Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Brief aan mr. F.C. Bakker en mr. I.W. Opstelten
Door de Redactie

Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten om de ongeregeldheden en ontsporingen in de zaak tegen Erwin Lensink te analyseren en op basis daarvan een aantal relevante autoriteiten en personen te benaderen. Vandaag publiceren wij de brieven die het bestuur heeft gericht aan de president van de Haagse rechtbank, mr. F.C. Bakker en aan de minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten.President Rechtbank Den Haag
Mr. F.C. Bakker
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

 

28 maart 2011

Geachte heer Bakker,

Ten aanzien van de gang van zaken rond het proces tegen de heer E. Lensink, beter bekend als de 'waxinewerper' dienen wij een klacht in. Wij hebben besloten geen acht te slaan op de vergaande restricties ten aanzien van klachten zoals die zijn te vinden op de website www.rechtspraak.nl onder de rubriek 'Een klacht indienen'.

Wij, het bestuur van de vereniging Pro Republica en onze leden, voelen ons bedreigd door het in onze ogen onrechtmatige advies van de tijdens de zitting van 15 maart gehoorde getuige-deskundigen, psychiater J.J.F.M de Man en psycholoog F.G. Schilder. Aangezien het advies van de twee getuige-deskundigen, zowel inhoudelijk als qua procedure in onze opvatting op gespannen voet staat met de regels van het NIFP, zou de president van de meervoudige kamer, mevr. mr. L. De Loor-Alwin er goed aan hebben gedaan het advies naast zich neer te leggen.

Tevens achten wij het beleid dat mevrouw de Loor-Alwin terzake van de openbaarheid heeft gevoerd, klachtwaardig. Een van onze leden, dr. H.Ph. Vogel, die nochtans in het bezit is van een internationale perskaart, werd de toegang tot de rechtszaal geweigerd en het was niet dan na langdurig aandringen bij de beveiligingsambtenaar van het Paleis van Justitie dat dit besluit werd herzien. Mevrouw de Loor-Alwin was ook selectief in het toelaten van filmcamera's in de rechtszaal. Het is ons opgevallen dat uitsluitend de opening van de zitting en het requisitoir van de Officier van Justitie mochten worden gefilmd. Het pleidooi van de verdediging mocht niet worden vastgelegd door de camera. Hierdoor is in onze ogen sprake geweest van een ongeoorloofde belemmering van de vrije nieuwsgaring en een beperking van de openbaarheid van de rechtspraak.

Tot slot achten wij de inzet van grote aantallen politiepersoneel intimiderend. In de videozaal, ver van de rechtszaal verwijderd, kon het publiek slechts onder streng politietoezicht de videobeelden van de zitting gadeslaan.

Een afschrift van deze klacht wordt ook gestuurd naar de Minister van Veiligheid en Justitie.

Hoogachtend

 

namens het bestuur van de vereniging Pro Republica
mevr. Drs. M.L. Smits, voorzitter

 

 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie
Mr. I.W. Opstelten
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag

 

28 maart 2011

Geachte heer Opstelten,

Hierbij ontvangt u een afschrift van de klacht die de vereniging Pro Republica heeft ingediend bij de president van de Haagse rechtbank, mr. F.C. Bakker. Het is een klacht inzake het optreden van de rechtbank rond het proces van de heer E. Lensink, ook bekend als de 'waxinewerper.'

De vereniging Pro Republica verzoekt u, als hoogste ambtsdrager van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, erop toe te zien dat de klacht daadwerkelijk wordt behandeld. De vereniging verzoekt u tevens er zorg voor te dragen dat de aantoonbare schendingen van tal van procedures (bijvoorbeeld betreffende de gang van zaken rond de oordeelsvorming van de twee getuige-deskundigen die in de zaak Lensink zijn gehoord) worden ongedaan gemaakt.

Op de site van uw ministerie is in de 'mission statement' te lezen: 'Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen.' Indien dat werkelijk zo is, zult u het met ons eens moeten zijn dat de poging om de heer Lensink in een psychiatrisch behandelingstraject te dwingen op grond van een 'waan' een gevaar betekent voor de vrijheid. De vereniging Pro Republica deelt immers de opinies van de heer Lensink. Zijn de leden van de vereniging dan ook bezeten van een 'waan?' Zoals de zaak er nu voorstaat, is alleen de laatste zin van uw mission statement conform de waarheid: 'recht raakt mensen'. Niet alleen de heer Lensink, maar ook de leden en het bestuur van de vereniging Pro Republica voelen zich geraakt door een arbitraire toepassing van wetten en regels.

Zelf zegt u op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: 'burgers moeten veilig kunnen leven. Thuis, op straat of tijdens het werk. Overal.' Met het oog op de gang van zaken in het proces tegen de heer Lensink kunnen wij alleen maar vaststellen dat u in deze opzet voorlopig niet bent geslaagd. Wij leden en bestuur van Pro Republica voelen ons juist een stuk onveiliger.

Hoewel wij beseffen dat, gezien de nieuwe naam voor het vroegere Ministerie van Justitie, het recht als ondergeschikt wordt beschouwd aan de (staats)veiligheid, verstouten wij ons toch, u met klem te vragen de procedure tegen de heer E. Lensink te onderzoeken en alle maatregelen te nemen tot herstel van de gemaakte fouten.

Misschien dat wij dan uiteindelijk, en vele anderen met ons, de zinsnede 'recht raakt mensen' kunnen interpreteren zoals u die vermoedelijk in eerste aanleg had bedoeld.

 

Namens het bestuur van Pro Republica,
mevr. Drs. M.L. Smits, voorzitter

 

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander