Pro Republica  republiek republikanisme AERM logo
 
Voorpagina Archief Leo Brabanticus Media-archief Boekbesprekingen Contact Links Zoeken Colofon rss Favoriet Disclaimer    
 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.


Translate this page

Stuur dit artikel door    print-vriendelijke-versie
  
DE ROMEINSE REPUBLIEK
Hans Vogel

Giuseppe MazziniIn 1848 braken in heel Europa revoluties uit. Vorsten werden verdreven en tronen wankelden. Even leek het of de moderne democratie daadwerkelijk haar intrede had gedaan. Het had er even de schijn van dat wat velen vurig hadden gehoopt, niet alleen werkelijkheid was geworden, maar dat die werkelijkheid nooit meer zou veranderen. Parijs, Frankfurt, Berlijn, Wenen, Turijn en Boedapest waren de belangrijkste centra van de revolutie. In Nederland koos Willem II, door angst bevangen, eieren voor zijn geld en accepteerde een grondwet. Die grondwet heeft Nederland nog steeds, hij is een beetje aangepast hier en daar, maar in wezen is de grondwet nog altijd hetzelfde halfbakken gedrocht dat Thorbecke had samengesteld.

Romeinse Republikeinse vlag slechts voor korte tijdDe revolutie ging Nederland voorbij maar deed Rome wel aan. In 1849. Hier werd op 9 februari de republiek uitgeroepen. De Romeinse Republiek, die binnen luttele maanden (op 4 juli) door Franse legers de kop werd ingedrukt. In april stelden Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini en Aurelio Saffi een ruwe schets op voor een grondwet, onder de leuze 'God en Natie'. De Paus was immers machtig en het roomse geloof was diepgeworteld. Vandaar de merkwaardige leus voor een republiek die vrijheid van godsdienst verkondigde. De doodstraf werd afgeschaft en het algemeen kiesrecht (voor mannen, dat nog wel) werd ingevoerd. Daarmee was de Romeinse Republiek in die korte maanden de modernste en meest vooruitstrevende staat van Europa.

Het kan geen kwaad eens nader kennis te nemen van de brede grondslagen van die republiek, zoals Mazzini en zijn collega's die op plechtige wijze in grote lijnen schetsten. Wij geven hieronder de belangrijkste passages weer. Ter inspiratie.

'Burgers!

Het garanderen van het welzijn van de republiek, bescherming tegen externe en interne gevaren en de waardige vertegenwoordiging van de republiek in de strijd voor de onafhankelijkheid, ziedaar de taak die ons is toevertrouwd.

Voor ons staat dit mandaat niet slechts gelijk aan de verering van een vorm en een naam, maar ook aan het beginsel waar die naam voor staat, namelijk de republikeinse regeringsvorm. En dat beginsel betekent voor ons naastenliefde en opperste beschaving, broederlijke vooruitgang met allen en voor allen, alsmede de zedelijke, geestelijke en materiële verheffing van alle burgers. Maar de republikeinse vlag die de vertegenwoordigers van het volk in Rome hebben gehesen, staat niet voor de overwinning van de ene groep burgers op de andere. Deze vlag vertegenwoordigt een gemeenschappelijke overwinning, behaald door velen en gedragen door het verpletterend overwicht van het Goede over het Kwade. Deze vlag staat voor de overwinning van het recht op de nukken van de enkeling, voor de overwinning van de heilige gelijkheid – geschenk van God aan alle mensen – op de bijzondere voorrechten en willekeur. Wij kunnen echter geen republikeinen zijn als we niet grootser zijn en blijken dan de krachten die we voor eeuwig hebben overwonnen.

Vrijheid en deugd, republiek en verbroedering horen onafscheidelijk te zijn. (..) Wij moeten aantonen dat wij het republikeinse beginsel huldigen, dat wij eensgezind – zoals een familie van goede mensen betaamt – onder toezicht van God en geïnspireerd door Deugd en Verstand, de ware orde nastreven met het Recht en de Macht aan onze zijde.

Aldus vatten wij onze taak op, aldus hopen wij dat alle burgers die opvatten en zich aan onze kant scharen. Wij zijn niet de regering van een partij maar van de Natie. Natie en Republiek zijn één. De Natie omvat allen die het republikeinse credo oprecht belijden. Zij ontfermt zich over allen die er de heiligheid niet van inzien en probeert hen dat inzicht alsnog bij te brengen. In haar soevereine almacht vermorzelt zij iedereen die haar tracht te schenden door open rebellie dan wel door in het geniep burgertwisten uit te lokken.

Er is geen plaats voor intolerantie noch voor zwakheid. De republiek is verzoenend maar krachtig. De regering van de republiek is sterk en kent dus geen vrees. Het is haar plicht om het recht ongeschonden te houden en erop toe te zien dat ieder zijn plichten vervult. Daarom heeft deze regering ook geen ongegrond of vals gevoel van veiligheid. De natie heeft overwonnen, voor eeuwig. De regering moet derhalve van een opgeruimde en genereuze rust zijn in plaats van haar overwinning te misbruiken. Beginselvast, tolerant en onpartijdig tegenover het individu, met een afkeer van het compromis en de provocatie, nooit laf en nooit uitdagend. Aldus dient de regering te zijn, wil zij de republiek waardig zijn.

Zuinig in wat zij onderneemt, kiest zij haar personeel volgens morele criteria. Capaciteiten dienen altijd via examens te worden beoordeeld waar dat maar kan en voor alle openbare ambten.

Ordentelijke en strenge controle alsmede bestraffingen bij geldzaken. Beperking van uitgaven en bestrijding van elke vorm van verkwisting. Alle gelden van de staat dienen ook ten bate van de staat te worden aangewend. Wanneer de situatie dat vereist, is ieder offer ten bate van de staat een verplichting.

Geen klassenstrijd en geen vijandigheid jegens de rijken. Geen willekeurige of onrechtvaardige schendingen van eigendom. In plaats daarvan de voortdurende bemoeienis om de minder fortuinlijken materieel te verbeteren. De ferme wil om het staatskrediet te herstellen. Beperking van egoïstisch gedrag op basis van monopolies, eigengereidheid of lijdelijk verzet waardoor de schatkist wordt benadeeld.

Schaarse, maar verstandige wetgeving en strikte naleving daarvan.

Het leger moet krachtig en gedisciplineerd zijn, en in staat om te vechten voor de onafhankelijkheid en vrijheid van Italië.

Dit zijn de algemene grondslagen van ons programma. Al naar gelang de omstandigheden zullen wij het zo snel mogelijk verder ontwikkelen, maar wij zullen het nooit opzettelijk schenden.

Gegeven te Rome, april 1849.'

ProRepublica doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal
gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet
vermeld zijn kunnen zich wenden tot ProRepublica. Waar gebruik is gemaakt van materiaal
van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de
wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek
gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk
verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Reageren? Momenteel is het door een technische storing niet mogelijk te reageren. Hier wordt aan gewerkt. 
Wel is het mogelijk via email te reageren. Excuses voor het ongemak.
Om te reageren klikt u HIER.
republiek republikeins koningin beatrix monarchie vs republiek rijks voorlichtingsdienst prins willem alexander