Pro Republica republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
Verslag algemene ledenvergadering Pro Republica
Bestuur Pro Republica

Datum: 30 oktober 2010
Lokatie: 't Veerhuis in Nieuwegein

ALV 30 oktober foto voor.jpgALV 30 oktober foto achter.jpg

1) Binnenkomst leden

2) Welkomstwoord voorzitter

De voorzitter heet allen welkom en zet uiteen wat het doel is van deze algemene ledenvergadering. De onder punt 3 genoemde zaken verwijzen naar de werkgroepen die later aan de orde komen.

3.1) Vertrek bestuursleden en leden webredactie

De voorzitter memoreert het vertrek van Wil Verhoef (secretaris), Bob Elbracht en Ton Biesemaat (beiden webredactie) en stelt dat dit voor Pro Republica grote gevolgen heeft. Bob heeft aan de wieg gestaan van Pro Republica en heeft met enorme ijver en toewijding ervoor gezorgd dat Pro Republica een begrip is geworden. De voorzitter spreekt de hoop uit dat de afwezigheid van Bob van tijdelijke aard is. Zij spreekt tevens haar dank uit voor het werk dat Wil en Ton hebben verricht.

3.2) Nieuwe bestuursleden

Marjan Smits (thans voorzitter ad interim) stelt zich verkiesbaar voor de functie van voorzitter. Zij geeft uitleg over haar achtergrond en geeft te kennen dat zij geen voorstander is van permanente praatgroepen en (sub)commissies. Daarentegen houdt zij van veel communiceren en snel opereren.

De kandidaatstelliing van bestuursleden en de verkiezing ervan komt na agendapunt 4.6.

3.3) Financieel overzicht

Michel van de Sande (penningmeester ad interim en waarnemend secretaris) geeft een toelichting op het financiële overzicht. Hij wijst op het feit dat in de beginperiode van Pro Republica niet alle gegevens voorhanden waren en dat de database geen mogelijkheid biedt om ledenadministratie en financiële zaken te combineren. Pro Republica is thans bezig met een optimalisatie. Voor dit moment is het overzicht bedoeld voor het verschaffen van inzicht in de kosten en de inkomsten van 4 mei 2009 t.m. 30 oktober 2010.

In dit verband is nog geen goedkeuring van de kascommissie gevraagd. Hopelijk is voor de volgende algemene ledenvergadering de database zodanig aangepast dat alle cijfers gepresenteerd kunnen worden en geaccodeerd.

3.4) Vacatures bestuur

De voorzitter benadrukt dat er behoefte bestaat aan een secretaris, een penningmeester en een of meer algemene bestuursleden.

Professor Lafeber pleit voor meer schrijvers en leden van de webredactie.

3.5) Website

Hans Vogel geeft een uiteenzetting over de website. Hij dankt Josefine Sweerman voor haar werkzaamheden m.b.t. de inrichting van de website. Voorts meldt hij dat er nieuwe redactionele medewerkers zijn die al of niet onder preudoniem bijdragen leveren aan de artikelen op de website.

3.6) Actieve leden

Via de website zijn tien meldingen binnengekomen van leden of aspirant-leden die willen meewerken. Met deze personen is inmiddels contact gelegd.

4) Aandachtspunten

De voorzitter geeft een toelichting op het beleid:

4.1) Huidig en gewenst toekomstig beleid

 • scherp indien nodig

 • meer verdieping (bv. Europese republikeinen)

 • publiceren over misstappen van de Oranjes

 • acties opzetten (zoals rond postzegels en ontbernhardisering)

 • Grafisch medewerkster Josefine Sweerman geeft een toelichting over het hoe en waarom.

4.2) Internationale samenwerking | Congres in Stockholm

De voorzitter geeft een toelichting en levert voorbeelden van zaken die ook voor Pro Republica gelden. Zij verwijst daarbij naar het verslag van de bijeenkomst in Stockholm (zie notitie).

4.3) Nationale samenwerking

De voorzitter verwijst naar het gesprek tussen bestuursleden van Pro Republica en het NRG. Dat gesprek is in een plezierige sfeer verlopen. Het bestuur van Pro Republica is voorstander van samenwerking en krachten bundelen. Denk daarbij aan het organiseren van een congres. Er komt een vervolggesprek.

Er vindt discussie plaats over samengaan en beleid. Hans Maessen (voorzitter NRG) geeft een samenvatting van hetgeen na 16 mei 2009 (de uitsluiting van de afdeling Pro Republica) is gebeurd. Hij pleit voor samenwerking en onderzoek naar de mogelijkheden daarvan. Er wordt besloten dit punt mee te nemen in de werkgroep Nationale samenwerking (punt 5.2).

4.4) Ledenwerving

 • ledenwerving vooral richten op jongeren

 • meer diversiteit onder leden bevorderen

4.5) Landelijk marktonderzoek

Niet besproken.

4.6) Fondsenwerving

 • noodzakelijk voor bekostigen van plannen

 • in stand houden van organisatie

 • bekostigen webwinkel en uitbreiding assortiment

 • houden van fundraising dinner (voorgenomen datum: 13 mei 2011)

 • actie: Pro Republica zal de advocaat van Erwin L. benaderen over gang van zaken

De voorzitter maakt melding van het benaderen van de Tweede-Kamerfracties. Met name in verband met artikel 42 Grondwet. Resultaat: alleen SP, PvdD en de VVD hebben gereageerd.

Joost Meeuwisse geeft oordeel over de invloed van de Oranjes. Tevens meldt hij zich aan voor de rol van algemeen lid van het bestuur.

Uitgesteld agendapunt 3.2) verkiezing nieuwe bestuursleden

 • Voorzitter: Marjan Smits

 • Secretaris: vacature — Michel van de Sande neemt waar

 • Penningmeester Michel van de Sande

 • Algemeen lid Ruud de Vries

 • Algemeen lid Joost Meeuwisse

Pauze

Praten in groepen over gewenst beleid

Elke werkgroep heeft een voorzitter die een kort verhaal houdt, het gesprek leidt en samenvat wat de uitkomst van het beraad is. De uitkomst wordt gepresenteerd tijdens het plenaire gedeelte (agendapunt 6).

5.1) Internationale samenwerking

Contact leggen met andere republikeinse organisaties

 • Leren van andere organisaties in de EU

 • Betrokkenheid binnen EU: landorganisatie staat niet alleen

 • Vuist maken: samen staan we sterker

 • Momentum creëren: tijd is rijp voor publiciteit op Europees niveau

 • In het kader van voortschrijdende federale staatsvorming binnen de EU is de constitutionele monarchie een problematische en inconsistente staatsvorm

 • De websites van de landelijke, republikeinse organisaties moeten worden gekoppeld

 • Toetsing van constitutionele monarchie aan Europese verdrag voor de rechten van de mens en het Europese grondwettelijke verdrag

 • Ondersteuning vragen aan bestaande republikeinse landen binnen de EU

 • Via lobby beroep doen op Europese fondsen voor sociale-dialoogbudget, bijvoorbeeld voor het organiseren van internationale conferentie

5.2) Nationale samenwerking

Anjo Clement (voorzitter NRG) pleit voor samenwerking tussen Pro Republica en het NRG, bijvoorbeeld bij het houden van acties. Hij geeft een uitgebreide toelichting. Voorts nodigt hij het bestuur van Pro Republica uit voor het bijwonen van de ALV van het NRG op 27 november a.s.

5.3) Landelijke partijvorming

Voorwaarde voor het tot stand brengen van een partij is dat het een democratische volksbeweging moet zijn. Een “partij voor een gekozen staatshoofd” zou wellicht meer aanslaan. Ten aanzien van andere politieke onderwerpen dient een consensus op hoofdlijnen te worden nagestreefd.

5.4) Europese partijvorming

Vervallen i.v.m. gebrek aan interesse.

5.5) Fondsenwerving

Mogelijkheden voor werving zijn:

 • collecte

 • rommelmarkt

 • account boekensite

 • webwinkel

 • gratis locatie voor het houden van vergaderingen

6) Plenair

In de plenaire bijeenkomst worden bovenstaande zaken bediscussieerd.

7) Afsluiting

Beluister hieronder de 2,5 uur durende geluidsopname van de ALV.

Als bovenstaande player niet zichtbaar is, klik dan hier om het bestand te openen in een externe mediaspeler
ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander