Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
OPROEP
Door het Bestuur

iets

1. Introductie

Hoe goed het Pro Republica vergaat kan iedereen dagelijks constateren. Niettemin kan het altijd nog beter. Zo dienen we over meer geroutineerde, talentvolle en goed-opgeleide medewerkers te beschikken om onze site tot een nog geduchter wapen tegen de monarchie te maken.

Voor veel mensen is dat nu nog niet zo: zij wordt te veel beschouwd als een sympathiek verenigingsblad met soms leuke, soms ergerlijke artikelen, waarop je heerlijk en vrijblijvend tegen iedereen je gal kwijt kunt.

Met het lidmaatschap van onze vereniging en het bezoeken van de site heb je volgens sommigen ook aan je republikeinse verplichtingen voldaan. Ten overvloede getuigt men van zijn/haar republikeinse gezindheid door onder elke brief 'leve de republiek' te schrijven. Dus, zo is de redenering, 'als de republiek niet komt, heeft het aan onze inspanningen niet gelegen'.

Natuurlijk denkt niet iedereen zo. De site wordt door velen ook bestudeerd en gewaardeerd als steun in moeilijke monarchale tijden, als een-elkaar-vasthouden-om-te-overleven en als een bron van informatie om tegenstanders te overtuigen. Geen vereniging kan zonder trouwe leden, die er ook voor zorgen dat er voldoende financiën in kas blijven om aan onze verplichtingen te voldoen. Dank daarvoor, oprechte dank. Zonder hen waren we nergens.

Kwantiteit en kwaliteit staan bij ons even hoog in het vaandel. Wij proberen alle verwachtingen iedere dag waar te maken, maar we verhelen ons niet dat de republikeinse strijd niet alleen zwaar is maar ook een zaak van lange adem. Eeuwenlang heeft de monarchie, onvoldoende geremd door adequate tegenkrachten, zich redelijk gemakkelijk kunnen nestelen in wat nu de Nederlandse samenleving is. Overal heeft zij dank zij haar enorme rijkdommen, relaties, macht, status, verleningen van onderscheidingen, oranje-gericht onderwijs en schoolboeken, de traditie etc. een enorm netwerk opgebouwd, dat du moment kan worden ingezet. In dat web van relaties liepen vroeger de republikeinen verloren. Pas sinds enkele decennia weten wij hoe de monarchie het best kan worden ontregeld. Het is echter duidelijk dat, al werkt de tijd in ons voordeel, de republikeinen eerst nog enkele inhaalslagen zullen moeten maken. Daarbij is de site ons voornaamste wapen.

2. De pen als wapen

De website is dus veel meer dan een uiterst noodzakelijk contactorgaan. Daar wij per definitie een geweldloze, redelijke en fatsoenlijke vereniging zijn, kan niemand ons ooit vereenzelvigen met aanslagen, terreur of revolutie. We kunnen niet zeggen dat onze strijd tegen de monarchie er gemakkelijker of moeilijker door verloopt. Het dilemma bestaat immers voor ons niet. Geweldloosheid is onze kracht. We 'doen niet' aan geweld.

Onze angst is echter wèl dat een - in het nauw gebrachte - tegenpartij zich van onze ethische overwegingen niets zal aantrekken en in het bezit als zij is van zoveel vuurwapens te land, ter zee en in de lucht - resp. de 'koninklijke' landmacht, de 'koninklijke' marine en de 'koninklijke' luchtmacht - het vuur op onschuldige burgers zal openen al was het maar ter intimidatie.

Ook al zou een meerderheid der Amsbergers zelf van mening zijn dat rebellen er niet zijn om op te schieten en arrestanten niet om naar het zgn. Argentijnse model uit vliegtuigen in zee te worden gedumpt, er zullen altijd 'verantwoordelijke' ministers - al dan niet van christelijken huize - zijn die de burgeroorlog in het belang van het land - alles wat zij doen is immers in het landsbelang - wel willen voeren, uiteraard na eerst hun heilige boeken te hebben geraadpleegd en den Heere om succes over de wapens te hebben afgebeden (zo ging het tot nu toe immers altijd).

Laten we deze enge scenario's van deze enge mensen voorlopig voor wat ze zijn. In onze momentele strijd met de pen tegen de almachtige, steenrijke en over alle staatsinvloed - ambtenarij, lokale bestuurders, politie, leger, NOS etc. - beschikkende monarchie heeft de republikeinse oppositie het moeilijk. Het aantal hermelijnbewonderaars is immers, zoals geconstateerd, nog steeds groot. Hun politieke macht verhindert zelfs vooralsnog dat een republikeinse politieke partij zich formeert. Tot nu waren er slechts republikeinse genootschappen die de republikeinse zaak overigens meer kwaad dan goed deden. Nomina sunt odiosa, maar Vinken, Halsema en Van Bommel zijn wel de namen van trieste voorbeelden van typische monarchale republikeinen.

Dat hele zootje moet nog zogezegd voor de bijl, en dat moet dus gaan via onze pen.

3. De twee voornaamste taken van onze site

Pro Republica is op zich zelf aangewezen, hoe doeltreffend haar enige wapen, het vrije woord, ook is. We weten dat de dames en heren in Den Haag en Wassenaar iedere dag benieuwd en een beetje angstig hun computers openen om te weten wat die 'linkse' (?) - we zijn overigens even rechts, centrum als links - rakkers nu weer te vertellen hebben. Zowel in Huis in 't Bosch als op De Horsten, bij de RVD als bij de veiligheidsdiensten leest 'der Feind' met eerbied en aandacht alles wat ook onze bezoekers voorgeschoteld krijgen. Ze weten daar dus alles en reken er maar op dat ze respect voor onze site hebben. De openheid is onze kracht.

Pro Republica weet als geen ander dat wij dag in dag uit kwaliteit moeten leveren. Onze argumenten zijn immer rationeel en onze verhalen altijd ter zake doend. Vriend en vijand kunnen er niet onder uit dat te erkennen. Het zal dan ook niet uitblijven dat iemand, hetzij hoog hetzij laag, zal vaststellen dat 'die jongens en meisjes daar' niet alleen uiterst gerespecteerde lieden zijn, maar ook dat wat ze zeggen immer de moeite van het overwegen waard is, ook al kunnen ze verder ons bloed wel drinken.

Soms verbeeld ik me dat de overtuigingskracht die onze website uitstraalt iemand op die genoemde locaties eens in een opwelling de telefoon zal grijpen en tegen ons zal zeggen: 'jullie hebben het grootste gelijk van de vismarkt; we zijn echt uit de tijd, we moeten weg; kunnen jullie ons niet helpen om tijdens een overgangsperiode naar de republiek zonder verdere polarisatie een grondwetswijziging tot stand te brengen?'

Dat is misschien te veel gedroomd. We moeten eigenlijk al blij zijn wanneer er door onze website bij de monarchalen twijfel en onzekerheid worden gezaaid over de godgewildheid der monarchie, de arrogantie der kerstboodschappen en de belastingvrijdom van die extreem rijke kliek. Het afblazen van de dwaasheid van Mozambique was destijds mede te danken aan de website van Pro Republica evenals het zakken van domme Willem voor het 'toelatingsexamen koning van Nederland'. Naarmate meer bezoekers van de website deze mening delen, worden de in het koninklijke bolwerk geslagen bressen groter, waarvan we eens zullen profiteren.

Naast deze eerste taak om het contact met de tegenstander te onderhouden en hem/haar te overtuigen van het historisch republikeins gelijk, is er de tweede opdracht, die in wezen niet zo veel van de eerste verschilt, tenzij in kwantitatieve zin. Pro Republica wil nl. een massale beweging worden die de bevolking er toe zal brengen een republikeinse volkspartij op te richten of tenminste de aandacht te vestigen op het plaatsen van republikeinen op alle partijlijsten.

Daartoe moeten in steeds sterkere mate de kiezers er op worden geattendeerd dat het oprichten van een republikeinse partij c.q. het plaats nemen van republikeinen op de lijsten van alle partijen, niet meer dan een vorm van democratie is, het uiteindelijke resultaat van volksonderwijs en algemeen kiesrecht. Men kan echter de bevolking niet blijven oproepen om blijvend een staatsvorm te accepteren waar een zo machtig conservatief monarchaal bolwerk - men spreekt zelfs van een 'natie-breed-bindend element' - aan de top staat als de familie Amsberg-Lippe, die de hoogste hoeder is van het over veel partijen verspreide reactionaire denken.

Waar de monarchalen voortdurend het bovenmenselijke, superieure, geniale, goddelijke karakter beklemtonen van de boosaardige Wilhelmina; van de vulgaire Heinrich; van de onnozele Juliana; van de crimineel Lippe; van diens onvoorstelbaar arrogante oudste dochter; van de internationaal een lachberoerte verwekkende watermanager Willem de Overbodige, wiens dommigheid van zijn gezicht afdruipt of van de nog overtolliger goedkope jetsetjuffouw die stamt uit een zeer onfrisse Argentijnse familie en er de meest luxueuze pretenties op na houdt; enfin van de hele kliek opmakers, moet onze site voortdurend herhalen dat we hier te maken hebben met doodgewone - in het Frans: ordinaire - mensen die geen haar beter zijn dan U of ik, neen veel slechter zijn omdat wij niet verpest zijn door erfelijke 'opvolgingsrechten' en door eeuwenlange rijkdommen-accumulatie.

In de exclusieve koninklijke vliegtuigen en treinen waar geen enkele gewone betalende passagier mag komen, staan tientallen liters parfum gratis ter beschikking, die de kliek over zich uitgiet om de luchtjes die ze geacht worden niet te produceren toch maar te verdrijven. Om een vergelijkbare stank uit het verleden die rond de leden van de clan hangt te verdrijven, zijn geen vaten verdunnende of oplossende reukstoffen aanwezg. Om de waarheid verborgen te houden, wordt er gelogen en bedrogen. Dat systeem is echter gelukkig niet geheel waterdicht. Er bestaat immers een vrije demystificerende pers.

Het merkwaardige met de ontmaskering is dat Pro Republica verweten wordt dat zij altijd op de persoon speelt. Nu vraag ik naar eer en geweten: zijn wij het dan die telkens met goddelijke creaties komen of zijn het nu juist de Amsbergers zelf die dat doen, tegen wier pretenties wij ons verweren? Hebben republikeinen de smeerlapperijen van die Lippe soms gefantaseerd? .Willen wij die overbodige Alex koning maken en die luxueuze aanstelster en profiteuse tot onze kuise landsvrouwe verheffen? Wie is er zo mordicus tegen de opheffing van de belastingimmuniteit en van al die andere privileges, die strijdig zijn met het beginsel der rechtsgelijkheid? Wie staat er nu aan de goede kant en wie aan de verkeerde?

Het aanspreken van dat zootje met Majesteit of Hoogheid bedoelde destijds, zoals ik wel eens meer op deze plaats heb betoogd. niets anders dan afstand te scheppen tot de verachtelijke burgerij. Decennia en misschien wel eeuwen achter elkaar, iedere dag opnieuw waagden die lieden het te beweren dat zij majesteit waren of koninklijke hoogheden.

Ze doen het trouwens nog! Hoe durven ze? Overigens zijn de tijdschriften, de kranten, de televisie, de hermelijnzoeners overal in het land even dwaas als de Amsbergkliek zelf. Ze zijn zelfs een nog veel groter gevaar voor de gemeenschap, want ze verraden hun burgerlijke signatuur.

Ik kom tot deze eruptie door het toevallig aantreffen van een paar weken oude foto in het NRC van moeder majesteit met haar hoogheden inclusief een hond in de sneeuw op wintersport. Voor wie moeite heeft met het uit elkaar houden van al die hoge dreumesen, het gaat om de mensenkinderen

1. Hunne Koninklijke Hoogheden graaf Casimir, gravin Eloïse, gravin Leonore (kinderen van Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien, in de wandeling Nicotientje, omdat ze zoals de hele familie altijd zit te roken behalve als de televisie een en ander filmt)

2. Hunne Koninklijke Hoogheden gravin Luana en gravin Zaria (kinderen van die griezelige en groezelige Hoogheid Mabel, in de wandeling juffrouw Wisse Smit-Los)

3. Hunne Koninklijke Hoogheden prinses Alexia, prinses Ariane en prinses Amalia - dochters van Hare Argentijnse Hoogheid welke geen van drieën de troon zullen beërven welke immers tegen de tijd van haar meerderjarigheid allang gekapseisd is.

Wanneer ik goed ben ingelicht, zijn er nog veel meer schuimpjes maar dan in een andere trommel.

Bastaarden tellen verder ook niet mee. Dat zijn volgens de zeer christelijke majesteit geen mensen, want zij beschadigen door hun aanwezigheid het aanzien van de 'onkreukbare' familie.

Het is dus een goede zaak dat Pro Republica bestaat en veel publiceert alsook dat er tegenwoordig steeds meer wetenschappelijke studies en - in de kranten - voortreffelijke journalistieke reportages verschijnen over koningen, prinsen en graven, die deze personages ontdoen van de decimeters dikke roetaanslag welke door het eeuwenlang branden van kaarsjes van dankbaarheid en bewondering volkomen onherkenbaar zijn geworden.

4. Kwaliteitseisen aan onze site

Waar wij van onze site zulke hoge verwachtingen hebben, stellen wij ook hoge eisen aan onze auteurs. Niemand behoeft echter bevreesd te zijn voor ons rode potlood, mits men zich houdt aan onze code:

1. het artikel moet betrekking hebben op een of meerdere aspecten van het instituut monarchie in heden of verleden, hier of elders

2. wij bedrijven geen partijpolitieke propaganda, omdat deze te gevoelig ligt

3. elke auteur dient zo maximaal mogelijke kennis te bezitten van het onderwerp waarover hij/zij schrijft

4. bronverwijzing wordt geapprecieerd maar kan niet blindelings worden geëist

5. wetenschappelijke artikelen worden, indien zij niet geplaatst worden, doorverwezen naar de vakliteratuur

6. artikelen die oproepen tot aanslagen, revolutie of andere vormen van geweld worden nimmer geplaatst

7. strijdvaardigheid wordt zeer gewaardeerd, mits uiteraard functioneel

8. artikelen die geen diepgang bezitten ofwel niet bijdragen aan meerdere kennis van monarchale misstanden worden niet op prijs gesteld

In twijfelgevallen beslissen de redactie van de site en het bestuur van Pro Republica. Dit oordeel is dan definitief.

Wij verhopen van deze oproep uitbreiding van onze staf met uiterst belezen auteurs op alle terreinen van het leven - geschiedenis, wijsbegeerte, politicologie, sociale wetenschappen, economie, land- en volkenkunde, religie, financiën, nationaal en internationaal recht, journalistiek, notariaat, bestuurskunde, etc. en van deze nieuwe stafleden een steeds toenemend aantal kwaliteitssterke beroepsartikelen.

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander