Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Brief aan Ds. C.A. Ter Linden en aan De heer H.G.J.A. Oosterhuis
Door het Bestuur

Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten om de ongeregeldheden en ontsporingen in de zaak tegen Erwin Lensink te analyseren en op basis daarvan een aantal relevante autoriteiten en personen te benaderen. Vandaag publiceren wij de brieven die het bestuur heeft gericht aan Ds. C.A. Ter Linden en aan De heer H.G.J.A. Oosterhuis.Ds. C.A. Ter Linden
Spechtlaan 229
2261 BG Leidschendam

 

29 maart 2011

 

Geachte heer ter Linden,

Het zal u niet zijn ontgaan dat op 21 september 2010 ('prinsjesdag') de gouden koets is getroffen door een waxinelichthouder, die was geworpen door Erwin Lensink. Sinds die dag, ruim zes maanden geleden, zit de dader in de PI Vught, de strengste gevangenis van het land. Onlangs, op 15 maart vond voor de Haagse rechtbank de eerste inhoudelijke zitting plaats in het proces dat de staat tegen hem heeft aangespannen. De aanklacht luidde onder meer: belediging van het staatshoofd, de troonopvolger en diens echtgenote; poging tot zware mishandeling en vernieling. Iedere nuchtere waarnemer zal evenwel moeten concluderen dat het hier gaat om wat in het Engels heet 'trumped-up charges', een zwaar overtrokken aanklacht.

In een tussenvonnis (18 maart) werd bekendgemaakt op basis van, voorzichtig geformuleerd, twijfelachtige uitspraken twee getuige-deskundigen, dat Erwin zou lijden aan een waan en dat hij op grond daarvan vermoedelijk moest worden beschouwd als 'volledig ontoerekeningsvatbaar.' Volgens een van de getuige-deskundigen hield de waan in dat Erwin geobsedeerd zou zijn door de gedachte dat Koningin Beatrix en haar familie usurpatoren zijn. Erwin Lensink is tegen de monarchie, evenals de leden van de vereniging Pro Republica. Volgens de laatste enquête van het NIPO is meer dan 60% van de Nederlandse bevolking voorstander van een gekozen staatshoofd. Daaruit zou men de conclusie kunnen trekken dat de meeste Nederlanders aan een waan lijden.

Het bestuur van de vereniging Pro Republica richt zich tot u omdat u het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima heeft ingezegend en omdat u een bijzondere band heeft met Willem-Alexander, die ooit met een aantal vrienden bij u thuis bijeenkwam in een Bijbelgroep. Wij kunnen ons niet voorstellen dat in dat kader nooit is gesproken over tolerantie, vergeving, naastenliefde en andere christelijke en beschaafde waarden. Ook voor het welslagen van een huwelijk zijn deze waarden onmisbaar, zoals u indertijd ongetwijfeld zult hebben voorgehouden aan de jonggehuwden.

Ons verzoek aan u is Willem-Alexander en Máxima aan te spreken op hun vergevingsgezindheid en naastenliefde. Het kan toch niet zo zijn dat de precaire populariteit van het koningshuis in stand moet worden gehouden met middelen die in een dictatuur niet zouden misstaan?

Eigenlijk zouden wij van Pro Republica de in onze ogen stuitende behandeling van Erwin Lensink moeten toejuichen, aangezien de populariteit van de monarchie hierdoor alleen maar verder zal worden uitgehold. Op grond van de beginselen van naastenliefde en tolerantie verwerpen wij evenwel op dit moment nadrukkelijk iedere vorm van politiek opportunisme. Wij vinden het belangrijker om te ijveren voor een rechtvaardige en fatsoenlijke behandeling van de 'waxinewerper'.

Wij zijn er vast van overtuigd dat u, geestelijk raadsman van Willem-Alexander en Máxima, het volkomen met ons eens zult zijn. Wij vertrouwen er dan ook op dat u hen zult kunnen doordringen van de noodzaak werkelijk recht te doen aan Erwin Lensink. Een vingerwijzing van hogerhand zou ertoe moeten leiden dat Erwin schuldig wordt verklaard aan de ten laste gelegde feiten en dat zou worden beslist dat hij zijn straf reeds heeft uitgezeten op basis van zijn extreem lange voorarrest. In geen geval zou hij in een psychiatrisch behandelingstraject gedwongen mogen worden, met uitzicht op TBS.

Dat zou niet alleen goed zijn voor Erwin Lensink, maar vooral ook de monarchie in Nederland zeer ten goede komen.

In afwachting van berichten aangaande uw démarche,

 

Namens het bestuur van Pro Republica,
mevr. Drs. M.L. Smits, voorzitter

Vereniging Pro Republica
De Strodekker 17
5283 NN Boxtel

 

De heer H.G.J.A. Oosterhuis
Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam

 

 

29 maart 2011

 

Geachte heer Oosterhuis,

Met veel belangstelling hebben wij kennis genomen van de woorden die u afgelopen februari uitsprak ter gelegenheid van de opening van De Nieuwe Liefde. U maakte daarbij ook gewag van uw vriendschap met Koningin Beatrix, die u publiekelijk toesprak met 'dierbare Koningin Beatrix.'

Om die reden vragen wij uw aandacht voor het volgende: ongetwijfeld is u ter ore gekomen dat Erwin Lensink, die op 21 september 2010 een waxinelichthouder wierp naar de gouden koets, inmiddels al ruim zes maanden verblijft in de zwaarst bewaakte gevangenis van ons land, de EBI in Vught. Het zal u evenmin zijn ontgaan dat de Officier van Justitie op 15 maart ontslag van rechtsvervolging heeft geëist op grond van het feit dat de heer Lensink het slachtoffer is van een waan en derhalve volledig ontoerekeningsvatbaar zou moeten worden verklaard. Erwin Lensink is een fel tegenstander van de monarchie en heeft naar eigen zeggen een symbolische daad willen stellen, maar wel zonder iemand daarbij lichamelijk letsel te bezorgen. Daarin is hij geslaagd.

Erwin Lensink stond terecht voor onder meer belediging, poging tot zware mishandeling en vernieling. Indien Lensink's actie niet het vervoermiddel van het staatshoofd zou hebben gegolden, maar de fiets of auto van een burger gelijk u of ik, zou hij nooit een half jaar in de gevangenis hebben moeten doorbrengen, laat staan worden bedreigd met een vonnis dat hem voor de rest van zijn leven een verblijf in psychiatrische inrichtingen zou kunnen opleveren.

Wij achten de behandeling die Erwin Lensink tot dusverre is te beurt gevallen, excessief en barbaars. In elk geval in flagrante strijd met het begrip beschaving zoals u dat zelf omschreef in uw openingstoespraak voor de Nieuwe Liefde: 'Beschaving is dat wij andere mensen, van waar ook ter wereld, welkom heten en proberen te ontmoeten zoals zij zijn – en dat wij bereid zijn om alle problemen die zo’n ontmoeting met zich meebrengt, onder ogen te zien en op te lossen.' Erwin Lensink is dan wel geen islamitische immigrant, maar hij stamt uit de Achterhoek (Lichtenvoorde). Hij houdt er ideeën op na, die voor sommige Nederlanders net zo wezensvreemd zijn als de Islam: hij is anti-monarchist. Waar de omschrijving van de Islam als 'waan' evenwel strafbaar is, kan iemands politieke overtuiging blijkbaar straffeloos als zodanig worden aangemerkt.

Namens de vereniging Pro Republica richt het bestuur zich tot u met een concreet verzoek, namelijk om in uw hoedanigheid van geestelijk raadsman en vriend van Koningin Beatrix, bij haar te pleiten voor de onmiddellijke vrijlating van Erwin Lensink. Zoals u zelf aangaf bij de opening van de Nieuwe Liefde, vanwege haar 'zeer herkenbare pleidooi voor bezinning, tolerantie, wederzijds respect en solidariteit.'

De vrijlating van Erwin Lensink zou een daad zijn van (christelijke) naastenliefde, en bewijs van waarlijk koninklijke grootmoedigheid en goedertierenheid. Wij nemen althans aan dat Koningin Beatrix ook probeert zelf in de praktijk te brengen wat zij het Nederlandse volk ieder jaar tijdens de kerstdagen voorhoudt. Wij gaan ervan uit dat zij uw eigen opvatting deelt van wat liefde is: 'die duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van hartstocht en hoofsheid, van tact en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen, van lange trouw en spontaniteit, waarmee mensen elkaar bejegenen.'

Wij vertrouwen erop dat u de weg naar het hart van uw vriendin weet te vinden.

 

Namens de vereniging Pro Republica,
Mevr. Drs. M.L. Smits,
Voorzitter
Pro Republica

 

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander