moest sjorren. We waren toen echt nog maar één poot van de republiek verwijderd. Neen, moedertje, over politiek spreken we hier niet.

De lezer ziet hoe klein nog de afstand tot de republiek is: dat ene stomme artikeltje opheffen en we zijn van alles van dat dwaze koningchap af. Niet voor niets heeft Pro Republica het devies 'wat weet dat deert'. En de opheffing geldt niet alleen alleen voor de gesprekken met Rutte maar voor de hele huishouding, die in Den Haag en Wassenaar de WC's en andere lokaliteiten schoonmaakt, de inkopen doet bij de Lidl en die alles hoort wat mevrouw bij elkaar gilt en stampvoet, haar specialiteit. We zouden ook wel eens het huishoudboekje en het spaarbankboekje voor één keer willen inzien. Eén keer dus, want we zijn niet onbescheiden. Een mens heeft recht op privacy, mits deze daar geen misbruik van maakt en er niet alles onder stopt.

Niet alleen het verstoppen van de waarheid is een gewoonte van monarchen ook het liegen en het veren-steken- in -elkaars- achterwerk hoort bij de propaganda. Als we voor die laatste bezigheden een geld meer ter beschikking stellen, gaan de NOS en de monarchie samen failliet. Kan het mooier, sneller en geweldlozer? Daar gaan we dus aan werken.

Of het nu de ene of die andere Bernhard is ....
De Volkskrant van 9 augustus 2011 berichtte uitvoerig over het jet-set gedrag van ene meneer Bernhard Vollenhoven, kleinzoon van Bernhard Lippe, naar wie nog steeds een Nederlands KOELTOER-fonds geheten is -, de grootste boef die ooit rond de Nederlandse troon heeft gerotzooid en die ook nog eens de vader is van de huidige mevrouw die zich nu majesteit durft te noemen. Het is natuurlijk zo dat niemand iets aan zijn afstamming kan doen, maar het valt bij genoemde dame wel op, dat zij zich wel bij voortduring beroept op oer-oude erfelijke 'rechten' om van het bezit van haar positie, geld en macht ongestoord te kunnen genieten maar - bij ons weten - nimmer duidelijk en overtuigend afstand genomen heeft van de slechterijk die haar vader was.

Dit verhaal gaat echter over een andere Bernhard, de tweede zoon van Margriet en Piet, die het kennelijk een eer vonden om een kind naar die ellendeling te vernoemen. De man lijkt trouwens op zijn opa, ook in zijn doen en laten. Hard rijden, ongelukken maken - zijn al die processen-verbaal bewaard? - en vooral de grote meneer uithangen. Uit het bericht in de Volkskrant blijkt echter dat deze steenrijke machtsmaniak en steenrijke magnaat - mede dank zij de jarenlange ingelooflijke Shell-dividenden van opa en opoe, óók lak en larie heeft aan de regels die hem verplichten sociale premies voor zijn personeel te betalen, hoewel hij veelvuldig miljonair is, een van de duurste villa's van Amsterdam (vraagprijs 3.25 miljoen) bewoont, 166(!) panden in Amsterdam bezit, handelaar in vastgoed is, financieel betrokken bij een exclusieve jachtmakelaar en dank zij de dwaasheid van de Nederlandse regering - en dus ook van het Nederlandse volk - in het bezit is van een prinsentitel en zich dus oranje en hoogheid noemt. Benno jr.moet meer dan 500 contacten op Linkedin bezitten en zijn zakenimperium is volgens zijn kornuiten 'echt top', ook al zijn er de laatste twee jaar geen jaaroverzichten bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd, evenmin als van de talloze privé B.V.'s, die fraaie namen dragen als 'Geen Woorden maar Daden', 'Nooit Meer Slapen' en 'Raspoetin'. Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie helpt hem waar mogelijk. Aardige man die Verhagen, al deugen zijn opvattingen voor geen milimeter.

Pro Republica heeft geen enkele behoefte om meer woorden aan die van Vollenhoven te wijden, wiens gedrag nauwelijks verschilt van dat van een volle neef van hem die staat te popelen om, ook al dank zij weer dat verfoeilijke erfrecht, zijn moeder op te volgen. Maar die, dat is nu al wel duidelijk, een lachertje van de eerste orde wordt, als tenminste de familie Amsberg en binnen die kliek vooral Zorreguieta hun zin doordrijven. In alles lijken die jetsetters op elkaar.

Wie dus meer wil weten van Bernhard Vollenhoven zij verwezen naar het helder geschreven, voortreffelijke artikel van Ana van Es in de Volkskrant, aan wie wij te weinig hebben ontleend. Vergeet hoe zij eens, en nog niet zo lang geleden, het Nederlandse volk heeft proberen te bedotten over het 'ontwikkelingsproject' Machangelo, om nog maar te zwijgen van de bewondering die bepaalde leden van de redactie hadden voor hun held Lippe. Het waren zware en slechte tijden. De krant verdient echter dank zij de nieuwe mensen, onze volledige steun.

Maar we zitten nog wel met die Bernhard alsook met zijn neef, beiden steenrijk door de jarenlange Afrikaanse dividenden, die Nigeria geruïneerd hebben. Wat doen die twee neven met hun verfoeilijke nalatenschap

Een oplossing zowel voor de Vollenhovens als voor de Amsbergers als voor geheel Nederland.
De laatste regels van ons artikel over de grote vorstelijke geldmaniakken die in ons land zo hoog van de toren blazen, waren nog nauwelijks geschreven of het Dagblad Trouw van 20 augustus 2011 lag op de deurmat. Daarin geeft, in de rubriek lezersbrieven, een zekere Rob Leurs uit Tilburg antwoord op onze vraag, hoe Nederland verder moet met die jetsetters, wier rijkdom vooral berust op de jarenlange krankzinnige olie-dividenden van Shell, die o.a. Nigeria geruïneerd hebben.

Leurs - hulde aan die man - stelt voor dat mevrouw Amsberg vanaf heden gewoon haar jaarljks dividend van de koninklijke Shell beschikbaar stelt voor het opruimen van de milieuvernietiging in Nigeria; waarmee 'ze eindelijk iets goed doet voor de mensheid'.

De redactie van Pro Republica wil dat voorstel uitbreiden niet alleen tot de 'recht' hebbende zoon van mevrouw maar ook tot neef Bernhard, wiens kapitaal en macht immers even zeer gebouwd zijn op de olie-dividenden die opa Bernhard zonder enige verdienste zijnerzijds in de schoot geworpen kreeg.
De Amsbergers en Vollenhovens houden genoeg over om niet van de honger te sterven. Bovendien voeren zij dan eindelijk uit wat ze al decennia lang in de kerstboodschappen zelf hebben zitten te verkondigen over christelijke naastenliefde en menselijke verantwoordelijkheid voor alle bewoners van de planeet. Uiteindelijk maken zij met zo'n gebaar ook het republikanisme overbodig.

Pro Republica en Trouw willen desgevraagd zeker meewerken met alle eerlijke Nederlanders en de schenkende familie om die arme sloebers daar te helpen. Het grootste voordeel van zo'n vorstelijke schenking zou dus zijn dat ons volk zich eendrachtig schaart achter dat grandioze gebaar, waardoor er minder behoefte bestaat aan een republiek.

Welnu, dames en heren van de monarchie, u weet wat u te doen staat. Ontneem aan die tegenstlling haar scherpe kanten. Een nieuwe wereld gaat ook voor u open.

Hoe kunnen we ooit daar tegen op? Nogmaals de NOS
Het is hier al herhaalde malen geconstateerd dat de republikeinen niet op kunnen concurreren tegen de van onze belastingcenten betaalde televisie, terwijl tot overmaat van ramp ook nog een notoire Amsbergse gelovige - en familielid - - daar de programmering plus de rest bepaalt. We zullen dan nog maar zwijgen van alle bij de NOS werkende mannelijke en vrouwelijke verslaggevers, waarbij we niet eens zozeer het oog hebben op hun technische kwaliteiten als wel op hun partijdigheid, die ook bedoèlt eenzijdig en vooringenomen te zijn en die bovendien gespeend is van elke historische duiding.

Gaat het wat dat betreft met de schrijvende pers geleidelijk aan wat beter, de televisie is nog lang zover niet. Het is echt de hoogste tijd dat een media-wetenschapper een dissertatie schrijft over 'Amsberg en de televisie', aan de hand van alle documenten die hij/zij in de paleizen, de huisarchieven en de lokaliteiten van de NOS aantreft. Wanneer van regeringszijde voortdurend tegen de republikeinen wordt ingebracht dat de monarchie 'dan toch maar' kan rekenen op de steun van 80% - inmiddels gezakt tot ruim 70% - (Volgens TNS NIPO, maar hoe betrouwbaar is dit door de RVD aangestuurde - slager keurt zijn eigen vlees - onderzoeksinstituut?) der bevolking, dan wordt daarbij niets gezegd over de eenzijdige volksbeïnvloeding door de dagelijkse pro-monarchale reclame op de televisie. Deze indoctrinatie geschiedt zowel met haar programma's die speciaal aan dit feestvierende, in luxe badende, arrogante en door en door verwende slag mensen gewijd zijn als met haar dagelijkse aandacht voor iedere keer dat die lui na een telefoontje van het 'secretariaat van de majesteit (ha,ha,ha) en van de hoogheden' (nog sterker ha,ha,ha) aan de betreffende afdeling van de NOS dat de kliek weer hetzij in zijn geheel hetzij in parten opgesplitst het land is ingetrokken om onder het mom van 'verplichtingen' ongehoorde reclame voor zichzelf en het nageslacht te gaan maken. En of de NOS daar een uitzending van wil maken. Antwoord: 'nou en of en wat graag'.

We geven grif toe dat er veel te veel naar die monarchale poespas gekeken wordt. Wat dat betreft heeft het volk het in eigen hand of en hoelang nog naar dit soort uitzendingen wordt gekeken. Republikeinen worden er onpasselijk van. We moeten echter oppassen dat we niet te veel radicaliseren maar het zien van die troep fainéants doet ons het bloed naar het hoofd stijgen.

Terecht is gezegd dat óók de monarchalen zich moeten afvragen hoelang zij met hun demonstratief vertoon, hun vergoddelijking van zichzelf aan wie niets, helemaal nièts menselijks vreemd is (waartoe we niet alleen de lichamelijke activiteiten als zuipen, dreigen, stampvoeten, stiekem roken, vreemd gaan rekenen maar ook het liegen, bedriegen, zich zelf bevoordelen én de arrogantie en het uiterlijk vertoon rekenen, nog kunnen voortgaan. Er is een grens aan wat het volk verdraagt. Als gevolg van de democratisering van het onderwijs en de feitelijke invoering van de persvrijheid kan het niet lang meer duren of ook hier is op een bepaald moment de maat vol. Met charme-offensieven en Maxima voortdurend op de televisie kan de val van de monarchie wel enige tijd vertraagd worden maar tegenhouden? Nee, dat zal niet gaan.

Uit het bericht in Trouw van 9 augustus 2011 dat ons inspireerde tot deze hartekreet nemen we hier de eerste twee zinnen over, zodat ieder wete dat Pro Republica bepaald niet meer alleen staat in de kritiek op de NOS. Ingekort is de essentie: 'altijd hebben de oranjes kunnen rekenen op een vorstelijke behandeling door de NOS. In ruil voor exclusieve beelden en interviews deed de NOS vooral in de beginjaren volgzaam en kritiekloos verslag over de ontwikkelingen rond het huis Oranje'. Lees die krant dus voortaan, het gaat de goede kant uit met Trouw.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander